Обслужване

logo_DAУ В А Ж А Е М И   Г Р А Ж Д А Н И,

 

 

Ние, служителите от администрацията на МТСП, работим за своите клиенти. Затова поддържаме постоянен диалог,  като според Вашия избор Ви предоставяме актуална и точна информация, на достъпен при общуването език.

       Изпълнявайки политиката и целите по качеството, отнасяща се до административното обслужване в Министерството, и поетите ангажименти с Хартата на клиента, от нас очаквайте:

- да получите отговор на Ваши въпроси, свързани с дейността на Министерството;

- да Ви консултираме относно прилагането на нормативните актове и измененията в тях, за които компетентната администрация е МТСП; 

- да Ви информираме за различните проекти и програми, реализирани от МТСП;

- да получите исканата услуга от компетенциите на администрацията на Министерството, по начин и ред, според утвърдената Интегрирана система за управление на качеството и информационната сигурност;

- да Ви запознаем с каналите за достъп до осъществяваните от нас административни услуги;

- да Ви помогнем да отправите своите запитвания, предложения и сигнали, чието решаване не се отнася до нашите правомощия, като Ви информираме как да го направите и коя е администрацията, компетентна да реши въпроса;  

- да Ви насочим към най-близкото териториално поделение на агенциите и фондовете към министъра, които изпълняват политиките по труда и социалната политика, за да разгледат Вашия въпрос или искане.

       Във връзка с реда, регламентиран със Закона за достъп до обществена информация и нашите вътрешни правила,  ние можем да Ви уведомим как да подадете свое заявление.

 

  Full-Colour2        Accredia_ITA_Combined_logo_MLSP_27k_June 2020_[Full-Colour]

 

       В МТСП  се поддържа и развива Интегрирана система за управление на качеството и информационната сигурност, в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 9001 и БДС EN ISO 27001.

       Нашата администрация активно участва в дейности по проучване на добри практики, в това число и по въвеждане на комплексното административно обслужване.

* * *

 

Организационна структура на МТСП - Февруари 2021 година

 

Organigrama_mlsp_2021