Постановления

Постановление №212 на Министерския съвет от 02.11.2023 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2024 г.

Постановление №193 на Министерски съвет от 12 октомври 2023 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната от 01.01.2024 г.

Постановление №497 на Министерски съвет от 29 декември 2022 г. за определяне на размера на минималната работна заплата от 01.01.2023 г.

Постановление №286 на Министерския съвет от 21.09.2022 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2023 г.

Постановление №37 на МС от 24.03.2022г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната

Постановление № 451 от 22.12.2021 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост

Постановление № 328 на МС от 14.10.2021 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители и на самоосигуряващи се лица, осигурени в икономически дейности, за които са наложени от държавен орган временни ограничения за осъществяването им в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка

Заповед № РД-06-5/ 23.03.2022 г. към  ПМС №328

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 на МС от 3.07.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г.

Постановление №286 на Министерския съвет от 19.08.2021 за определяне размера на линията на бедност за 2022 г.

Постановление № 200 на Министерския съвет от 23.06.2021 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост

Постановление № 331 на Министерския съвет от 26.11.2020 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната

Постановление № 265 на Министерския съвет от 21.09.2020 г. за определяне размера на линията на бедност за 2021 г.

Постановление № 99 от 19.03.2021 г. за изменение на Постановление № 325 на МС от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, осигурени в икономически дейности, за които са наложени от държавен орган временни ограничения за осъществяването им в периода на обявено извънредно положение или овявена извънредна епидемична обстановка

Актуализирана Заповед № РД-06-40 от 10.05.2021 г. към ПМС № 325 от 26.11.2020 г.

Постановление № 392 на МС от 18.11.2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.

Постановление № 107 на Министерския съвет от 28.05.2020 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост

Постановление № 277 на МС от 12.08.2021 г. за приемане на Методика за определяне на линията на бедност за страната, приета с Постановление № 241 на МС от 2019 г.

Методика за определяне на линията на бедност за страната

Постановление № 13 от 28.01.2021 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на МС

Постановление № 320  на МС от 20.12.2018 г.  за определяне нов размер на минималната работна заплата(обн. ДВ. бр. 107 от 28.12.2018 г.)

Постановление № 170 на МС от 17.08.2018 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2019 г.(обн. ДВ бр. 70 от 24.08.2018 г.)

Постановление № 305 от 19.12.2017 г. за определяне на нов месечен размер на гарантирания минимален доход

Постановление № 17 от 31.01.2007 г. за определяне на условията и реда за разходване на целевите средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес (загл. доп. - ДВ. бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 13 ОТ 2009 г., изм. - ДВ, бр. 29 ОТ 2011 г., в сила от 08.04.2011 г.)

Постановление  №316  на МС от 20.12.2017 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за станата ( Обн., ДВ, бр. 102 от 22.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г.)

Постановление №280 на МС от 8.12.2017 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2018 г. (Обн., ДВ, бр. 99 от 12.12.2017 г.)

Постановление №141 на МС от 13.07.2017 г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната

Постановление № 335 на МС от 29.12.2017 г. за изменение на Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж (обн., ДВ, бр. 2 от 3.01.2018 г.)

Постановление  № 95 на МС от 18.05.2017 г. за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските (обн., ДВ, бр. 41 от 23.05.2017 г., в сила от 1.06.2017 г.)

Постановление № 23  на МС от 26.01.2017 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2017 г. (обн., ДВ, бр. 11 от 31.01.2017 г.)

Постановление № 375 на МС от 28.12.2015 г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната (Обн., ДВ, бр. 1 от 5.01.2016 г., в сила от 1.01.2016 г.)

Постановление № 296 на МС от 30.10.2015 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2016 г. (обн., ДВ, бр. 86 от 6.11.2015 г.)

Постановление № 6 от 15.01.2009 г. за определяне на нов месечен размер на гарантирания минимален доход

Постановление № 42 на МС от 5.03.2015 г. за изменение на Наредбата за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести, приета с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 65 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 5 и 23 от 2014 г.)

Постановление № 70 от 3.04.2012 г. за изменение и допълнение на Постановление № 55 от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ Структурните фондове и кохезионния фонд на Европейския съюз, съвместната оперативна програма за трансграничното сътрудничество, " Черно море 2007 - 2013 г." и от финансовия механизъм на европейското икономическо пространство

Постановление № 336 от 30 декември 2009 г. за изменение и допълнение на Постановление № 44 МС от 2009 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, за които е установено непълно работно врeмe (Обн. ДВ. бр.2 от 8 януари 2010 г.)

Постановление № 45 от 29.03.2018 г. за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националния съвет по въпросите на социалното включване към МС, приет с Постановление № 112 на МС от 2009 г.

Постановление № 147 на МС от 29.06.2007 г. за определяне на минималния размер на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит

Постановление № 255 на МС от 28.07.2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.

Постановление № 116 на МС от 22.06.2017 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост

Постановление № 202 от 13.08.2009 г. за създаване на механизъм за координация на управлението на средствата от Европейския Съюз

Постановление № 159 от 15.04.2021 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на МС