Проект BG05M9OP001-1.127-0001 „Развитие на дигиталните умения – Компонент 1“

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Проект BG05M9OP001-1.127-0001 „Развитие на дигиталните умения – Компонент 1“

 

 

Стартира изпълнението на Компонент 1 от процедура „Развитие на дигиталните умения“.

Процедурата „Развитие на дигиталните умения“ има за цел да идентифицира необходимите дигитални умения за успешно изпълнение на ключови длъжности и професии в 90 икономически дейности и да разработи унифицирани профили на дигиталните умения, които да бъдат използвани при наемането и обучението на работната сила. Бързите темпове на технологично развитие и нарастващата цифровизация на работните места и трудовите процеси поставят нови изисквания към знанията и уменията на работната сила. Дигиталните умения придобиват все по-ключово значение за упражняването на почти всяка професия, като според редица прогнози, 90% от работните места в следващите години ще изискват такива умения. Изпълнението на процедурата ще спомогне за преодоляване на дисбалансите между дигиталните знания и умения на работната сила и изискванията на бъдещия пазар на труда, с което се създават предпоставки за постигане на конкурентна и развиваща се икономика, основаваща се на технологичното развитие.

Процедурата се финансира със средства от ЕСФ по ОП РЧР и ще се изпълнява в два компонента, като Компонент 1 ще бъде изпълняван от Министерството на труда и социалната политика, а Компонент 2 – от национално представителните организации на социалните партньори.

В рамките на Компонент 1 ще се разработи унифициран инструментариум, включващ методологии и изисквания за изследване на работните места и идентифициране на необходимите дигитални умения, за разработване на профили на дигиталните умения по ключови длъжности и професии и на инструменти за оценка на специфични дигитални умения. Унифицираният инструментариум ще бъде приложен в изпълнението на дейностите, които ще се осъществят от национално представителните организации на социалните партньори в рамките на Компонент 2 на проекта. Унифицираният инструментариум ще гарантира прилагането на общ подход и качество на изпълнението на дейностите по идентифициране на дигиталните умения и разработването на профили на дигиталните умения.

За разработването на инструментариума ще бъдат привлечени експерти с компетенции и опит в разработването на методологии за изследване и анализ на работни места, идентифициране на потребности от умения, разработване на профили на умения и на инструменти за оценка на умения. Работата по разработване на инструментариума ще се подпомага от експертна работна група с участието на представители на Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на икономиката, Агенция по заетостта, Националната агенция за професионално образование и обучение и др. Представители на изпълнителите на дейностите по Компонент 2 ще бъдат включени в обучение за прилагане на унифицирания инструментариум.

Ще се сформира Национален консултативен съвет, който ще има за основна задача да обсъжда и съгласува разработения унифициран инструментариум и резултатите от дейностите по Компонент 2. В съвета ще участват представители на основните институции, имащи отношение към пазара на труда и обучението на работната сила – Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Агенция по заетостта, Националната агенция за професионално образование и обучение, и на представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище.

Бюджетът за изпълнение на Компонент 1 е 145 268,55 лв., от които 123 478,27 лв. европейско финансиране и 21 790,28 лв. национално финансиране.

НАЧАЛО: 23 февруари 2021 г.

КРАЙ: 30 септември 2023 г.

Продукти по Компонент 1:

1. МЕТОДОЛОГИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ СЪСТОЯНИЕТО И ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ РАЗВИТИЕ НА ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ СЕКТОРИ

2. Изисквания към изготвянето на унифицирани профили на дигиталните умения по ключови длъжности и/или професии по НКПД 2011 и по нива и области на компетентност, съгласно Европейската рамка за дигитални умения DigComp 2.1

3. Изисквания за разработване на инструменти за оценка на дигитални умения

 

Проект: BG05M9OP001-1.128-0001 Партньорство в дигитална среда“, финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, по процедура BG05M9OP001-1.128 - Развитие на дигиталните умения - Компонент 2, изпълняван от КНСБ

важна информация