ОДОБРЕНА Е НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ

family-2073604_960_720

Правителството прие Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване с хоризонт до 2030 г. Документът очертава стратегическата рамка за развитие на политиките, свързани с преодоляването на бедността и насърчаването на социалното включване през следващото десетилетие. Основната цел на планираните мерки и дейности е подобряването на качеството на живот на уязвимите групи и създаването на условия за тяхната пълноценна реализация чрез адекватно подпомагане на доходите, включване на пазар на труда и достъп до качествени услуги.

Стратегията ще се изпълнява чрез тригодишни планове за действие, които ще включват конкретни мерки и дейности, отговорни институции, финансови средства и индикатори. Тяхната е цел е изпълнението на приоритетите за устойчива интеграция пазара на труда на неактивни и безработни лица, осигуряване на равен достъп до качествено предучилищно и училищно образование и качествено здравеопазване.

Приоритет на стратегическия документ е и създаването на достъпни и качествени социални и интегрирани услуги и интегрирана подкрепа, както и ефективната и целенасочена финансова и материална подкрепа на нуждаещите се. Сред най-важните цели е и осигуряването на достъпна архитектурна, институционална, информационна и транспортна среда, подобряването на жилищните условия на уязвимите групи и подкрепа на бездомните.

Финансирането на стратегията ще се осъществява в рамките на средствата, планирани по бюджетите на отговорните институции чрез държавния бюджет за съответната година и със средства от Европейските фондове.

 

важна информация