Антикорупция

I. Сигнал за нарушения, незаконни или неправомерни действия или бездействия, извършвани от служител/и на Министерството на труда и социалната политика и Второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството на труда и социалната политика (Агенция за социално подпомагане, Агенция по заетостта, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, Държавна агенция за закрила на детето, Агенция за хората с увреждания, Агенция за качеството на социалните услуги, Национален институт за помирение и арбитраж, Фонд „Социална закрила“, Фонд „Условия на труд“ и Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи)

може да бъде подаден по някой от следните начини:

-  На адреса на Министерство на труда и социалната политика - гр. София, ул. „Триадица“ № 2;

-  На място в приемната - Център за информация и услуги, гише № 3 в сградата на МТСП - гр. София, ул. „Триадица“ № 2;

-  Чрез Интернет формата за подаване на сигнали;

-  На телефон 0 800 11 617;

-  Чрез двете кутии, поставени на двата входа в сградата на МТСП - гр. София, ул. „Триадица“ № 2;

II.  Необходима информация при подаване на сигнал за нарушения, незаконни или неправомерни действия или бездействия:

-  Три имена на подателя;

-  Подпис на подателя за сигналите, постъпили на хартиен носител;

-  Адрес за кореспонденция, електронна поща;

-  Телефон за контакт;

-  Данни за институциите, които вече са информирани.

     Сигналите трябва да съдържат достатъчно информация, която да потвърждава изнесените от подателя данни, в това число дата на извършване на нарушението, в какво се изразява същото, името и длъжността на служителя, извършил нарушението и др. При необходимост следва да се представят допълнителни данни и информация по законоустановения ред.   

  

ВАЖНО!

     Съгласно разпоредбата на чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”   

 

За анонимни сигнали се считат:

-  получени по пощата, без посочени две имена, адрес за кореспонденция и без саморъчно положен подпис от лицето, подало сигнала;

-  сигнали, получени чрез Интернет формата за подаване на сигнали, без посочени две имена, адрес за кореспонденция, електронен адрес или телефон;

-  сигнали по телефона, без посочени две имена и адрес за кореспонденция.

      За анонимни се считат и сигнали, за които от страна на Инспектората е направен опит за свързване с подателите с оглед на получаване на допълнителна информация по сигналите, при който е установено, че лица с посочените в сигнала имена не фигурират (не отговарят) на посочените в сигнала адрес, електронен адрес и телефон за връзка.

      За сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, се считат тези, които касаят факти и събития, случили се преди повече от две календарни години преди подаването на сигнала, считано от датата на подаването на сигнала.

    Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който вече има решение, не се възлагат за разглеждане, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.

       В двумесечен срок от регистрирането на сигнала се взема решение, за което се уведомява подателят.

III.   Необходима информация при подаване на сигнал за несъвместимост, корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси

        Сигнал за несъвместимост, корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси на служители на Министерство на труда и социалната политика следва да съдържа реквизитите на чл. 6, ал. 2 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси, както следва:

-  Органа, до който се подава;

-  Трите имена, ЕГН, съответно личен номер на чужденец, адрес, както и телефон, факс и електронен адрес на подателя, ако има такива;

-  Имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и заеманата от него длъжност, ако подателят разполага с данни за нея;

-  Конкретни данни за твърдяното нарушение, в т.ч. място и период на извършване на нарушението, описание на деянието и други обстоятелства, при които е било извършено;

-  Позоваване на документи или други източници, които съдържат информация, подкрепяща изложеното в сигнала, в т.ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация;

-  Дата на подаване на сигнала;

-  Подпис на подателя.

      Ако сигналът не съдържа някои от посочените по-горе реквизити, подателят се уведомява да отстрани недостатъците в 3-дневен срок от съобщението за това с указание, че при неотстраняването им в срок, сигналът ще бъде оставен без разглеждане.

 


 

Форма за подаване на сигнали за корупция

 


Вътрешни правила за дейността на Инспектората на МТСП, утвърдени със Заповед №РД01-402/25.11.2022 г. Приложение 1(Органиграма на Инспекторат)

Информация за дейността на Инспектората на МТСП за периода 01.01.2023 г. - 31.12.2023 г.

Информация за дейността на Инспектората на МТСП за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г.

Информация за дейността на Инспектората на МТСП за периода 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г.

Информация за дейността на Инспектората на МТСП за периода 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г.

Информация за дейността на Инспектората на МТСП за периода 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г.

Информация за дейността на Инспектората на МТСП за периода 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.

Информация за резултатите от извършени проверки по сигнали за корупция от Инспектората на МТСП в периода януари – декември 2017 г.

Антикорупционен план на МТСП и ВРБ към министъра за 2018 г.

Отчет на Антикорупционния план на МТСП и ВРБ към министъра за 2018 г.

Антикорупционен план на МТСП и ВРБ към министъра на труда и социалната политика за 2019 г.

Отчет на Антикорупционния план на МТСП и ВРБ към министъра на труда и социалната политика за 2019 г.

Антикорупционен план на МТСП и ВРБ към министъра на труда и социалната политика за 2020 г.

Отчет на Антикорупционния план на МТСП и ВРБ към министъра на труда и социалната политика за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г.

Отчет на Антикорупционния план на МТСП и ВРБ към министъра на труда и социалната политика за.2020 г

Антикорупционен план на МТСП и ВРБ към министъра на труда и социалната политика за 2021 г.

Отчет на Антикорупционния план на МТСП и ВРБ към министъра на труда и социалната политика за периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г.

Отчет на Антикорупционния план на МТСП и ВРБ към министъра на труда и социалната политика за 2021 г.

Антикорупционен план на МТСП и ВРБ към министъра на труда и социалната политика за 2022 г.

Отчет на Антикорупционния план на МТСП и ВРБ към министъра на труда и социалната политика за периода от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г.

Отчет на Антикорупционния план на МТСП и ВРБ към министъра на труда и социалната политика за 2022 г.

Антикорупционен план на МТСП и ВРБ по бюджета на МТСП за 2023 г.

Отчет на Антикорупционния план на МТСП и ВРБ по бюджета на МТСП за 2023 г.

Антикорупционен план на МТСП и ВРБ по бюджета на МТСП за 2024 г.