Въпроси и отговори

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Чрез рубриката ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ можете да зададете въпрос - само на кирилица - или да се информирате по зададени вече въпроси относно прилагането на нормативните актове, за които компетентната администрация е Министерството на труда и социалната политика.

Информация за отговор на зададен въпрос (отново в режим оn-line) Вие получавате чрез търсене по интересуваща Ви дума или фраза. Отговорът се намира и по името на лицето, задало въпроса.

Срокът за публикуване на отговора е до 14 дни от подаването, а в случаите, когато е необходимо изготвянето на специализирано становище, отговорът е – до 30 дни.


ВАЖНО! На граждани, задали въпроси извън тематиката и компетенциите на съответната рубрика, се изпраща отговор с насочване към съответната рубрика или институция, към която следва да се обърнат.


Експертите не отговарят на текстове, в които има:

* становища, мнения и предложения;

* коментари, несъдържащи конкретен въпрос;

* обидни или нецензурни изрази; квалификации, расистки определения или заплахи и други подобни.

Уважаеми граждани, преди да зададете своя въпрос, вижте разпределението на темите в рубриките, според което експертите на МТСП дават своите отговори, след това натиснете Т У К:

      РУБРИКА

 

                                    ТЕМИ, НА КОИТО СЕ ДАВАТ ОТГОВОРИ В КОНКРЕТНАТА РУБРИКА

 

 

 

    ВНИМАНИЕ! АКО ЗАПИТВАНЕТО ВИ СЕ ОТНАСЯ ДО ВАШЕТО ДЕТЕ, НЕ ЗАДАВАЙТЕ ВЪПРОСА СИ В              РУБРИКАТА "СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ"!

Социални услуги

 1. Предоставяне на социални услуги в:

 1.1. домашна среда (асистентска подкрепа);

 1.2. дневни и консултативни форми (дневни центрове, центрове за социална   рехабилитация и интеграция, центрове за обществена подкрепа и др.);

 1.3. резидентна грижа (защитени, наблюдавани и преходни жилища, центрове за   настаняване от семеен тип, кризисни центрове, центрове за временно настаняване и др.).

 1.4. специализирани институции (домове за пълнолетни лица с увреждания, домове за стари хора);

 2. Такси за ползване на социални услуги.

 3. Създаване, прекратяване и възлагане на предоставянето на социални услуги.

 4. Лицензиране на доставчици на социални услуги.

 5. Планиране и финансиране на социални услуги.

 6. Качество, контрол и мониторинг на социалните услуги.

Подкрепа за детето и семейството

 1. Мерки за закрила на деца в риск.

 2. Предоставяне на финансова подкрепа на деца по реда на Правилника за прилагане на   Закона за закрила на детето.

 3. Предоставяне на помощи за деца по реда на Закона за семейни помощи за деца:

 3.1. Еднократни помощи при бременност; раждане; осиновяване на дете; за отглеждане   на  близнаци; за отглеждане на дете от майка студентка, учаща в редовна форма на   обучение; за безплатно пътуване на многодетни майки; за ученици, записани в първи или   осми клас;

  3.2. Месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не  повече от 20-годишна възраст; за отглеждане на дете до навършване на една година; за  отглеждане на дете с трайно увреждане; за дете без право на наследствена пенсия от  починал родител.

Социални помощи

  1. Отпускане на месечни, целеви и еднократни помощи по Закона за социално подпомагане

  2. Отпускане на целева помощ за отопление

 

Интеграция на хората с увреждания

 

  1. Осигуряване на права на хората с увреждания на база индивидуална оценка на потребностите им

  2. Право на месечна финансова подкрепа за хората с увреждания

  3. Право на хората с увреждания на финансова подкрепа под формата на целеви помощи

  4. Предоставяне на лична помощ по Закона за личната помощ

  5. Право на безплатна годишна електронна винетка

  6. Квота за назначаване на хора с увреждания по Закона за хората с увреждания

Заетост и безработица

  1. Конкретни проекти, програми и мерки, които се реализират на пазара на труда, основните дейности, целеви групи и субсидии за работодатели за тяхната реализация

  2. Видове стимули за безработните лица и работодателите и техните размери

  3. Обучение на възрастни

Трудово право

  1. Възникване, изменение и прекратяване на трудов договор

  2. Работно време, почивки и отпуски 

  3. Обезщетения при прекратяване на трудов договор

Обществено осигуряване

 1. Условия за придобиване на право на пенсия

 2. Основания за осигуряване на лицата

 3.Права, които могат да се ползват на основание осигуряване на фондовете на държавното обществено осигуряване /фонд “Общо заболяване и майчинство”, фонд “Пенсии”, фонд “Трудова злополука и професионална болест” и фонд “Безработица”

Европейско и международно социално право

  1. Двустранни договори за социална сигурност

  2. Координация на системите за социална сигурност

  3. Зачитане на трудов и осигурителен стаж от чужбина

  4. Социални системи и права в другите държави членки

  5. Социални права по актове на МОТ и Съвета на Европа

Безопасност и здраве при работа

 1. Изпълнение на основните изисквания на Закона за здравословни и безопасни условия  на труд и наредбите за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд   в съответствие със спецификата на работното място и рисковете за здравето и безопасността на работниците и служителите

 2. Категоризиране на труда при пенсиониране

 3. Определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време на    основание чл. 137 от Кодекса на труда

 4. Определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск на основание чл. 156 от Кодекса на труда

 5. Условия и ред за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея на основание чл. 285 от Кодекса на труда

 6. Задължителното застраховане на работниците и служителите за риска "трудова  злополука

 7. Условия и ред за осъществяване дейността на службите по трудова медицина

Свободно движение на работници, миграция и интеграция

 1. Работа в България на граждани от трети държави (които не са държави-членки на ЕС, ЕИП и конфедерация Швейцария)

  2. Свободно движение на български работници в рамките на ЕС и режим на достъп до трудовия пазар на държави-членки на ЕС

  3. Миграция, интеграция и свободно движение на работници, свързани с членството на Република България в Европейския съюз

 

Уважаеми граждани, задайте въпрос от Т У К: