Европейска гаранция за младежта

Информация

„Национално рамково споразумение за прилагане на Препоръката на Съвета от 30 октомври 2020 г. относно „Мост към работни места – укрепване на гаранцията за младежта“ и за замяна на Препоръката на Съвета от 22 април 2013 г. за създаване на гаранция за младежта (2020/С 372/01)“, подписано през април 2023 г. от МТСП, МОН, ММС, НСОРБ, национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите и представителните младежки организации на национално равнище

Препоръка на съвета на Европейския съюз

Наръчник за достигане и активиране на младежи от групата на лицата, които не са в заетост, образование или обучение (NEETs)

 

Връзки

МТСП - Гаранция за младежта

Агенция по заетостта - Младежка гаранция

Съвет на европейския съюз - Младежка заетост

Европейска комисия - Гаранция за младежта

Европейска комисия - Европейската мрежа за работни места

Европейска комисия - Твоята първа работа с EURES

Европейска комисия - Национални планове за работа с младежта

Национален център "Европейски младежки програми и инициативи" - Програма "Младежта в действие 2007 - 2013"