Проекти на нормативни актове

Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на размера на линията на бедност за страната за 2025 г.

1. Проект на ПМС

2.Доклад

3. Оценка на въздействието.

4. Становище от МС

5. Анотация

Лице за контакт:

Светослав Илонов, главен експерт в дирекция "Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции"

тел. за връзка: 02/ 8119 515

ел.поща: Svetoslav.Ilonov@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 12.07.2024 г.

Срок за обсъждане: 12.08.2024 г. включително.

 

 

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на План за 2024 г. за изпълнение на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.)

Резюме на проекта на План за 2024 г.

Лице за контакт:

Георги Бъркашки, главен експерт в дирекция "Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции".

тел. за връзка: 02/ 8119 439

ел.поща: Georgi.Barkashki@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 14.06.2024 г.

Срок за обсъждане: 15.07.2024 г. включително.

 

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях

Проект на доклад

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

Анотация

 

Лице за контакт:

Йоанна Германова – държавен експерт в дирекция "Социално включване"

тел.: 02/ 8119 532

Ел. поща: Yoanna.Germanova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 11.06.2024 г.

Срок за обсъждане: 10.07.2024 г., включително.


Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост

Проект на доклад

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

Анотация

Справка за отразяване на предложенията и становищата

 

Лице за контакт:

Петя Малакова, началник на отдел „Обществено осигуряване“ в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“

тел. 02/ 8119 435

ел. поща: petya.malakova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 28.05.2024 г.

Срок за обсъждане: 11.06.2024 г.


Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за реда и данните, необходими за извършване на вписване в регистъра на заетостта

Проект на Наредба за реда и данните, необходими за извършване на вписване в регистъра на заетостта

Доклад

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ в МС

Анотация

Справка за отразяване на предложенията и становищата

 

Лице за контакт:

Ненко Салчев - началник на отдел „Трудово право и условия на труд“ в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“

тел.: 02/ 8119 445

Ел. поща: Nenko.Salchev@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 21.05.2024 г.

Срок за обсъждане: 20.06.2024 г.


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Мотиви

Анотация

Справка за отразяване на предложенията и становищата

 

Лице за контакт:

Николай Арнаудов, главен експерт в отдел „Трудово право и условия на труд“ в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“

тел. 02/ 8119 518

ел. поща: Nikolay.Arnaudov@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 01.04.2024 г.

Срок за обсъждане: 02.05.2024 г.


Проект на Методика за подбор и оценка на работодатели, подали заявки за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта

Анотация

Лице за контакт:

Антоанета Томова-Цонева, началник на отдел "Активна политика на пазара на труда", дирекция "Политика на пазара на труда"

тел. за връзка: 02/8119420

Електронна поща: Antoaneta.Tsoneva@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 12.03.2024 г.

Срок за обсъждане: 11.04.2024 г.

 

Проект на Стратегия за корпоративна социална отговорност (КСО) за периода 2024 – 2027 година

Мотиви към проект на Решение за приемане на Стратегия за корпоративна социална отговорност за периода 2024 – 2027 година

Лице за контакт:

Теодора Тодорова, началник на отдел „Социална икономика и социална отговорност“, дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“

Tел. за връзка: 02/8119 547

Eлектронна поща: Teodora.Demireva@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 08.03.2024 г.

Срок за обсъждане: 22.03.2024 г.

 

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Проект на доклад

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

Анотация

Справка за отразяване на предложенията и становищата от обществената консултация

Лице за контакт:

Пламена Петрова - главен юрисконсулт в дирекция "Правно обслужване и обществени поръчки"

тел.: 02/8119 521

ел. поща: Plamena.Petrova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 29.02.2024 г.

Срок за обсъждане: 01.04.2024 г.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

Проект на доклад

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ в МС

Анотация

Справка за отразяване на предложенията и становищата

 

Лице за контакт:

Петя Малакова, началник на отдел „Обществено осигуряване“ в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“

тел. 02/ 8119 435

ел. поща: petya.malakova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 21.02.2024 г.

Срок за обсъждане: 22.03.2024 г.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

Проект на доклад

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

Анотация

Справка за отразяване на предложенията и становищата

 

Лице за контакт:

Петя Малакова, началник на отдел „Обществено осигуряване“ в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“

тел. 02/ 8119 435

ел. поща: petya.malakova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 21.02.2024 г.

Срок за обсъждане: 22.03.2024 г.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

Проект на доклад

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

Анотация

Справка за отразяване на предложенията и становищата

 

Лице за контакт:

Петя Малакова, началник на отдел „Обществено осигуряване“ в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“

тел. 02/ 8119 435

ел. поща: petya.malakova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 16.02.2024 г.

