Новини

Обявление за стартиране на процедура по набиране на кандидатури за връчване на Oтличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете

Съгласно чл. 16 от Закона за равнопоставеност на жените и мъжете, Министерство на труда и социалната политика (МТСП) създава отличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете.

Отличителният знак е морална награда, символ на престиж и стимул за институциите/организациите да подобрят своето управление, в съответствие с постигането на равнопоставеност за всички. Знакът представлява материален носител с морална стойност във формата на плакет и лого с изписана годината на получаване, които отличените институции/организации ще могат да използват при популяризирането на своята дейност.

Основната цел на присъждането на Отличителния знак е да се насърчат усилията на все повече институции/организации, както и конкуренцията между тях, което на свой ред да доведе до по-ефективни политики, насочени към постигане на равнопоставеността на жените и мъжете в България.

Връчване на наградата: Предвижда се Отличителният знак да бъде връчен на/около 26 април 2024 г. във връзка с годишнината от обнародването на Закона за равнопоставеност на жените и мъжете (обн. ДВ, бр.33 от 26.04.2016 г.). Предвижда се да бъдат връчени награди в три категории: държавни институции (централна и местна власт), стопански и нестопански организации, и обществени организации и институции.

Всички кандидати е необходимо да посочат техния принос в областта на равнопоставеността на жените и мъжете, като за целта попълват приложената анкета за оценка на кандидатите.

Условия, на които следва да отговарят кандидатите:

 1. Приет Етичен кодекс за служителите в съответната институция/организация, с включени правила относно политиката по равнопоставеност на жените и мъжете.
 2. Служители/работници в съответната институция/организация, включени в обучителни програми/семинари за развитие на експертния потенциал и/или лидерски умения.
 3. Изградена система за наставничество като неделима част от адаптацията на младия специалист към професията, неговото цялостно развитие и усъвършенстване, съобразно спецификите за професионалния сектор и пола, за успешен мениджмънт.
 4. Създадени публични и прозрачни критерии за избор на управленски кадри, включващи балансирано представяне на жените и мъжете.
 5. Подпомагане на служителите за намирането на баланс между личен живот и професионално израстване чрез различни социални програми.
 6. Наличие на специфични добри практики и дейности в сферата на равнопоставеността на жените и мъжете.
 7. Използване на доброволчеството като начин на учене и придобиване на знания и умения през целия живот на човека и механизъм за привличане на нови служители.

Подробна информация може да намерите в официалния документ: Условия и ред за получаване на отличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете.

В срок до 17:30 часа на 20.02.2024 г., кандидатите следва да представят с придружително писмо в Приемната на Министерството на труда и социалната политика (МТСП), с адрес: 1051 София, МТСП, ул. „Триадица” № 2, следните документи:

 1. Попълнена Анкета за оценка на кандидатите (Анекс 1);
 2. Декларация удостоверяваща, че предоставената информация е вярна (Анекс 2);
 3. Доказателства за посочената в Анкетата информация.

Документи се подават в запечатан непрозрачен плик, върху който се изписва:

Кандидатстване за получаване на отличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете.


Обявление за стартиране на процедура по набиране на кандидатури за връчване на Oтличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете

Съгласно чл. 16 от Закона за равнопоставеност на жените и мъжете, Министерство на труда и социалната политика (МТСП) създава отличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете.

Отличителният знак е морална награда, символ на престиж и стимул за институциите/организациите да подобрят своето управление, в съответствие с постигането на равнопоставеност за всички. Знакът представлява материален носител с морална стойност във формата на плакет и лого с изписана годината на получаване, които отличените институции/организации ще могат да използват при популяризирането на своята дейност.

Основната цел на присъждането на Отличителния знак е да се насърчат усилията на все повече институции/организации, както и конкуренцията между тях, което на свой ред да доведе до по-ефективни политики, насочени към постигане на равнопоставеността на жените и мъжете в България.

Връчване на наградата: Предвижда се Отличителният знак да бъде връчен на/около 26 април 2023 г. във връзка с годишнината от обнародването на Закона за равнопоставеност на жените и мъжете (обн. ДВ, бр.33 от 26.04.2016 г.). Предвижда се да бъдат връчени награди в три категории: държавни институции (централна и местна власт), стопански и нестопански организации, и обществени организации и институции.

Всички кандидати е необходимо да посочат техния принос в областта на равнопоставеността на жените и мъжете, като за целта попълват приложената анкета за оценка на кандидатите.

Условия, на които следва да отговарят кандидатите:

 1. Приет Етичен кодекс за служителите в съответната институция/организация, с включени правила относно политиката по равнопоставеност на жените и мъжете.
 2. Служители/работници в съответната институция/организация, включени в обучителни програми/семинари за развитие на експертния потенциал и/или лидерски умения.
 3. Изградена система за наставничество като неделима част от адаптацията на младия специалист към професията, неговото цялостно развитие и усъвършенстване, съобразно спецификите за професионалния сектор и пола, за успешен мениджмънт.
 4. Създадени публични и прозрачни критерии за избор на управленски кадри, включващи балансирано представяне на жените и мъжете.
 5. Подпомагане на служителите за намирането на баланс между личен живот и професионално израстване чрез различни социални програми.
 6. Наличие на специфични добри практики и дейности в сферата на равнопоставеността на жените и мъжете.
 7. Използване на доброволчеството като начин на учене и придобиване на знания и умения през целия живот на човека и механизъм за привличане на нови служители.

Подробна информация може да намерите в официалния документ: Условия и ред за получаване на отличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете.

В срок до 17:30 часа на 13.02.2023 г., кандидатите следва да представят с придружително писмо в Приемната на Министерството на труда и социалната политика (МТСП), с адрес: 1051 София, МТСП, ул. „Триадица” № 2, следните документи:

 1. Попълнена Анкета за оценка на кандидатите (Анекс 1);
 2. Декларация удостоверяваща, че предоставената информация е вярна (Анекс 2);
 3. Доказателства за посочената в Анкетата информация.

Документи се подават в запечатан непрозрачен плик, върху който се изписва:

Кандидатстване за получаване на отличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете.


 

В периода 11-13 май 2022 г., в гр. Страсбург, Франция, се проведе заседание на Комисията по равнопоставеност на жените и мъжете към Съвета на Европа.

Целта на Комисията е да насърчава прилагането на стандартите за равнопоставеност на жените и мъжете в Съвета на Европа и държавите членки. Основните й функции са свързани с подпомагане изпълнението на Стратегията на Съвета на Европа за равнопостаеност на жените и мъжете, консултиране на генералния секретар на Съвета на Европа и Комитета на министрите по въпроси, свързани с равнопоставеността на жените и мъжете, предоставяне на експертиза на държавите членки при разработването на законодателство, политики и програми за подкрепа, както и други дейности.

Основните аспекти на проведеното заседания бяха свързани с изкуствения интелект, войната в Украйна, проведени и предстоящи изследвания относно сексизма, мястото на мъжете и момчетата в политиките за равенство по пол и в политиките за борба с насилието срещу жени, достъпа на жените до правосъдие, включително по отношение на подготовката на проучване за въздействието на COVID-19, постигнатия напредък по приемането на Препоръка за защита на правата на мигрантите, бежанците и търсещите убежище жени и момичета, проведени конференции и др.

Информация за заседанието на Комисията и представените/обсъдени материали могат да бъдат намерени на интернет страницата на Съвета на Европа: https://www.coe.int/en/web/genderequality/meetings#{"14962402":[0]}

 


 

Обявление за стартиране на процедура по набиране на кандидатури за връчване на Oтличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете

Съгласно чл. 16 от Закона за равнопоставеност на жените и мъжете, Министерство на труда и социалната политика (МТСП) създава отличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете.

Отличителният знак е морална награда, символ на престиж и стимул за институциите/организациите да подобрят своето управление, в съответствие с постигането на равнопоставеност за всички. Знакът представлява материален носител с морална стойност във формата на плакет и лого с изписана годината на получаване, които отличените институции/организации ще могат да използват при популяризирането на своята дейност.

Основната цел на присъждането на Отличителния знак е да се насърчат усилията на все повече институции/организации, както и конкуренцията между тях, което на свой ред да доведе до по-ефективни политики, насочени към постигане на равнопоставеността на жените и мъжете в България.

Връчване на наградата: Отличителният знак ще бъде връчен на/около 26 април 2022 г. във връзка с годишнината от обнародването на Закона за равнопоставеност на жените и мъжете (обн. ДВ, бр.33 от 26.04.2016 г.). Предвижда се да бъдат връчени награди в три категории: държавни институции (централна и местна власт), стопански и нестопански организации, и обществени организации и институции.

Всички кандидати е необходимо да посочат техния принос в областта на равнопоставеността на жените и мъжете, като за целта попълват приложената анкета за оценка на кандидатите.

Условия, на които следва да отговарят кандидатите:

 1. Приет Етичен кодекс за служителите в съответната институция/организация, с включени правила относно политиката по равнопоставеност на жените и мъжете.
 2. Служители/работници в съответната институция/организация, включени в обучителни програми/семинари за развитие на експертния потенциал и/или лидерски умения.
 3. Изградена система за наставничество като неделима част от адаптацията на младия специалист към професията, неговото цялостно развитие и усъвършенстване, съобразно спецификите за професионалния сектор и пола, за успешен мениджмънт.
 4. Създадени публични и прозрачни критерии за избор на управленски кадри, включващи балансирано представяне на жените и мъжете.
 5. Подпомагане на служителите за намирането на баланс между личен живот и професионално израстване чрез различни социални програми.
 6. Наличие на специфични добри практики и дейности в сферата на равнопоставеността на жените и мъжете.
 7. Използване на доброволчеството като начин на учене и придобиване на знания и умения през целия живот на човека и механизъм за привличане на нови служители.

Подробна информация може да намерите в официалния документ: Условия и ред за получаване на отличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете.

В срок до 17:30 часа на 11.02.2022 г., кандидатите следва да представят с придружително писмо в Приемната на Министерството на труда и социалната политика (МТСП), с адрес: 1051 София, МТСП, ул. „Триадица” № 2, следните документи:

 1. Попълнена Анкета за оценка на кандидатите (Анекс 1);
 2. Декларация удостоверяваща, че предоставената информация е вярна (Анекс 2);
 3. Доказателства за посочената в Анкетата информация.

Документи се подават в запечатан непрозрачен плик, върху който се изписва:

Кандидатстване за получаване на отличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете.


Обявление за стартиране на процедура за обновяване на членовете на Националния съвет по равнопоставеността на жените мъжете към МС - юридически лица с нестопанска цел

Съгласно разпоредбите на чл. 6 от Закона за равнопоставеност на жените и мъжете (ЗРЖМ) се създава Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете (НСРЖМ), който е орган за осъществяване на консултации, сътрудничество и координация между централните и териториалните органи на изпълнителната власт и структурите на гражданското общество.

В чл. 6, ал. 2 от ЗРЖМ е посочено, че Съвета се състои от представители на: министерства, държавни и изпълнителни агенции и други органи, създадени със закон; представителните организации на работниците и служителите на национално равнище; представителните организации на работодателите на национално равнище; Националното сдружение на общините в Република България; и от юридически лица с нестопанска цел, чийто предмет на дейност е в съответствие с приоритетите на държавната политика по равнопоставеност на жените и мъжете, определени при условията, критериите и по реда, регламентирани в Правилника за устройството, организацията и дейността на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към МС (Правилника).

Съгласно разпоредбите на чл. 8, ал. 3 от Правилника председателят на НСРЖМ определя неговите членове - юридически лица с нестопанска цел, имащи предмет на дейност в съответствие с приоритетите на държавната политика по равнопоставеност на жените и мъжете, с мандат от 4 години.

Съгласно чл. 4, ал 6 от Правилника представителите на юридическите лица с нестопанска цел - членове на НСРЖМ следва да имат най-малкото 4-годишен опит в изпълнение на програми и проекти в областта на равнопоставеността на жените и мъжете и да осъществяват дейности с национално значение в областта на равнопоставеността на жените и мъжете.

Настоящият състав на НСРЖМ е установен със Заповед № РД 01-461/29.06.2017 г. на министъра на труда и социалната политика, поради което е необходимо обновяване на членовете на Съвета - юридически лица с нестопанска цел.

Съгласно чл. 8, ал. 1 от Правилника, юридическите лица с нестопанска цел желаещи да станат членове на НСРЖМ следва да заявят това свое желание писмено пред министъра на труда и социалната политика.

Към заявлението си те трябва да приложат:

 • Заверен препис от съдебното решение за регистрация

 • Копие от устава или учредителен акт на организацията

 • Кратък отчет за осъществяваната дейност през последните 4 години

 • Списък на местните си структури с адреси и телефони на своите официални представители

Срокът за подаване на заявлението и необходимите документи е до 17.30 ч. на 25 юни 2021 г.

При необходимост от кандидатите могат да бъдат поискани допълнителни сведения, както и да бъдат извършени проверки по достоверността на представените документи.

