Декларация за достъпност

Министерство на труда и социалната политика се ангажира да осигури достъп до институционалния си уебсайт, в съответствие с чл. 9, т. 2, буква ж от Конвенция за правата на хората с увреждания (ратифицирана със закон, приет от 41-ото НС на 26.01.2012 г. - ДВ, бр. 12 от 10.02.2012 г.), чл. 4, т. 7 от Закона за интеграция на хората с увреждания, чл. 13 от Закона за електронното управление, чл. 4, ал. 1, т. 1, б. и д. от Закона за електронните съобщения, чл. 19, ал. 2 и 4 и чл. 39, ал. 2 и ал. 4 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор по-долу Директивата (ОВ L 327, 2.12.2016 г., стр. 1), Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1523 на Комисията от 11 октомври, 2018 г. за създаване на образец на декларация за достъпност в съответствие с Директивата и стандарта Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0). Статус на съответствие Настоящият уебсайт съответства отчасти с Директивата и стандарта WCAG 2.0, поради несъответствията и изключенията, посочени по-долу.
Недостъпно съдържание
Посоченото по-долу съдържание не е достъпно, както следва:
а) несъответствие със стандарта WCAG 2.0 - подробно описано в Приложение 1;
б) прекомерна тежест – неприложимо;
в) съдържанието не е в обхвата на приложимото законодателство – неприложимо.
Изготвяне на настоящата декларация за достъпност
Тази декларация е изготвена на 31.10.2018 година.
Методът, използван за изготвяне на декларацията е самооценка (член 3, параграф 1 от Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1523 на Комисията (1))
Декларацията бе последно преразгледана на 01.11.2018 година.
Обратна информация и данни за контакт

 

За предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт, можете да ползвате следния адрес: mlsp@mlsp.government.bg

Процедура по прилагане

Съгласно Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1524 на Комисията от 11 октомври 2018 година.

Към момента на изготвяне на настоящата Декларация не е определен конкретен правоприлагащ орган за Република България, поради което не са посочени данни за контакт.

Приложение 1

Несъответствия в публичната част на уебстраницата на Министерство на труда и социалната политика със стандарта WCAG 2.0

Забележка: В таблицата са описани само онези изисквания на стандарта, които не са покрити, покрити са частично или са неприложими. Изцяло покритите изисквания на стандарта не се описват, съгласно изискванията за попълване на декларацията за съответствие.

№ на изискване (по WCAG 2.0)

Изискване на стандарта WCAG 2.0

Пояснение

1.

РЕЦЕПТОРНА ДОСТЪПНОСТ

 

1.1.

ТЕКСТОВИ АЛТЕРНАТИВИ

 

1.1.1.

Текстово представяне на нетекстовата информация

Частично

В повечето случаи е спазено, с изключение на някои мултимедийни елементи (видео клипове, аудио записи, инфографики, интерактивни елементи - виртуален гид в Министерство на труда и социалната политика)

1.2.

ВРЕМЕБАЗИРАНО СЪДЪРЖАНИЕ (АУДИО И ВИДЕО ПОТОЦИ)

 

1.2.1.

Алтернативно представяне на аудио и видео материалите

Не е осигурено

1.2.2.

Субтитри за аудио и видео записите

Не е осигурено

1.2.3.

Аудио представяне на видео съдържанието

Неприложимо

Наличните видеоклипове са записи от интервюта, поради което не е необходимо

1.2.4.

Субтитри за видео излъчвания на живо

Неприложимо

Няма живо видео излъчване

1.2.5.

Синхронизирано аудио представяне на видео съдържанието

Неприложимо

Наличните видеоклипове са записи от интервюта, поради което не е необходимо

1.2.7.

Разширено аудио представяне (добавяне в аудиото на обяснения на това, което се вижда) например по време на интервю лицето показва графика, слушателят няма как да види графиката, така че е необходимо да се добави алтернативно описание на това, което се „вижда“ но не се „чува“

Не е осигурено

1.2.8.

Алтернативно текстово представяне на всички време-базирани материали (аудио, видео и други)

Не е осигурено

1.2.9.

Текстово представяне на аудио предаване на живо

Неприложимо

Няма живо аудио излъчване

1.4.

РАЗЛИЧИМОСТ

 

1.4.3.

Контрастът на цвета на текста спрямо цвета на фона да не е по-малко от 4.5:1

Частично

Осигурено е с изключение на белите текстове върху сив фон в календара Средно ниво на контраст на основното съдържание от 10:1 до 14:1

1.4.5.

Да не се представя текст във вид на изображение

Частично

Спазено е с изключение на инфографиките, които предполагат съдържание в графична форма

1.4.6.

Контрастът на цвета на текста спрямо цвета на фона да не е по-малко от 7:1

Частично

Осигурено е с изключение на белите текстове върху сив фон в календара Средно ниво на контраст на основното съдържание от 10:1 до 14:1

1.4.8.2.

Максимална широчина на текста не надхвърля 80 символа на ред

Не е осигурено

(максимална широчина около 115 символа)

1.4.8.3.

Да не се използва двустранно подравняване на текста

Не е осигурено

1.4.9.

Да не се представя текст във вид на изображение без изключения

Не е осигурено

Изключение са инфографиките, които предполагат съдържание в графична форма

2.

ОПЕРАТИВНА ДОСТЪПНОСТ

 

2.2.

ДОСТАТЪЧНО ВРЕМЕ

 

2.2.1.

Когато има заложени времеви ограничения, те могат да бъдат настройвани според нуждите на потребителя

Неприложимо

Не са заложени времеви ограничения

2.2.5.

Повторна автентикация - при изтичане на активната сесия, ако потребителят се автентикира повторно, въведените преди това данни не се губят

Неприложимо

Няма потребителски сесии в сайта

3.

РАЗБИРАЕМОСТ

 

3.1.

ЧЕТИМОСТ

 

3.1.2.

Езикът на всяка отделна част от съдържанието на страницата може да бъде програмно установен

Неприложимо

Няма страници със смесено съдържание на различни езици

3.1.3.

Осигурен е механизъм за откриване и установяване значението на термини, идиоматични изрази, жаргон и др.

Не е осигурено

3.1.4.

Осигурен е механизъм за установяване значението на абревиатури и съкращения

Не е осигурено

3.1.5.

Съдържанието не изисква повече от завършено средно образование, за да бъде разбрано, а където е необходима специфична експертиза е осигурено алтернативно съдържание на разбираем и достъпен език, което може да бъде разбрано от потребител със завършено средно образование

Неприложимо

Част от предоставената информация е предназначена за конкретни целеви групи, поради което изисква специфични познания

3.1.6.

В случаите, в които едно изписване може да бъде прочетено по два различни начина, което би изменило смисъла на информацията е осигурен механизъм за еднозначно идентифициране на значението.

Неприложимо

Няма такова съдържание в сайта

3.3.

ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ

 

3.3.3.

Предположения за корекция при допусната грешка

Не е осигурено

3.3.4.

Изрично потвърждаване на въведените данни след допълнителен преглед, за всяко действие което води до правно или финансово обвързване на потребителите

Неприложимо

Чрез сайта не се извършват действия водещи до правно или финансово обвързване на потребителите

3.3.5.

Осигурена е допълнителна информация с инструкции за начина на използване на специфични функционалности на сайта, които не са вградени в браузъра/устройството на потребителя

Не е осигурено

3.3.6.

Превенция на допускането на грешки при попълване на данни (възможност за преглед, потвърждаване и обратимост на действията по добавяне, редакция и изтриване на данни)

Не е осигурено

 

* Последна актуализация: 07.03.2022 г.

 

важна информация