Законодателство на ЕС и Съвета на Европа

Директива 2002/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 септември 2002г. за изменение и допълнение на Директива 76/207/ЕИО относно прилагането на принципа за равно третиране на мъжете и жените при достъпа до работни места, професионалното обучение и повишение, и условията на труд;


Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 година за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите (преработена);


Директива 97/80/ЕС на Съвета от 15 декември 1997 г. относно доказателствената тежест в случаите на дискриминация основана на пол;


Директива на Съвета 76/207/ЕИО от 9 февруари 1976 година относно прилагането на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на заетостта, професионалната квалификация и развитие, и условията на труд;


Директива на Съвета 2004/113/ЕО относно прилагането на принципа за равното третиране на жените и мъжете при достъпа и предоставянето на стоки и услуги;


ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 79/7/ЕИО от 19 декември 1978 година относно постепенното прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените в сферата на социалното осигуряване;


ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 86/378/EИО от 24 юли 1986 година относно прилагането на принципа на равното третиране на мъжете и жените в професионалните социално-осигурителни схеми;


ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 86/613/ЕИО от 11 декември 1986 година за прилагане принципа на равното третиране на мъжете и жените, които работят на свободна практика, включително и в сектора на земеделието, както и за закрила на жените, които работят на свободна практика, по време на бременност и майчинство;


ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 92/85/ЕЕС от 19 октомври 1992 г. за въвеждане на мерки за насърчаване на подобрения в областта на безопасните и здравословни условия на труд на бременни работнички, на работнички - родилки или кърмачки (десета отделна Директива по смисъла на чл.16, т. 1 от Директива 89/391/ЕЕС);


ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 96/34/ЕО от 3 юни 1996 година относно рамковото споразумение за родителски отпуск, сключено между Съюза на европейските конфедерации на индустриалците и на работодателите (СЕКИР), Европейския център на предприятията с държавно участие (ЕЦПДУ) и Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП);


ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 96/97/ЕО от 20 декември 1996 година за изменение и допълнение на Директива 86/378/ЕИО относно прилагането на принципа на равното третирането на мъжете и жените в професионалните социално-осигурителни схеми;


Европейска социална харта (ревизирана)-Ратифицирана със закон, приета от 38-о Народно събрание на 29.03.2000 г.;


Европейски пакт за равенство между половете (2014-2017 г.);


Конвенция за защита правата на човека и основните свободи, изменена и допълнена от Протокол № 11, ратифицирана през 1992 г.;


Пътна карта на ЕК за равенство на жените и мъжете 2006-2010 г.;


Стратегия за равенство между половете (2014-2017 г.);


                                                                                                                                                  

важна информация