Срок за обсъждане: 18.03.2024 г.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя

Проект на доклад

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ в МС

Анотация

Съобщение за непостъпили предложения и становища от обществените консултации

 

Лице за контакт:

Ненко Салчев - началник на отдел „Трудово право и условия на труд“ в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“

тел.: 02/ 8119 445

Ел. поща: Nenko.Salchev@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 16.02.2024 г.

Срок за обсъждане: 18.03.2024 г.


Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Национална карта на социалните услуги

Проект на доклад

Проект на Национална карта за социалните услуги и приложения

Анализ на потребностите на национално ниво

Анотация

 

Лице за контакт:

Теодора Любенова – държавен експерт в отдел „Политики за социално включване, децата и семейството“, дирекция „Социално включване“

тел.: 02/ 8119 454

Ел. поща: Teodora.Lubenova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 13.02.2024 г.

Срок за обсъждане: 14.03.2024 г.

 


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица

Доклад

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ в МС

Анотация

Справка за отразяване на предложенията и становищата

 

Лице за контакт:

Петя Малакова - началник на отдел „Обществено осигуряване“ в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“

електронен адрес: Petya.Malakova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 12.02.2024 г.

Срок за обсъждане: 13.03.2024 г.

 


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа (линк към сайта на МЗ)


Визия за развитие на човешките ресурси в социалната сфера 

 

Лице за контакт:

Мариана Атанасова – главен експерт в МТСП 

електронен адрес: mlsp@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 31.01.2024 г.

Срок за обсъждане: 07.02.2024 г.


Проект на Заповед за изменение и допълнение на нова Методика за финансиране на целеви проекти на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания по чл. 49 от Закона за хората с увреждания

Проект на Методика за финансиране на целеви проекти на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания по чл. 49 от Закона за хората с увреждания

Мотиви

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

Приложение №5

Приложение №6

Приложение №7

Aнотация

Справка за отразяване на постъпилите предложения и становища от обществената консултация

Лице за контакт:

Даниела Велянова - държавен експерт в отдел "Интеграция на хората с увреждания", дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"

електронен адрес: Daniela.Velyanova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 03.01.2024 г.

Срок за обсъждане: 05.02.2024 г.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната агенция за закрила на детето

Проект на доклад

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ в МС

Анотация

Справка за отразяване на предложенията и становищата от обществената консултация

Лице за контакт:

Пламена Петрова - главен юрисконсулт в дирекция "Правно обслужване и обществени поръчки"

тел.: 02/8119 521

ел. поща: Plamena.Petrova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 20.12.2023 г.

Срок за обсъждане: 19.01.2024 г.


Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта

Проект на доклад - ППЗНЗ

Частична предварителна оценка на въздействието на ППЗНЗ

Становище на Министерския съвет - ЧПОВ

Справка за отразяване на постъпилите предложения и становища от обществените консултации

Лица за контакт:

Антоанета Томова-Цонева, началник на отдел "Активна политика на пазара на труда" в дирекция "Политика на пазара на труда"

тел. 02 8119420

ел. поща: Antoaneta.Tsoneva@mlsp.government.bg 

 

Ваниета Иванова-Христова, старши експерт в отдел "Активна политика на пазара на труда" в дирекция "Политика на пазара на труда"

тел. 02 8119535

ел. поща: Vanieta.Hristova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 20.12.2023 г.

Срок за обсъждане: 19.01.2024 г.


Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

Проект на доклад

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

Анотация

Справка за отразяване на становищата, получени след обществени консултации

 

Лице за контакт:

Петя Малакова, началник на отдел „Обществено осигуряване“ в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“

тел. 02/ 8119 435

ел. поща: Petya.Malakova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 15.12.2023 г.

Срок за обсъждане: 14.01.2024 г.


Проект на Заповед за изменение и допълнение на Методиката за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания

Проект на Приложение 1 Формуляр за кандидатстване за отпускане на средства за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания

Проект на Приложение 2 Бюджет на конкурсното предложение

Мотиви

Aнотация

Съобщение за непостъпили предложения и становища от обществена консултация

Лице за контакт:

Даниела Велянова - държавен експерт в отдел "Интеграция на хората с увреждания", дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"

електронен адрес: Daniela.Velyanova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 04.12.2023 г.

Срок за обсъждане: 03.01.2024 г.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места

Проект на доклад

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на дирекция "Модернизация на администрацията" в МС

Анотация

Справка за отразените предложения и становища от общественото обсъждане

Лица за контакт:

Пенка Ценова-Христова – главен юрисконсулт в Министерство на вътрешните работи, e-mail: PMTsenova@mvr.bg

Камелия Николова – главен секретар на Държавна агенция за закрила на детето, e-mail: Kamelia.Nikolova@sacp.government.bg

Йоанна Германова – държавен експерт в Министерство на труда и социалната политика, e-mail: Yoanna.Germanova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 01.12.2023 г.