Представената от кандидатите информация ще бъде прегледана в Министерството на труда и социалната политика, като с приключване на процедурата кандидатите - юридически лица с нестопанска цел, отговарящи на изискванията, ще бъдат уведомени за това и техните представители ще бъдат включени в поименния състав на НСРЖМ.

 

За повече информация относно Националния съвет:

 


Обявление за стартиране на процедура по набиране на кандидатури за връчване на Oтличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете

Съгласно чл. 16 от Закона за равнопоставеност на жените и мъжете, Министерство на труда и социалната политика (МТСП) създава отличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете.

Отличителният знак е морална награда, символ на престиж и стимул за институциите/организациите да подобрят своето управление, в съответствие с постигането на равнопоставеност за всички. Знакът представлява материален носител с морална стойност във формата на плакет и лого с изписана годината на получаване, които отличените институции/организации ще могат да използват при популяризирането на своята дейност.

Основната цел на присъждането на Отличителния знак е да се насърчат усилията на все повече институции/организации, както и конкуренцията между тях, което на свой ред да доведе до по-ефективни политики, насочени към постигане на равнопоставеността на жените и мъжете в България.

Връчване на наградата: Отличителният знак ще бъде връчен на/около 26 април 2021 г. във връзка с годишнината от обнародването на Закона за равнопоставеност на жените и мъжете (обн. ДВ, бр.33 от 26.04.2016 г.). Предвижда се да бъдат връчени награди в три категории: държавни институции (централна и местна власт), стопански и нестопански организации, и обществени организации и институции.

Всички кандидати е необходимо да посочат техния принос в областта на равнопоставеността на жените и мъжете, като за целта попълват приложената анкета за оценка на кандидатите.

Условия, на които следва да отговарят кандидатите:

 1. Приет Етичен кодекс за служителите в съответната институция/организация, с включени правила относно политиката по равнопоставеност на жените и мъжете.
 2. Служители/работници в съответната институция/организация, включени в обучителни програми/семинари за развитие на експертния потенциал и/или лидерски умения.
 3. Изградена система за наставничество като неделима част от адаптацията на младия специалист към професията, неговото цялостно развитие и усъвършенстване, съобразно спецификите за професионалния сектор и пола, за успешен мениджмънт.
 4. Създадени публични и прозрачни критерии за избор на управленски кадри, включващи балансирано представяне на жените и мъжете.
 5. Подпомагане на служителите за намирането на баланс между личен живот и професионално израстване чрез различни социални програми.
 6. Наличие на специфични добри практики и дейности в сферата на равнопоставеността на жените и мъжете.
 7. Използване на доброволчеството като начин на учене и придобиване на знания и умения през целия живот на човека и механизъм за привличане на нови служители.

Подробна информация може да намерите в официалния документ: Условия и ред за получаване на отличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равноспоставеност на жените и мъжете.

В срок до 17:30 часа на 12.02.2021 г., кандидатите следва да представят с придружително писмо в Приемната на Министерството на труда и социалната политика (МТСП), с адрес: 1051 София, МТСП, ул. „Триадица” № 2, следните документи:

 1. Попълнена Анкета за оценка на кандидатите (Анекс 1);
 2. Декларация удостоверяваща, че предоставената информация е вярна (Анекс 2);
 3. Доказателства за посочената в Анкетата информация.

Документи се подават в запечатан непрозрачен плик, върху който се изписва:

Кандидатстване за получаване на отличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете.


На 23 януари 2020 г. в гр. Вилнюс (Литва) се проведе семинар „Моменти и важни постижения: 10-години Европейски институт за равенство между половете“, посветен на 10-годишнината от началото на дейността на Европейски институт за равенство между половете. По време на семинара бяха обсъдени достиженията на института и бъдещите предизвикателства пред него. Повече информация може да намерите на следния линк: https://eige.europa.eu/news/eu-gender-equality-leaders-celebrate-10-years-eige.


Обявление за стартиране на процедура по набиране на кандидатури за връчване на Oтличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете

Съгласно чл. 16 от Закона за равнопоставеност на жените и мъжете, Министерство на труда и социалната политика (МТСП) създава отличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете.

Отличителният знак е морална награда, символ на престиж и стимул за институциите/организациите да подобрят своето управление, в съответствие с постигането на равнопоставеност за всички. Знакът представлява материален носител с морална стойност във формата на плакет и лого с изписана годината на получаване, които отличените институции/организации ще могат да използват при популяризирането на своята дейност.

