Кариери

Конкурс за длъжност старши експерт в отдел "Жизнено равнище и демографска политика", дирекция "Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции"
Oбява за конкурс за свободна длъжност старши експерт в отдел „Жизнено равнище и демографска политика”, дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“ -  краен срок за подаване на документи до 17:00 ч. на 15.06.2020 г.

Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност старши експерт в отдел "Жизнено равнище и демографска политика", Д ЖРДПСИ

При явяването си е необходимо кандидатът да носи документ за самоличност и син химикал. Всеки кандидат е длъжен по време на теста да носи защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба.

Списък на недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност старши експерт в отдел "Жизнено равнище и демографска политика", Д ЖРДПСИ

Информационни източници за подготовка за участие в конкурс за заемане на длъжност старши експерт в отдел „Жизнено равнище и демографска политика“, Д ЖРДПСИ

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжност старши експерт в отдел „Жизнено равнище и демографска политика“, Д ЖРДПСИ

 

Конкурс за длъжност главен експерт в дирекция "Връзки с обществеността и протокол"
Обява за конкурс за свободна длъжност главен експерт в дирекция „Връзки с обществеността и протокол“ - краен срок за подаване на документи до 17:00 ч. на 18.06.2020 г.
Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността главен експерт в дирекция „Връзки с обществеността и протокол”
Списък на недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността главен експерт в дирекция „Връзки с обществеността и протокол”
Информационни източници за подготовка за участие в конкурс за заемане на длъжност главен експерт в дирекция "Връзки с обществеността и протокол"

Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурс за длъжност главен експерт в дирекция "Връзки с обществеността и протокол"

 

Конкурс за длъжност старши  юрисконсулт в отдел "Обществени поръчки", дирекция "Правно обслужване и обществени поръчки"
Обява за конкурс за свободна длъжност старши юрисконсулт в отдел "Обществени поръчки", дирекция "Правно обслужване и обществени поръчки" - краен срок за подаване на документи до 17:00 ч. на 19.06.2020 г.
Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността старши юрисконсулт в отдел "Обществени поръчки", дирекция "Правно обслужване и обществени поръчки"
Списък на недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността старши юрисконсулт в отдел "Обществени поръчки", дирекция "Правно обслужване и обществени поръчки"
Информационни източници за подготовка за участие в конкурс за заемане на длъжност старши юрисконсулт в отдел "Обществени поръчки", дирекция "Правно обслужване и обществени поръчки"

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжност старши юрисконсулт в отдел „Обществени поръчки“, Д ПООП

 

Конкурс за длъжност младши експерт в отдел „Социална икономика и социална отговорност”, дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“

Обява за конкурс за свободна длъжност младши експерт в отдел „Социална икономика и социална отговорност”, дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“ - краен срок за подаване на документи до 17:00 ч. на 06.07.2020 г.

 

Процедура за подбор на външен член на одитния комитет на Министерството на труда и социалната политика

Обява за подбор на външен член на одитния комитет на Министерството на труда и социалната политика - краен срок за подаване на документи до 17:00 ч. на 15.06.2020 г.

Извлечение от Протокол № 1 за извършен преглед на документите, подадени от кандидатите за външни членове на одитния комитет

 

Конкурс за длъжност страши експерт в отдел "Обществено осигуряване", дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Обява за конкурс за свободна длъжност страши експерт в отдел „Обществено осигуряване”, дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“ - краен срок за подаване на документи до 17:00 ч. на 20.07.2020 г.

 

 

 

 

 

 

Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл.17, ал. 2 от НПКПМДСл)

Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл