Решения

Решение № 374 на МС от 25.05.2009 г. за признаване на сдружение "Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите" за представителна организация на национално равнище

 

Решение № 375 на МС от 25.05.2009 г. за признаване на сдружение "Съюз на глухите в България" за представителна организация на национално равнище

 

Решение № 376 на МС от 25.05.2009 г. за признаване на сдружение "Съюз на инвалидите в България" за представителна организация на национално равнище

Решение № 377 на МС от 25.05.2009 г. за признаване на сдружение "Съюз на слепите в България" за представителна организация на национално равнище

Решение № 378 на МС от 25.05.2009 г. за признаване на сдружение "Асоциация Национален съюз на кооперациите на инвалидите, Национална федерация на работодателите на инвалиди и Съюз на военноинвалидните кооперации в България" за представителна организация на национално равнище

Решение № 379 на МС от 25.05.2009 г. за признаване на сдружение "Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение" за представителна организация на национално равнище

Решение № 380 на МС от 25.05.2009 г. за признаване на Кооперативен съюз "Национален съюз на трудово-производителните кооперации" за представителна организация на национално равнище

Решение № 381 на МС от 25.05.2009 г. за признаване на сдружение "Национална асоциация на слепоглухите в България" за представителна организация на национално равнище

Решение № 382 на МС от 25.05.2009 г. за признаване на сдружение "Комисия по интеграция на хора с трайни увреждания" за представителна организация на национално равнище

Решение № 383 на МС от 25.05.2009 г. за признаване на кооперация "Национална потребителна кооперация на слепите в България" за представителна организация на национално равнище

Решение № 384 на МС от 25.05.2009 г. за признаване на сдружение "Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения" за представителна организация на национално равнище

Решение № 385 на МС от 25.05.2009 г. за признаване на сдружение "Българска асоциация Диабет" за представителна организация на национално равнище

Решение № 386 на МС от 25.05.2009 г. за признаване на сдружение "Асоциация на родителите на деца с увреден слух" за представителна организация на национално равнище

Решение № 387 на МС от 25.05.2009 г. за признаване на сдружение "Национален център за социална рехабилитация" за представителна организация на национално равнище

Решение № 751 от 24 септември 2009 г.  на МС за признаване на сдружение "Национална организация "Малки български хора" за представителна организация на национално равнище

Решение № 935 на МС от 30.11.2015 г. за разместване на почивни дни през 2016 г.

Решение № 1020 на МС от 28.12.2015 г. за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2016 г.