Срок за обсъждане: 02.01.2024 г. включително.


Проект на Заповед за изменение и допълнение на Методиката за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания на културни, исторически, спортни обекти

Проект на Формуляр за кандидатстване за отпускане на финансиране от Агенцията за хората с увреждания за изграждане на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания на културни, исторически, спортни обекти (Приложение №1)

Мотиви

Aнотация

Съобщение за непостъпили предложения и становище от обществена консултация

Лице за контакт:

Даниела Велянова - държавен експерт в отдел "Интеграция на хората с увреждания", дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"

електронен адрес: Daniela.Velyanova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 28.11.2023 г.

Срок за обсъждане: 28.12.2023 г.


Проект на Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи

Мотиви към проекта

Справка за отразяване на предложенията и становищата от обществената консултация

Лице за контакт:

Ивета Михайлова-Джекова – главен експерт в дирекция „Политика на пазара на труда“

тел.: 02/8119 541

ел. поща: Iveta.Mihailova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 23.11.2023 г.

Срок за обсъждане: 28.12.2023 г.


Проект на Отчет за 2022 г. за изпълнение на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.)

Резюме на Отчет за 2022 г.

Справка за отразяване на становищата, получени след общественото обсъждане

Лице за контакт:

Георги Бъркашки, главен експерт в дирекция "Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции".

тел. за връзка: 02/ 8119 439

ел.поща: Georgi.Barkashki@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 22.11.2023 г.

Срок за обсъждане: 22.12.2023 г. включително.

 

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по заетостта

Проект на доклад

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ в МС

Анотация

Справка за отразяване на предложенията и становищата от обществената консултация

Лице за контакт:

Пламена Петрова - главен юрисконсулт в дирекция "Правно обслужване и обществени поръчки"

тел.: 02/8119 521

ел. поща: Plamena.Petrova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 15.11.2023 г.

Срок за обсъждане: 15.12.2023 г.


Проект на Наредба за критериите, условията и реда за определяне на статут на домакинства в положение на енергийна бедност и на статут на уязвими клиенти за снабдяване с електрическа енергия

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на дирекция "Модернизация на администрацията" в МС

Анотация

Коментари, мнения и препоръки по предложения проект могат да се изпращат на следния имейл адрес: consult@mrrb.government.bg

Дата на публикуване: 25.10.2023 г.

Срок за обсъждане: 08.11.2023 г.


Проект на Заповед за изменение и допълнение на Методиката за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хора с увреждания, съгласно чл. 46 от Закона за хората с увреждания

Приложение №1 към проекта

Aнотация

Справка за отразяване на постъпилите предложения и становища от обществената консултация

Лице за контакт: Любомира Аршинкова, държавен експерт в отдел "Интеграция на хората с увреждания", дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"

ел. адрес: Lyubomira.Arshinkova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 13.10.2023 г.

Срок за обсъждане: 13.11.2023 г.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските

Доклад

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

Анотация

Справка за отразяване на предложенията и становищата от обществената консултация

 

Лице за контакт:

Ненко Салчев, началник на отдел „Трудово право и условия на труд“ в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“

тел. 02/ 8119 445

ел.поща: Nenko.Salchev@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 09.10.2023 г.

Срок за обсъждане: 08.11.2023 г.


Справка от обществени консултации относно размера на минималната работна заплата за страната за 2024 г. 

Проект на ПМС за определяне на размера на минималната работна заплата за страната за 2024 г.

Частична предварителна оценка на въздействие.

Становище на Министерския съвет

Проект на Доклад

Анотация

 

Лице за контакт:

Светослав Илонов, главен експерт в дирекция "Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции".

тел. 02/ 8119 515

ел.поща: Svetoslav.Ilonov@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 01.09.2023 г.

Срок за обсъждане: 02.10.2023 г. включително.


Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда

Мотиви

Таблица за съответствие със законодателството на ЕС

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

Анотация

Справка от обществените консултации

 

Лице за контакт:

Ненко Салчев, началник на отдел „Трудово право и условия на труд“ в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“

тел. 02/ 8119 445

ел.поща: Nenko.Salchev@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 11.08.2023 г.

Срок за обсъждане: 11.09.2023 г.


 

Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2022 г.

РМС за приемане на Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2022 г.

Резюме

Лице за контакт:

Ани Евгениева-Георгиева, държавен експерт в дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"

тел. 02/ 8119 418

ел.поща: Ani.Evgenieva@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 04.08.2023 г.

Срок за обсъждане: 04.09.2023 г.

 

План за 2023-2024 г. за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019-2030 г.)