Основната цел на присъждането на Отличителния знак е да се насърчат усилията на все повече институции/организации, както и конкуренцията между тях, което на свой ред да доведе до по-ефективни политики, насочени към постигане на равнопоставеността на жените и мъжете в България.

Връчване на наградата: Отличителният знак ще бъде връчен на/около 26 април 2020 г. във връзка с годишнината от обнародването на Закона за равнопоставеност на жените и мъжете (обн. ДВ, бр.33 от 26.04.2016 г.). Предвижда се да бъдат връчени награди в три категории: държавни институции (централна и местна власт), стопански и нестопански организации, и обществени организации и институции.

Всички кандидати е необходимо да посочат техния принос в областта на равнопоставеността на жените и мъжете, като за целта попълват приложената анкета за оценка на кандидатите.

Условия, на които следва да отговарят кандидатите:

 1. Приет Етичен кодекс за служителите в съответната институция/организация, с включени правила относно политиката по равнопоставеност на жените и мъжете.
 2. Служители/работници в съответната институция/организация, включени в обучителни програми/семинари за развитие на експертния потенциал и/или лидерски умения.
 3. Изградена система за наставничество като неделима част от адаптацията на младия специалист към професията, неговото цялостно развитие и усъвършенстване,съобразно спецификите за професионалния сектор и пола, за успешен мениджмънт.
 4. Създадени публични и прозрачни критерии за избор на управленски кадри, включващибалансирано представяне на жените и мъжете.
 5. Подпомагане на служителите за намирането на баланс между личен живот и професионално израстване чрез различни социални програми.
 6. Наличие на специфични добри практики и дейности в сферата на равнопоставеността на жените и мъжете.
 7. Използване на доброволчеството като начин на учене и придобиване на знания и умения през целия живот на човека и механизъм за привличане на нови служители.

Подробна информация може да намерите в официалния документ: Условия и ред за получаване на отличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равноспоставеност на жените и мъжете.

В срок до 17:30 часа на 10.02.2020 г.,кандидатите следва да представят с придружително писмо в Приемната на Министерството на труда и социалната политика (МТСП), с адрес: 1051 София, МТСП, ул. „Триадица” № 2, следните документи:

 1. Попълнена Анкета за оценка на кандидатите (Анекс 1);
 2. Декларация удостоверяваща, че предоставената информация е вярна (Анекс 2);
 3. Доказателства за посочената в Анкетата информация.

Документи се подават в запечатан непрозрачен плик, върху който се изписва:

Кандидатстване за получаване на отличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете.


На 19 ноември 2019 г. в Брюксел се проведе конференция на тема „Засилване на равенството между половете и интегриране на принципа на равенство между половете“.

Конференцията беше организирана от Европейския институт за равенство между половете (EIGE) под патронажа на Финландското Председателство на Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия. Участници бяха представители на Европейската комисия, Европейския парламент, държави членки, държави кандидатки за членство, гражданското общество, социалните партньори и научните среди.

В три тематични сесии бяха обсъждани следните въпроси:

- какви са целите и предизвикателствата пред интегрирането на равнопоставеността на жените и мъжете;

- как ефективно да бъде интегрирана равнопоставеността на жените и мъжете във всички политики и в стратегията на ЕС след 2020 г.;

- какво е въздействието от променящите се бюджети и структури за равенство между половете.

Представени бяха накратко резултати от изследване на EIGE относно институционалните механизми за равенство между половете, които функционират в държавите членки. Изследването сравнява данни от 2018 г. с данни, събрани през 2012 г., за оценка на тенденциите в ангажиментите на правителствата по отношение на равенството между половете.


В периода 13-15 ноември 2019 г. в гр. Страсбург, се проведе заседание на Комисията по равнопоставеност на жените и мъжете към Съвета на Европа.

 

Комисията е създадена с цел да насърчава прилагането на стандартите за равнопоставеност на жените и мъжете в Съвета на Европа и държавите членки. Основните й функции са свързани с подпомагане изпълнението на Стратегията на Съвета на Европа за равнопостаеност на жените и мъжете, консултиране на генералния секретар на Съвета на Европа и Комитета на министрите по въпроси, свързани с равнопоставеността на жените и мъжете, предоставяне на експертиза на държавите членки при разработването на законодателство, политики и програми и др.

