Валидиране на професионални знания, умения и компетентности

Валидиране на професионални знания, умения и компетентности

 

            В съвременния динамичен и бързо глобализиращ се свят хората се насочват към различни и иновативни начини за придобиване на знания, умения и компетентности, а формалното обучение отстъпва във все по-голяма степен на неформалното обучение и информалното учене. Икономическите и технологични промени също провокират хората по свое желание, самостоятелно или чрез неформално учене да усвояват нови професионални знания, умения и компетентности, включително и на работното място.

            Валидирането на професионални знания, умения и компетентности позволява уменията, които лицата са натрупали в живота, на работното място или чрез самостоятелно учене, да бъдат признати и удостоверени и повишава конкурентоспособността на лицата на пазара на труда. Увеличават се възможностите за намиране на подходяща работа, за която се изисква квалификация, удостоверена с държавно признат документ. Валидирането на професионални знания, умения и компетентности е алтернатива на формалното обучение в обучаващи институции, по-бърз и по-гъвкав път за придобиване на квалификация по професия, който отчита резултатите от ученето, пести време и средства, не изисква откъсване от работа, разширява възможностите за получаване на знания, умения и компетентности в повече и в нови, различни професионални области.

 

Какво представлява процедурата за валидиране на професионални знания, умения и компетентности и кой я извършва?

            Валидирането е установяване на съответствието на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или информално учене, с държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии и признаване на степен на професионална квалификация по професия или на квалификация по част от професия. Валидирането се осъществява по професии и специалности, включени в Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионалното образование и обучение. Институциите, които имат право да извършват валидиране, са професионални училища, професионални гимназии, училища по изкуствата,  спортни училища, професионални колежи, центрове за професионално обучение, лицензирани от Националната агенция за професионално образование и обучение. Институциите извършват валидиране по професии, по които са провеждали или провеждат обучение.

            Валидирането включва процедури по установяване на придобитите професионални знания, умения и компетентности и по признаване на степен на професионална квалификация или на квалификация по част от професия.

            Установяването на придобитите професионални знания, умения и компетентности, заявени за валидиране, се извършва чрез:

1. определяне на професионалното направление и професията от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, по които лицето желае да валидира своите професионални знания, умения и компетентности;

2. предварително съпоставяне на заявените от лицето професионални знания, умения и компетентности с резултатите от ученето, включени в държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по съответната професия, което обхваща:

а) анализ на представените от лицето доказателства;

б) проверка на заявени от лицето професионални знания, умения и компетентности, за които то не представя доказателства или представените доказателства не съответстват на резултатите от ученето в държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията;

3. насочване към допълнително обучение, когато след съпоставяне на заявените от лицето професионални знания, умения и компетентности се установи несъответствие с резултатите от ученето в държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията;

4. проверка на придобитите професионални знания, умения и компетентности след проведено допълнително обучение;

5. полагане на държавни изпити по теория и по практика на професията за признаване на степен на професионална квалификация или полагане на изпити по теория и по практика на професията за признаване на професионална квалификация по част от професията.

            Признаването на степен на професионална квалификация или професионална квалификация по част от професия се извършва чрез издаване на свидетелство за валидиране на степен на професионална квалификация или на удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия.

 

Как да се включа в процедура по валидиране на професионални знания, умения и компетентности?

            За включване в процедура по валидиране лицата подават заявление по образец до директора или ръководителя на институция, която има право да извършва валидиране, или до дирекция „Бюро по труда“ по настоящ адрес, когато процедурата се финансира със средства от държавния бюджет. В заявлението лицата посочват по коя професия и специалност от Списъка на професиите за професионално образование и обучение желаят да се валидират, по какъв начин са придобити знанията, уменията и компетентностите (придобит опит на работно място, участие в неформално обучение, чрез използване на самоучители, наръчници, ръководства и други източници). Лицата посочват и къде са прилагали притежаваните от тях знания, умения и компетентности. Към заявлението се прилагат и документи, доказващи участие в обучение, трудов стаж, професионален опит - трудова книжка или препис-извлечение от трудовата книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, длъжностни характеристики, документ за образователно равнище, атестации, референции, свидетелства и удостоверения или сертификати от предишни обучения и др.

            Институцията, която извършва валидирането, създава портфолио на лицето. Съдържанието на портфолиото включва опис с представените от лицето документи и доказателства, както и създадените по време на процедурата за валидиране документи - план-график за провеждане на валидирането, темите за допълнителното обучение и др.

            За извършване на процедурата по валидиране се сключва договор между институцията и лицето-заявител, в който се уреждат правата и задълженията на страните, организацията, провеждането, материалното и финансовото осигуряване на процедурата.

 

Как се организира допълнителното обучение?

            Допълнително обучение може да се организира по теория чрез самостоятелна подготовка и/или участие в курс, а по практика - в институцията, която провежда валидирането, на работното място на лицето или на друго работно място при същия работодател, на подходящо работно място при друг работодател. Допълнителното обучение може да се организира индивидуално или в група, по индивидуален план-график за провеждане на валидирането на професионални знания, умения и компетентности. За подготовката на избраното допълнително обучение комисията за установяване на придобитите знания, умения и компетентности предоставя на лицето-заявител описание на съдържанието на допълнителното обучение по теория и/или по практика, както и препоръчителни източници за информация за самоподготовка.

 

Ползи от валидирането на придобитите чрез неформално обучение и информално учене професионални знания, умения и компетентности.

1. За личността:

• разширяват се възможностите за доказване на професионалните знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или информално учене;

• създават се нови възможности за признаване на квалификация;

• след валидиране на компетентности, придобити чрез неформално обучение или информално учене, се разширява достъпът до формално образование и обучение, подобрява се мотивацията за учене и развитие;

• повишават се възможностите за трудова реализация, запазване на работното място, по-добро кариерно развитие, по-високо трудово възнаграждение;

• създават се възможности за по-бърз и по-гъвкав път за получаване на документ за придобита квалификация в сравнение с традиционното обучение;

• създава се възможност уменията, които хората са натрупали в живота, да придобият пазарна стойност.

2. За бизнеса/работодателите:

• повишава се качеството и пригодността за работа на работната сила;

• повишава се конкурентоспособността на предприятието;

• подобрява се професионално-квалификационната структура на персонала;

• увеличава се интересът на персонала към развитието на предприятието;

• подобрява се балансът на пазара на труда между търсенето и предлагането на квалификации по професии.

3. За обществото като цяло:

• създават се нови възможности за хората за професионално и социално развитие;

• съкращава се срокът за придобиване на професионална квалификация, намалява се времето за отсъствие от работното място;

• повишава се конкурентоспособността на икономиката на регионално и национално равнище, вследствие използването на по-високо квалифицирана работна сила;

• решават се социално значими проблеми – намалява безработицата, подобрява се интеграцията в обществото, повишават се доходите от труд.

 

Наредба 2 от 2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности

важна информация