Спогодби за заетост

В годините преди пълноправното членство в Европейския съюз България бе подписала междуправителствени спогодби за заетост с държави-членки на ЕС- за индивидуална заетост,  в различни сектори на икономиката, за разширяване професионалните умения на български работници- които се прилагаха до изтичането на преходните периоди, по време на които достъпът до пазара на труда на съответната държава бе ограничен за българските работници.

 

След като преходните периоди изтекоха и за държавите-членки, които се възползваха от тях в максимална степен /седем години/ - от 1 януари 2014 г. достъпът до всички пазари на труда е неограничен /с някои изключения по отношение на обществения сектор/ в съответствие с първичното /чл. 45 от Договора за функциониране на ЕС/ и вторично /съответните регламенти и директиви/ законодателството на ЕС в областта на свободното движение на работници. Като всички останали граждани на ЕС, така и българските граждани имат право да търсят работа в друга държава-членка и да работят в нея без разрешение за работа, да пребивават в нея за тази цел и да се ползват от равно третиране с гражданите на съответната държава при достъпа до заетост, условията на труд и да ползват всички останали социални и данъчни облекчения. Поради тези причини тези спогодби вече не са приложими и не са изброени в настоящия списък.

Предвид икономическото развитие и недостига на кадри на българския пазар на труда, България предприе мерки за осигуряване на възможности за двустранен обмен на специалисти чрез сключване на спогодби в областта на регулирането на трудовата миграция с трети държави, както следва: 

►Спогодба между правителството на Република България и Държавата Израел за посредничество и временна заетост на граждани на двете държави

Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Молдова за регулиране на трудовата миграция

 

За повече информация:

Агенция по заетостта - http://www.az.government.bg/pages/spogodbi-i-sporazumeniya/

Европейска мрежа на публичните служби по заетостта -  http://eures.bg/