 

Информацията за заседанието на Комисията по равнопоставеност на жените и мъжете към Съвета на Европа и съпътстващите материали могат да бъдат намерени на интернет страницата на Съвета на Европа: https://www.coe.int/en/web/genderequality/meetings#{"14962402":[0]}


Република България има прогрес в равенството между половете

 

Съгласно изданието от 2019 г. на Индекса, изготвен от Европейския институт за равенство между половете, България отчита напредък в политиката за равенство между половете. Резултатът на страната се е повишил спрямо предишното издание на индекса и достига 58,8 точки. Общият резултат на ЕС също се е увеличил и достига 67.4 точки. Индексът за равенство между половете е комбиниран показател, измерващ напредъка в областта на равенството между половете и се състои от 6 области: „Работа“, „Пари“, „Знание“, „Време“, „Власт“ и „Здраве“, които се оценяват от 1 до 100 точки. Спрямо предишното издание на Индекса, най-голям напредък България има в областта „Власт“, в който страната със своите 59.9 точки има 6-ти най-добър резултат в ЕС. Най-висок резултат страната отчита в областта „Здраве“ (77.1 точки), в която се отчита подобряване в достъпа до здравни услуги.

 

Повече информация може да намерите на https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2019-bulgaria


В дните 22-24 май 2019 г. в гр. Страсбург, Франция се проведе 15-то заседание на Комисията по равнопоставеност на жените и мъжете към Съвета на Европа.

 

Комисията по равнопоставеност между жените и мъжете (GEC) към Съвета на Европа (СЕ) е създадена с цел да насърчава прилагането на стандартите за равнопоставеност между жените и мъжете в СЕ и държавите членки. Основните й функции са свързани с подпомагане изпълнението на Стратегията на СЕ за равенство между жените и мъжете, консултиране на генералния секретар на СЕ и Комитета на министрите по въпроси, свързани с равенството на жените и мъжете, предоставяне на експертиза на държавите членки при разработването на законодателство, политики и програми за подкрепа прилагането на международните стандарти на национално ниво, провеждане на оценка и предоставяне на консултации при разработването на стандарти в областта на своята компетентност, както и други дейности.

 

Повече информация и материали от 15-то заседание на Комисията по равнопоставеност между жените и мъжете към Съвета на Европа може да бъдат намерени на интернет страницата: https://www.coe.int/en/web/genderequality/.


На 27 март 2019 г. Комитетът на министрите на Съвета на Европа прие Препоръка CM/Rec(2019)1 за предотвратяване и борба със сексизма (https://rm.coe.int/prems-055519-gbr-2573-cmrec-2019-1-web-a5/168093e08c).


На 23 април 2019 г. на тържествена церемония в сградата на МТСП беше връчен за втори път Отличителния знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете в Република България (създаден съгласно Закона за равнопоставеност на жените и мъжете, приет през 2016 г.). Отличителния знак за 2019 г. получиха следните институции и организации: Областна администрация Варна в категория „държавни институции (централна и местна власт)“, Кремио ЕАД в категория „Стопански и нестопански организации“ и „Обществен женски парламент - 21-ви век“ към КНСБ в категория „Обществени организации и институции“.

 

Събитието привлече интерес и беше отразено в редица средства за масова информация, като например:

 

http://www.bta.bg/bg/c/VI/id/1998716

https://novini.bg/bylgariya/politika/535064

https://m.24chasa.bg/novini/article/7417529

https://theworldnews.net/bg-news/biser-petkov-nagradi-za-postizheniia-v-politikata-po-ravnopostavenost-mezhdu-zhenite-i-mzhete


На 3-4 април 2019 г. в гр. Брюксел (Белгия) се проведе 23-то заседание на Експертния форум на Европейския институт за равенство между половете (EИРП), който подпомага директора на института при осигуряване на отличната и независима дейност на EИРП и служи като механизъм за обмен на знания и тясно сътрудничество между института и държавите-членки на ЕС по въпросите за равенството между жените и мъжете. По време на срещата бяха обсъдени въпроси свързани с бъдещата политическа рамка на ЕС относно равнопоставеността на жените и мъжете, бъдещите дейности на института (включително предстоящото през октомври 2019 г. представяне на новото издание на Индекса за равенство между половете) и приоритетите на предстоящото Финландско председателство на Съвета на ЕС.


