Второстепенни разпоредители с бюджет

 

Държавна агенция за закрила на детето

http://sacp.government.bg/

 

 

Агенция по заетостта

http://www.az.government.bg/

 

 

Агенция за социално подпомагане

http://www.asp.government.bg/

 

 

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"

http://www.gli.government.bg/

 

 

Агенция за хората с увреждания

http://ahu.mlsp.government.bg/home/

 

Национален институт за помирение и арбитраж

http://www.nipa.bg/

 

 

Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи

http://www.chrdri.net/

 

 

Фонд "Социална закрила"

https://mlsp.government.bg/fond-sotsialna-zakrila

 

 

Фонд "Условия на труд"

https://mlsp.government.bg/fond-usloviya-na-trud

 

 

Агенция за качеството на социалните услуги

https://aksu.government.bg/