Карта на сайта

МИНИСТЕРСТВО
Министър
Кабинет
Главен секретар
Структура
Второстепенни разпоредители с бюджет
Държавни предприятия
История
Кариери
Декларации по ЗПКОНПИ

ПОЛИТИКИ

Труд

  Законодателство

  Работно време

  Отпуски

  Информация за пазара на труда – текущо състояние и прогнози
  Законодателство
  Стратегии, изследвания, отчети
  Национални планове за действие по заетостта
  Програми и проекти за заетост
  Обучения
  На Вашето внимание – проекти на документи за обсъждане
  Практическа информация, полезни адреси
  Консултативни съвети
  Проект BG05M9ОP001-1.013-0001 „Развитие на национална система за оценка на компетенциите – MyCompetence“
  Работа на чужденци в България
  Общ режим за работа на граждани на трети държави в България
  Синя карта на ЕС
  Сезонна заетост
  Вътрешнокорпоративен трансфер
  Национални режими за достъп до пазара на труда

  Европейска гаранция за младежта

Пенсии

  Пенсии за осигурителен стаж и възраст
  Законодателство
  Пенсии за инвалидност
  Пенсии несвързани с трудова дейност

Работа в чужбина

  Социални права в ЕС
  Служби по трудови и социални въпроси
  Договори за социална сигурност
  Спогодби за заетост

Деца и семейства

  Закрила на детето
  Семейни помощи за деца
  Ранно детско развитие
  Деинституционализация на грижата за деца

Социално включване

Социално подпомагане

  Полезни връзки
  Законодателство
  Заповеди
  Проекти на нормативни документи

Фонд социална закрила

  Начало
  Ред и условия за кандидатстване
  Документи
  Новини
  Контакти
  Архив
  Проекти

Социални услуги

  Законодателство
  Социални услуги в домашна среда
  Социални услуги в общността
  Социални услуги в специализирани институции
  Деинституционализация на грижата за възрастни хора и хора с увреждания

Хора с увреждания

  Нормативни актове
  Стратегически документи
  Конвенция за правата на хората с увреждания на ООН
  Заповеди
  Национални програми
  Често задавани въпроси
 Демографска политика

  Национални стратегически документи
  Механизъм за координация и мониторинг
  Отчети и планове
  Актуални събития
  Публикации
  Eвропейски и международни документи
  Активен живот на възрастните хора

 Равни възможности

  Новини
  Кои сме ние?
  Политика за равнопоставеност
  Институционален механизъм
  Програми и проекти
  Публикации
  Връзки
  Нормативни актове
  Инициативи
  Националeн каталог на добрите практики в сферата на антидискриминацията
  Модули за обучение
  Речник

  Проект №VS/2009/0384

 Международна дейност

  Свободно движение на хора
  Социална политика и заетост
  Международна организация по труда
  Съвет на Европа
  Други
  Международно сътрудничество

Обществени обсъждания

ДОКУМЕНТИ
Закони
Наредби
Правилници
Постановления
Решения
Класификации
Проекти по нормативни актове
Стратегии
Стратегическо планиране
Ежегодни цели на МТСП по член 33а от Закона за администрацията
Програмен бюджет на МТСП и отчети
Отчети на сметната палата
СЕБРА
Държавни предприятия отчети
Други

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
Обслужване
Канали за достъп
Административни услуги
Въпроси и отговори
Достъп до обществена информация
Нормативни актове
Добри практики
Другите за нас

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Процедури след 01 април 2015г.
Процедури от 01 октомври 2014г. - 01 април 2015г.

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
Задайте въпрос
Често задавани въпроси
Въпроси и отговори по категории
НОВИНИ
 

важна информация