На 20-21 март 2019 г.в гр. Брюксел (Белгия) се проведе заседание на Групата на високо ниво по недискриминация, равенство и разнообразие. В хода на събитието бяха разгледани теми свързани с ромофобията, ЛГБТИ, правата на възрастните хора и актуални развития в законодателството и съдебната практика.


За целите на предстоящия регионален преглед и оценка на изпълнението на Декларацията от Пекин и Програмата за действие, Република България следва да изготви национален доклад. Създадената за тази цел, с заповед на министъра на труда и социалната политика, междуведомствена група изготви проект на национален доклад за изпълнението на Пекинската Декларация и Платформа за действие. Проекта съдържа информация и отговори по компетентност, предоставена от различни институции и организации, на специално изготвен от ООН за целите на прегледа въпросник.

 

Моля, изпращайте Вашите бележки по представения проект в срок до 17.30 ч. на 4 април 2019 г. на електронен адрес Teodor.Tsanev@mlsp.government.bg.


На 26 февруари 2019 г. в гр. Вилнюс, Литва се проведе инициираща среща на Тематичната мрежа по интегриране на принципа на равнопоставеност между жените и мъжете към Европейския институт за равенство на половете


На 18-19 февруари 2019 г. в гр. Букурещ, Румъния се проведе първото за годината заседание на Групата на високо ниво по въпросите на равнопоставеността на жените и мъжете към ЕК. Групата се ръководи от Европейската комисия и провежда две заседания годишно в страната, председателстваща Съвета на ЕС.


Обявление за стартиране на процедура по набиране на кандидатури за получаване на Oтличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете

 

Съгласно чл. 16 от Закона за равнопоставеност на жените и мъжете, Министерството на труда и социалната политика (МТСП) създава отличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете.

 

Отличителният знак е морална награда, символ на престиж и стимул за институциите/организациите да подобрят своето управление, в съответствие с постигането на равнопоставеност за всички. Знакът представлява материален носител с морална стойност във формата на плакет и лого с изписана годината на получаване, които отличените институции/организации ще могат да използват при популяризирането на своята дейност.

 

Основната цел на присъждането на Отличителния знак е да се насърчат усилията на все повече институции/организации, както и конкуренцията между тях, което на свой ред да доведе до по-ефективни политики, насочени към постигане на равнопоставеността на жените и мъжете в България.

 

Връчване на наградата: Отличителният знак ще бъде връчен на/около 26 април 2019 г. във връзка с годишнината от обнародването на Закона за равнопоставеност на жените и мъжете (обн. ДВ, бр.33 от 26.04.2016 г.). Предвижда се да бъдат връчени три награди в три категории: държавни институции (централна и местна власт), стопански и нестопански организации, и обществени организации и институции.

 

Всички кандидати е необходимо да посочат техния принос в областта на равнопоставеността на жените и мъжете, като за целта попълват приложената анкета за оценка на кандидатите.

 

Условия, на които следва да отговарят кандидатите:

 

1.      Приет Етичен кодекс за служителите в съответната институция/организация, с включени правила относно политиката по равнопоставеност на жените и мъжете.

 

2.      Служители/работници в съответната институция/организация, включени в обучителни програми/семинари за развитие на експертния потенциал и/или лидерски умения.

 

3.      Изградена система за наставничество като неделима част от адаптацията на младия специалист към професията, неговото цялостно развитие и усъвършенстване,съобразно спецификите за професионалния сектор и пола, за успешен мениджмънт.

 

4.      Създадени публични и прозрачни критерии за избор на управленски кадри, включващибалансирано представяне на жените и мъжете.

 

5.      Подпомагане на служителите за намирането на баланс между личен живот и професионално израстване чрез различни социални програми.

 

6.      Наличие на специфични добри практики и дейности в сферата на равнопоставеността на жените и мъжете.

 

7.      Използване на доброволчествотокато начин на учене и придобиване на знания и умения през целия живот на човека и механизъм за привличане на нови служители.

 

Подробна информация може да намерите в официалния документ: Условия и ред за получаване на отличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете.

 

              В срок до 17:30 часа на 11.02.2019 г., кандидатите следва да представят с придружително писмо в Приемната на Министерството на труда и социалната политика, с адрес: 1051 София, МТСП, ул. „Триадица” № 2, следните документи:

 

1.    Попълнена Анкета за оценка на кандидатите (Анекс 1);

 

2.    Декларация удостоверяваща, че предоставената информация е вярна (Анекс 2);

 

3.    Доказателства за посочената в Анкетата информация.

