Зам.-министър Найденов: Присъединяването към ОИСР е сред приоритетите на България

1-33

„Присъединяването на България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) е един от политическите приоритети за страната ни като ключова стъпка за изграждане на модерно демократично общество и просперираща пазарна икономика след членството ни в НАТО и Европейския съюз.“ Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика Николай Найденов по време на 145-ото заседание на Комитета по заетост, труд и социални въпроси на ОИСР във връзка с представянето на доклада от техническия преглед на България, което се проведе в Париж, Франция.  

 

В своето изказване Николай Найденов подчерта решимостта на страната ни да продължи напредъка в областите за укрепване на пазара на труда, социалната политика, подобряване на пенсионната система и политиките за благосъстоянието на децата и семейството. Той обърна внимание и върху инвестициите в човешкия капитал, усъвършенстването на системата за социално подпомагане, развитието на социалната икономика и преодоляването на демографските предизвикателства в България.


Заместник-министър Найденов благодари за положителните оценки относно напредъка на България в някои области. Сред тях са отчетеното подобрение на пазара на труда, постигнатото чрез промени в Кодекса на труда укрепване на рамката за социален диалог, борбата с недекларирания труд, както и измененията в Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) с оглед активиране на неактивните хора и подобряване на подкрепата за тези, които не работят.

 

В доклада от техническия преглед се отбелязва, че страната ни се представя на средното ниво в сравнение с останалите членове на Организацията по отношение на заетостта и безработицата. Данните показват, че разликата в заетостта между половете от 7% е по-малка, отколкото в повечето страни от ОИСР, където този показател е около 14%. Сравнително висок е и делът на жените на висши и средни управленски длъжности, а разликата в заплащането между половете е по-малка от която и да е страна – членка на Организацията.


Според направените препоръки България следва да работи за подобряване на възможностите за заетост и намаляване на различията на пазара на труда, повишаване на квалификацията на застаряващата работна сила; подобряване на приемането на търсещите убежище и интеграцията на имигрантите; подобряване на пазара на труда и социалното включване на малцинствените групи; справяне с бедността, повишаване на жизнения стандарт и подобряване на социалните услуги.


„В своя стратегически подход и конкретни планове за действие България е адресирала по-голямата част от тези предизвикателства“, увери заместник-министър Найденов. Той постави акцент върху работата по стратегическата рамка на България по отношение на демографската трансформация; подкрепата от Европейския социален фонд плюс за инициативи за развитие на работната сила, които са приобщаващи и достъпни за маргинализираните общности; подобряване на системата за социално подпомагане.

 

Очакваният резултат от участието в заседанието на водената от заместник-министър Найденов делегация е приключване на процедурата по прегледа за присъединяване на страната ни към ОИСР в тази област и изразяване на положително становище от страна на Комитета по заетост, труд и социални въпроси към Организацията.

важна информация