Документи

Документи по целева програма Обществени трапезарии - 2021

 

ВАЖНО: Съобщение за всички кандидати по целева програма за подпомагане на образователния процес

 

Процедура по набиране на проектни предложения от общини по целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност

 

Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип на територията на страната и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас

Документи за кандидатстване

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА НАПРАВЕНИ РАЗХОДИ

 

 

Заповед за изменение на целева програма "Обществени трапезарии"

 

ПРАВИЛА ЗА НАБИРАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ КАМПАНИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА ДАРЕНИЯ

 

 

ЗАПОВЕД за удължаване на срока по целева програма "Милосърдие и солидарност"

Целева програма "Милосърдие и солидарност", финансирана от Фонд "Социална закрила" по реда на чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане

Документи за кандидатстване по целева програма "Милосърдие и солидарност"

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ, СРЕДСТВА ЗА ЦЕЛЕВО ПОДПОМАГАНЕ И ПОДКРЕПА ОТ ФОНД „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА“ 2020 година

Приложение 1

Приложение 2

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ФОНД „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА“ 2020 година

З А П О В Е Д № РД01-1/17.01.2020 г.

Приложение 1а

Приложение 1б

Приложение 2

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8

Приложение 9

 

Компонент 1 Обзавеждане

Компонент 1 СМР

Компонент 2

 

Методика за разпределение на средствата по Фонд „Социална закрила“. Заповед № РД-01-788 от 16 декември 2019 г.

Заповед № РД01-12/08.01.2020 г.

Правилник за организацията и дейността на Фонд "Социална закрила"

Целева програма "Обществени трапезарии"

Напредък по изпълнението на проект „Социално подпомагане на населението на с. Хитрино, Област Шумен, за преодоляване на последствията от железопътния инцидент на 10.12.2016 г.”

Заповед № РД01-1024/22.12.2017 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията във вр. с чл. 29, ал. 5 от Закона за социално подпомагане - Правилник за организацията и дейоността на Фонд "Социална закрила"

Методика за разпределение на средствата по фонд „Социална закрила”

Ръководство за получателите на финансиране от фонд „Социална закрила”

Документи за кандидатстване за социална помощ по реда на чл. 27, ал.1 от ЗСП

Формуляр за оценка

Документи за реализиране и отчитане на проектите за СМР, ОО

Документи за кандидатстване за извършване на социални услуги