 

Документи се подават в запечатан непрозрачен плик, върху който се изписва: Кандидатстване за получаване на Отличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете.

 

Анекси 1 и 2


Условия и ред за получаване на отличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равноспоставеност на жените и мъжете


На 24-25 октомври 2018 г. в гр. Вилнюс (Литва) се проведе 22-то заседание на Експертния форум на Европейския институт за равенство между половете. Във форума участват представители на компетентните органи от държавите-членки на ЕС и други организации, специализирани по въпросите на равенството между половете, както и на заинтересованите страни на ниво ЕС. Експертният форум осигурява сътрудничеството между института и компетентните органи в държавите-членки, служи като механизъм за обмен на информация по въпросите за равенство между половете и подпомага директора при осигуряване на дейността на института.

 

По време на срещата бяха обсъдени въпроси и представена актуална информация от областта на равнопоставеността между половете, както и свързани с работата на института, като: заплащането по пол и подобряване на баланса между личния и професионалния живот, предстоящи дейности на института за борба със сексизма, както и във връзка с 25-годишнина от приемането на Пекинската декларация и платформа за действие, организационни ценности и комуникация на института със заинтересовани страни, взаимодействие с генералната дирекция на ЕК по миграция и вътрешни работи, оценка на работата на Експертния форум и други. Бяха представени дейностите в Република Словения относно борбата с кибер-насилието като добра практика.


На 1-ви юни 2018 г. в Брюксел се проведе редовно заседание на Консултативния комитет по равнопоставеност за жените и мъжете, който подпомага Европейската комисията при формулирането и осъществяването на дейностите на Европейския съюз, насочени към насърчаване на равенството между жените и мъжете. В работата на Комитета участват представители на държавите-членки на ЕС, органи по равенство, социални партньори и бизнес организации на ниво ЕС, както и европейски неправителствени организации. Обсъдени бяха актуални въпроси от сферата на равнопоставеността между половете в ЕС в няколко аспекта: участие в сесията на Комисията на ООН по статута на жените; състоянието в държавите-членки преди и след ратификацията на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие; доклад по изпълнението на целите от Барселона; информация от настоящото и бъдещите председателства – България, Австрия, Румъния; бъдещи политики за равенство между половете след 2019 г.: стари и нови предизвикателства и приоритети и др.

 

Като добра практика от сферата на бизнеса, Европейската инвестиционна банка представи План за действие по въпросите на равенството между половете 2018-19 г.: „Насърчаване на равенството между половете и икономическо овластяването на жените в нашия бизнес“.        


На 12 март 2018 г. в Ню Йорк в рамките на 62-рата сесия на Комисията за статута на жените (CSW) към ООН, се проведе съпътстващо събитие на тема „ЖЕНИТЕ В ДИГИТАЛНИЯ СВЯТ”.

 

Събитието е в изпълнение на ангажиментите на Българското председателство на Съвета на ЕС от Талинската Декларация на ТРИОТО Естония, България, Австрия, в областта на равнопоставеността на жените и мъжете.


На 31-ви януари и 1-ви февруари 2018 г. в София се проведе заседание на Групата на високо ниво по въпросите на равнопоставеността на жените и мъжете към Европейската комисия.

 

За повече информация: https://eu2018bg.bg/bg/news/320


Обявление за стартиране на процедура по набиране на кандидатури за връчване на Oтличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете


Анкета за оценка на кандидатите


Условия и ред за получаване на отличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равноспоставеност на жените и мъжете


На 19 юли 2017 г. в Талин, беше подписана Декларацията на ТРИОТО председателства в областта на равнопоставеността на жените и мъжете, от министъра на здравеопазването и труда на Естония, министъра на труда и социалната политика на България и министъра на здравето и въпросите на жените на Австрия.


Открито заседание на Националния съвет по равнопоставеност на жените и мъжете


Народното събрание прие Закон за равнопоставеност на жените и мъжете


Заседание на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към МС и провеждане на Кръгла маса за намаляване на разликата в заплащането на жените и мъжете


Заключителна конференция по проект: "Равенство във вземането на решения в икономиката"


България има напредък в прилагането на политиката за равенство между половете, отчита ЕС;


Провеждане на поредица от информационни и дискусионни форуми за повишаване на информираността относно ползите от балансираното представителство на жените и мъжете в процесите на вземане на решения в областта на икономиката;


Първо редовно заседание на Групата на високо равнище по недискриминация, равенство и разнообразие;