Закрила на детето

Законът за закрила на детето (ЗЗДет.) е основният специализиран закон в българското законодателство, регламентиращ държавната политика спрямо децата в риск. С него се уреждат правата, принципите и мерките за закрила на детето, отговорните органи и тяхното взаимодействие при осъществяване на дейностите по закрила на детето. Държавата защитава и гарантира основните права на детето във всички сфери на обществения живот за всички групи деца. Философията на закона е подчинена на разбирането, че семейството е най-добрата среда за отглеждането и развитието на всяко дете. Този принцип е в основата на цялото законодателство в областта на закрилата на детето, включително и при прилагане на мерките за предотвратяване на изоставянето и за реинтеграция. Целта е превенция на рисковете, включително в ранна възраст, с фокус върху риска от разделяне и изоставяне на детето. Усилията са насочени към оказването на своевременна подкрепа на детето и родителите чрез информиране и консултиране, насочване към социални услуги, предоставяне на финансови помощи и други. От значение е прилагането на мерки, които в най-голяма степен да отговорят на индивидуалните потребности на детето и да гарантират неговите права и най-добър интерес.

Съгласно ЗЗДет. приоритетни са мерките за закрила в семейна среда, една част от които са свързани с осигуряване на педагогическа, психологическа и правна помощ на родителите или лицата, на които са възложени родителски функции, по проблеми, свързани с отглеждането, възпитанието и обучението на децата. Насочването към подходящи социални услуги също е част от мерките за закрила в семейна среда. Настаняването на дете извън семейството (в семейство на роднини или близки, в приемно семейство или в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа), е крайна мярка и може да стане единствено с решение на съда. Тя се предприема при изчерпване на всички възможности за подкрепа и закрила в семейството, освен в случаите, когато се налага спешно извеждане, включително когато има опасност за здравето, живота или безопасността на детето.

 

В изпълнение на приетата през м. юни 2021 г. Препоръка на Съвета за създаване на Европейска гаранция за детето, е приет План за действие в изпълнение на Препоръка (ЕС) 2021/1004 на Съвета за създаване на Европейска гаранция за детето (2030) (с Решение на МС № 879 от 08.11.2022 г.). Планът създава необходимата рамка, обхващаща водещите мерки и интервенции за намаляване на бедността сред децата и насърчаване на тяхното социално включване. Той е обособен в шест тематични области на въздействие в съответствие с направленията на Гаранцията за детето – образование и грижи в ранна детска възраст; приобщаващо образование и училищни дейности; здравеопазване; здравословно хранене; подходящо жилищно настаняване и други инструменти за преодоляване на социалното изключване и намаляване на детската бедност.

 

 

Законодателство

Закон за закрила на детето

Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето

Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях

Наредба РД-07-7 от 5.10.2010 г. за условията и реда за водене и съхраняване на регистрите за пълно осиновяване

Наредба за условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и за тяхната реинтеграция

Наредба за специализирана закрила на деца на обществени места

Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби

 

Стратегии

Национална стратегия за детето 2008 – 2018 г.

Национална програма за закрила на детето за 2015 г.

 

Международни актове

Конвенция за правата на детето

Насоки на ООН за алтернативна грижа за деца

Общи европейски насоки за преход от институционална грижа към грижи в общността

Препоръка (ЕС) 2021/1004 на Съвета от 14 юни 2021 година за създаване на Европейска гаранция за децата

 

Система за закрила на детето

Специализирани органи за закрила на детето са председателя на Държавната агенция за закрила на детето и дирекции „Социално подпомагане“ към Агенцията за социално подпомагане. Дирекция „Социално подпомагане” е орган за закрила на детето на местно ниво, към който функционира отдел „Закрила на детето“ (ОЗД). Социалните работници от ОЗД предприемат мерки за закрила по отношение на децата в риск. Другите органи за закрила на детето са: министъра на труда и социалната политика, министъра на вътрешните работи, министъра на образованието и науката, министъра на правосъдието, министъра на външните работи, министъра на културата, министъра на здравеопазването и кметовете на общини.

 

Полезна информация

Държавна агенция за закрила на детето

Агенция за социално подпомагане