Законодателство

Кодекс на труда

Кодекс за социално осигуряване

Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя

Закон за държавния служител

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Закон за инспектиране на труда

Закон за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества

Закон за уреждане на колективните трудови спорове

Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред

Наредба № 1 от 13.02.2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация

Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове (Загл. изм. - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г.)

Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място

Наредба № 3 от 23.03.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично (студено) обработване на метали

Наредба № 3 от 5.05.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации

Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина

Наредба № 3 от 23.02.2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд

Указания на Министъра на труда и социалната политика от 12.05.2010 г.във връзка с изпълнението на Наредба № 3/23.02.2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд

Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците

Наредба № 4 от 11.05.1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор

Наредба № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията

Наредба № 4 от 14.10.2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа

Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска

Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (Загл. изм. - ДВ, бр. 17 от 2011 г., в сила от 25.02.2011 г.)

Наредба № 5 от 20.04.2006 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение

Наредба № 5 от 11.06.2010 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на изкуствени оптични лъчения

Наредба № 6 от 25 май 2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично обработване на дървесина

Наредба № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум

Наредба № 6 от 24.07.2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години

Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване

НАРЕДБА № 7 от 9.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна на хартиен и електронен носител, за издаване на ваучери за храна на електронен носител, характеристиките на издаваните ваучери за храна на електронен носител и осъществяване дейност като оператор

Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи

Наредба № 8 от 23 септември 2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с въздушни компресорни инсталации и уредби

Наредба № 9 от 16.12.1997 г. за общи правила за управление на дейността по осигуряване на безопасността и опазване здравето на работещите в мините

Наредба № 9 от 29.07.2003 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при добиване на подземни богатства чрез сондиране

Наредба № 9 от 23 септември 2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни системи

Наредба № 9 от 4.08.2006 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа

Наредба № 10 от 26.09.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени, мутагени или токсични за репродукцията вещества при работа (Загл. изм. – ДВ, бр. 28 от 2024 г., в сила от 5.04.2024 г.)

Наредба № 10 от 7 декември 2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари

Наредба № 11 от 27.12.2004 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера

Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея

Указание № ПК 25-3 от 31.08.2006 г. за прилагането на Наредба № 11 за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея

Наредба № 12 от 27.12.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с автомобили

Наредба № 12 от 30 декември 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи

Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа

Наредба № 13 от 30 декември 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в железопътния транспорт

Наредба № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа

Наредба № 16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести

Наредба № РД-06-3 от 23.02.2022 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в черната и цветната металургия

Наредба № РД-06-4 от 2.03.2021 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при леене на метали и метални сплави

Наредба № РД-07-1 от 2.02.2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност

Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места

Наредба № РД-07-3 от 03.11.2016 г. за определяне на правилата за поставяне и графичното изображение на знака по чл. 404, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда

Наредба № РД-07-4 от 15.06.2015 г. за подобряване на условията на труд на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки

Наредба № РД-07-5 от 15 ноември 2016 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни полета

Незадължително ръководство за добри практики при прилагане на Директива 2013/35/ЕС за електромагнитните полета. Том 1: Практическо ръководство

Практическо ръководство за добри практики при прилагане на Директива 2013/35/ЕС за електромагнитните полета. Том 2: Проучвания на конкретни случаи

Незадължително ръководство за добри практики при прилагане на Директива 2013/35/ЕС за електромагнитните полета.Ръководство за малки и средни предприятия (МСП)

Наредба № РД-07-8 от 27.10.2010 г. за реда за извършване на проверка по чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда

Наредба № РД 07-8 от 13.07.2015 г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда пред инспекцията по труда

Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа

Наредба за безплатното работно и униформено облекло

Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (Загл. изм. - ДВ, бр. 1 от 2007 г.)

Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука"

Заповед № РД-06-12 от 15.11.2023 г. за определяне на Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2024 г.

Заповед № РД-06-44 от 22.11.2022 г. за определяне на Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2023 г.

Заповед № РД-01-289 от 25.10.2021 г. за определяне на Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2022 г.

Заповед № РД-01-61 от 22.10.2020 г. за определяне на Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2021 г.

Заповед № РД01-672 от 22.10.2019 г. за определяне на Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2020 г.

Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране (Загл. изм. - ДВ, бр. 114 от 1999 г.)

Наредба за командировките в страната

Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина

Наредба за медицинската експертиза

Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (Загл. изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г.)

Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск

Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време

Наредба за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите

Наредба за осигурителните каси

Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица

Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (Загл. изм. - ДВ, бр. 19 от 2003 г.)

Наредба за прехвърляне на пенсионни права от и към пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка

Наредба за работното време, почивките и отпуските

Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и за обмен на информация

Наредба за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им

Наредба за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести

Процедура за признаване на професионалните болести

Списък на професионалните болести

Наредба за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя

Наредба за структурата и организацията на работната заплата

Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж

Наредба за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя

Наредба за трудоустрояване

Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги

Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки

Процедура за установяване на трудовите злополуки

Декларация за трудова злополукаPDF

Наредба за формата, съдържанието, реда и сроковете за представяне на информация от органите за инспектиране на труда

Постановление № 42 на МС от 5.03.2015 г. за изменение на Наредбата за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести, приета с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 65 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 5 и 23 от 2014 г.)

Постановление № 147 на МС от 29.06.2007 г. за определяне на минималния размер на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит

Заповед за разпростиране на Браншови колективен трудов договор за работещите в пивоварния браншКТД за работещите в пивоварния бранш

 

Становище на министъра на труда и социалната политика относно прилагането на чл. 121а от кодекса на труда и наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги от български работодатели в други държави

 

Декларация по чл. 16, ал. 2 от Търговския закон във връзка с чл. 15, ал. 4 от Търговския законPDF

 

Декларация  по чл. 129, ал. 2 от Търговския закон във връзка с чл. 129, ал. 1 от Търговския законPDF