Други

Заповед № ЗМФ-1068/02.12.2019 г. заотнемане на разрешение за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна.

 

Министерство на труда и социалната политика, на основание чл. 44 от ППЗДС и заповед №РД0-458/28.06.2019г. на министъра на труда и социалната политика ОБЯВЯВА търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на части от недвижим имот – публична държавна собственост, с обща площ 5 (пет) кв.м. в административната сграда на Министерството на труда и социалната политика в гр. София, ул. „Триадица“ № 2, за монтаж на 3 бр. кафе автомати, 1 бр. автомат за безалкохолни напитки и 1 бр. автомат за пакетирани храни.

Тръжна документация

Заповед № РД01-530 от 07.08.2019 г.

 

Национален социален доклад на Република България за 2013 – 2014 г.

Мониторингови доклади за изпълнение на Плана за действие за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България за периоди: ноември 2010 г. - юни 2011 г.; юни 2011 – юни 2012 г.; юли 2012 – юни 2013 г. - http://sacp.government.bg/deinstitucionalizaciya/.

Заповед № РД01-864 от 30.10.2012 г. за утвърждаване на Методика за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността, както и приложенията към нея. Методика за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността, утвърдена със Заповед № РД01-864/30.10.2012 г. Приложения към Методика за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността, утвърдени със Заповед № РД01-864/30.10.2012 г.

Финален доклад - Сравнителен анализ на разходите и ползите от системите за грижа за детето CCI 2010.CE.16.0.AT.076 Поръчан от Европейската комисия (Главна дирекция „Регионална политика”); Comparing Costs and Benefits of different models of Child Care CCI 2010.CE.16.0.AT.076; Comparing Costs and Benefits of different models of Child Care CCI 2010.CE.16.0.AT.076 - Final Report, Technical Annex.

През 2012 г. Република България ратифицира Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН. Министерството на труда и социалната политика разработи План за действие, съдържащ мерки за привеждане от Република България на нормативната уредба и политики в областта на хората с увреждания в съответствие с разпоредбите на Конвенцията за правата на хората с увреждания (2015-2020г.). Като ратифицирала Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН страна, България реализира последователно мерки за нейното прилагане.

Проект „Право е не онова, което някой ти дава, а онова, което никой не може да ти отнеме“,  реализиран с подкрепата на Програмата за заетост и социална солидарност - Прогрес (2007-2013) на Европейския съюз, подкрепи изпълнението на Плана и направи възможно неговото продължение за новия програмен период (2015-2020 г.). Той популяризира новите понятия и определения, въведени от Конвенцията, по начин достъпен за хората със зрителни, слухови и интелектуални затруднения.

Публикуваме част от изготвените по проекта материали, вкл. краткото видео, което беше изготвено за онагледяване на новите принципи, прокламирани от Конвенцията, Наръчника с добра практика по чл. 1, 2, 19 и 27 и Лесната за четене версия на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

 

Лесна за четене версия на Конвенцията за правата на хората с увреждания, изготвена по Проект JUST/2013/PROG/AG/4955/AD "Право е не онова, което някой ти дава, а онова, което никой не може да ти отнеме.", финансиран по Програма ПРОГРЕС на ЕС

 

Наръчник с добри практики за прилагането на чл. 1, 2, 19 и 27 на Конвенцията за правата на хората с увреждания, изготвен по Проект JUST/2013/PROG/AG/4955/AD "Право е не онова, което някой ти дава, а онова, което никой не може да ти отнеме.", финансиран по Програма ПРОГРЕС на ЕС

Good practices handbook on the implementation of the Convention on the rights of persons with disabilities (ART. 1, 2, 19 and 27), prepared under Project JUST/2013/PROG/AG/4955/AD A right is not what someone gives you; it's what no one can take from you of the Ministry of Labour and Social Policy of the Republic of Bulgaria, financed by the European Commission under PROGRESS programme (in Bulgarian and English)

 

„По темата за възможното“ - филмът е изготвен по Проект JUST/2013/PROG/AG/4955/AD "Право е не онова, което някой ти дава, а онова, което никой не може да ти отнеме.", финансиран по Програма ПРОГРЕС на ЕС

 

По темата за възможното (видео филм със субтитри на английски език)

 

Доклад за проучване на опита на държави – членки на Европейския съюз – Франция и Италия, които прилагат ICF стандартите на Световната здравна организация – изготвен по проект BG05M9ОP001-3.010 „Експертиза на работоспособността“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

 

Доклад „Схема за минимален доход в Република България“ (изготвен в изпълнение на ключов етап 287 „Финализиране на доклада за схемата за минимален доход“ от C11. R1 Реформа на схемата за минимален доход от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България. Анализът отразява състоянието към 31.12.2022 г.)

 

Отчети съгласно чл. 12, ал. 9 от Закона за енергийна ефективност

Отчет 2015 г.

Отчет 2016 г.

Отчет 2017 г.

Отчет 2018 г.