Кариери

Конкурс за избор на изпълнителен директор на Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“ (ДП БГЦПО)

Обява за конкурс за избор на изпълнителен директор на Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“ - краен срок за подаване на документи 06.11.2020 г., 17:30 часа.

Декларация относно наличието или липсата на обстоятелства по чл. 20, ал. 1 т. 3 - 8 от Закона за публичните предприятия (Приложение № 1)
Декларация за съгласие за обработка и съхранение на личните данни на кандидатите (Приложение № 2)
Методика за оценяване на кандидатите за изпълнителен директор на ДП БГЦПО (Приложение № 4)
Информация за обработване на лични данни

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до II-ри етап на конкурса за длъжността изпълнителен директор на ДП БГЦПО

 

Конкурс за длъжност младши експерт - 3 щ. бр. (1 щ. бр. в офис Бургас, 1 щ. бр. в офис Стара Загора и 1 щ. бр. в офис Кюстендил) в отдел "Верификация- южен", Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“

Обява за конкурс за свободна длъжност младши експерт - 3 щ. бр. в отдел "Верификация-южен", Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти"
Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжности младши експерт - 3 щ. бр. в отдел "Верификация-Южен", Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти"
Информационни източници за подготовка за участие в конкурс за длъжности младши експерт - 3 щ. бр. в отдел "Верификация-Южен", Главна дирекция "Европейски фондове, междунардни програми и прроекти"
Информация за датата, часа и мястото на провеждане на теста с допуснатите кандидати в конкурс за длъжности младши експерт - 3 щ. бр. в отдел "Верификация-Южен", Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти"
Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжности младши експерт - 3 щ. бр. в отдел "Верификация-Южен", Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти"
Класиране на кандидатите от проведен конкурс за длъжности младши експерт - 3 щ. бр. в отдел "Верификация-Южен", Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти"

 

Конкурс за длъжност инспектор в инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията

Обява за конкурс за свободна длъжност инспектор в инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията -  краен срок за подаване на документи до 17:00 часа на 12.10.2020 г.
Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността инспектор в инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията
Списък на недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността инспектор в инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията
Информационни източници за подготовка за участие в конкурс за длъжността инспектор в инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията
Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжност инспектор в инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията
Класиране на кандидатите от проведен конкурс за длъжността инспектор в инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията

 

Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл.17, ал. 2 от НПКПМДСл)

Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл