СРОКЪТ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОМОЩИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ И ИНВАЛИДНИ ПЕНСИИ СЕ УДЪЛЖАВА СЛУЖЕБНО ДО 28 ФЕВРУАРИ 2021 Г.

group-418449_1920-1

Всички експертни решения на ТЕЛК и НЕЛК за определяне на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, които изтичат по време на извънредната епидемична обстановка ще продължат да действат до 28 февруари 2021 г. Служебното удължаване на техния срок произтича от промените в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. В неговите разпоредби е регламентирано, че валидността на решенията на ТЕЛК и НЕЛК се удължава с три месеца след края на извънредната епидемична обстановка, която към момента е обявена до 30 ноември. 

По този начин гражданите ще разполагат с достатъчно време за явяване пред ТЕЛК комисиите и по-дълъг период за подготовка на необходимата им медицинска документация за освидетелстване от лечебни заведения, медицински специалисти и лаборатории. 

Служебното удължаване на ТЕЛК и НЕЛК решенията ще гарантира на гражданите следните права:

 • Удължаването на действието на решенията на ТЕЛК и НЕЛК позволява служебно удължаване и на индивидуалните оценки на потребностите на хората с увреждания, въз основа на които правоимащите ще продължат автоматично да получават социалните си права по Закона за хората с увреждания– месечна финансова подкрепа; помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия; финансова подкрепа за покупка на лично превозно средство, приспособяване на жилище, балнеолечение и/или рехабилитационни услуги и/или наем на общинско жилище.
 • НОИ ще продължи да изплаща отпуснатите пенсии за инвалидност до края на февруари 2021 г. Ако за съответното лице е постъпило ново експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, което му дава право на пенсия за нов срок, НОИ следва да се съобрази с него.
 • Сроковете на издадените направления за предоставяне на лична помощ също ще бъдат удължени автоматично до края на февруари 2021 г. До същия срок ще бъдат удължени и договорите на личните асистенти.
 • С нормативните промени е регламентирано при заявено оценяване на потребността от лична помощ да не се допуска осъществяване на личен контакт с човека с увреждане и посещение в дома му за установяване на реалните затруднения и потребности, а провеждането на интервю, да се провежда само по телефон или по електронна поща. По този начин се гарантира своевременно предоставяне и ползване на лична помощ.
 • Гражданите, подпомагани по реда на Закона за хората с увреждания, Закона за социално подпомагане, Закона за семейните помощи за деца и Закона за личната помощ ще продължат да получават помощта, от която се нуждаят. 
 • Важно е да се отбележи, че ако междувременно хората с трайни увреждания са преосвидетелствани и им е издадено ново експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, е необходимо да подадат нови заявления-декларации за осигуряване на правата им. 
 • Напомняме, че автоматичното удължаването на срока на ползване на съответните социални права не се отнася за хората с трайни увреждания, чиито експертни решения на ТЕЛК/НЕЛК са с пожизнен срок и изготвените им индивидуални оценки по отменения Закон за интеграция на хората с увреждания или по Закона за хората с увреждания изтичат в периода на извънредната епидемична обстановка. За да ползват правата си, те задължително трябва да подадат нови заявления-декларации в дирекции „Социално подпомагане“ по настоящ адрес.
 • Родителите на деца с увреждания ще продължат да получават месечни помощи по Закона за семейни помощи за деца до 28 февруари 2021 г. в случай, че ТЕЛК/НЕЛК решения на децата им са изтекли в периода на извънредното положение и извънредната епидемична обстановка и те не са преосвидетелствани  към 30.11.2020 г. 
 • Удължаването на срока на експертните решения на ТЕЛК/НЕЛК дава възможност на родителите на деца с трайни увреждания да кандидатстват за предоставяне на еднократна помощ за първокласник и еднократна помощ за ученици, записани в осми клас без доходен тест.
 • Служебното удължаване на срока на експертните на ТЕЛК/НЕЛК ще даде възможност да продължи предоставянето на социални помощи по Закона за социално подпомагане.
 • При кандидатстване за целева помощ за отопление за хората, чиито решения на ТЕЛК/НЕЛК изтичат в посочения период, ще бъде определен по-висок коефициент за достъп до този вид помощ.

Припомняме, че с последните нормативни промени в областта на медицинската експертиза ТЕЛК комисиите могат да вземат решение само по документи, без  да е наложително явяването за преглед на място. Изключенията са малко и за тях съществуват ясни правила:

 • Министерството на здравеопазването е изпратило изрично указание, в условията на извънредната епидемична обстановка у нас, всички ТЕЛК да се произнасят само по медицинската документация на лицата, без да изискват явяването за преглед (когато това е приложимо).
 • На председателите на ТЕЛК е препоръчано своевременно да уведомяват лицата, че ТЕЛК ще се произнася само по документи, т.е. че не е необходимо да се явяват за преглед пред комисиите.
 • В случаите, в които гражданите трябва да изпратят допълнителни изследвания и консултации и това е неизбежно, ТЕЛК следва да уведомят съответните лица писмено, с известия за доставка на писмото.
 • По този начин пациентите и лекарите биват улеснени, а успоредно с това ще се избегне струпването на много хора на едно място в условията на разпространението на коронавирусната инфекция.