Резюме

Справка от проведено обществено обсъждане на План за 2023-2024 г.

Лице за контакт:

Георги Бъркашки, главен експерт в дирекция "Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции".

тел. 02/ 8119 439

ел.поща: Georgi.Barkashki@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 30.06.2023 г.

Срок за обсъждане: 31.07.2023 г. включително.

 

Проект на ПМС за определяне на размера на линията на бедност за страната за 2024 г.

Оценка на въздействието на Проект на ПМС за определяне на размера на линията на бедност за страната за 2024 г.

Становище на МС

Анотация

Справка от обществени консултации-ЛБ-2024 г.

Лице за контакт:

Светослав Илонов, главен експерт в дирекция "Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции".

тел. 02/ 8119 515

ел.поща: Svetoslav.Ilonov@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 28.06.2023 г.

Срок за обсъждане: 28.07.2023 г. включително.

 

Проект на План за 2023 г. за изпълнение на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.)

Резюме

Справка от общ. обсъждане на План за 2023 г.

Лице за контакт:

Георги Бъркашки, главен експерт в дирекция "Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции".

тел. 02/ 8119 439

ел.поща: Georgi.Barkashki@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 23.06.2023 г.

Срок за обсъждане: 24.07.2023 г. включително.

 

Проект на  Наредба за определяне на изискванията към квалификацията на лицата по чл. 14, ал. 1, т. 4-7 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, с които трябва да разполагат стратегическите обекти по § 1, т. 43 от допълнителните разпоредби на закона

Мотиви

Анотация

Справка за постъпили становища

Лице за контакт:

Ивета Михайлова-Джекова, главен експерт в  дирекция "Политика на пазара на труда"

тел.: 02 8119 541

ел. поща: Iveta.Mihailova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 06.06.2023 г.

Срок за обсъждане: 06.07.2023 г.

 

Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на нов размер на социалната пенсия старост

Проект на доклад

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

Анотация

Справка за отразяване на постъпилите предложения и становища

 

Лице за контакт:

Петя Малакова, началник на отдел „Обществено осигуряване“ в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“

тел.: 02 8119 435

ел. поща: petya.malakova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 02.06.2023 г.

Срок за обсъждане: 16.06.2023 г.

 


Отчет за 2021-2022 г. за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019-2030 г.)

Резюме на Отчет за 2021-2022 г.

Справка от обществено обсъждане

Лице за контакт: Димитър Божилов, държавен експерт в отдел "Жизнено равнище и демографска политика", дирекция "Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции"

тел. за връзка: 02/8119 513

ел. адрес: dbojilov@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 29.05.2023 г.

Срок за обсъждане: 28.06.2023 г. (вкл.)

 

Проект на Наредба за изменениe и допълнение на Наредба № РД-06-51 от 27.08.2021 г. за условията и реда за осигуряване на безвъзмездна преводаческа услуга на български жестов език

Мотиви към проекта

Анотация

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на администрацията на МС по проекта

Справка за отразяване на постъпили предложения и становища

Лице за контакт: Любомира Аршинкова, държавен експерт в отдел "Интеграция на хората с увреждания", дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"

тел. 02/8119 659

ел. адрес: Lyubomira.Arshinkova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 11.05.2023 г.

Срок за обсъждане: 12.06.2023 г.


Проект на Наредба за изменениe и допълнение на Наредба № РД-07-5 от 16.05.2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, издадена от министъра на труда и социалната политика

Мотиви към проекта

Справка за отразяване на постъпилите предложения и становища

Лице за контакт: Маргарита Маринова, държавен експерт в отдел „Равни възможности, антидискриминация и социални помощи“, дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“, служебен телефон: 02/8119 441, ел. адрес: Margarita.Marinova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване 02.05.2023 г.

Срок за обсъждане 01.06.2023 г.

 


Доклад към Проект на Правилник за организацията и дейността на Фонд "Социална закрила"

Проект на Правилник за организацията и дейността на Фонд "Социална закрила"

Методика за разпределение на средствата по Фонд "Социална закрила"

Доклад към Проект на Методика за разпределение на средствата по Фонд "Социална закрила"

Справка за отразяване на предложенията и становищата

Лице за контакт :

Севдалина Гебова - юрисконсулт във Фонд "Социална закрила"

тел.: 02/8119 673

ел.поща: Sevdalina.Gebova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 28.04.2023 г.

Срок за обсъждане: 29.05.2023 г.


 

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи

Мотиви към проекта

Справка за отразяване на предложенията и становищата

Лице за контакт:

Ивелина Шопска - главен юрисконсулт в дирекция „Правно обслужване и обществени поръчки“

тел.: 02/8119 451

ел. поща: ivelina.shopska@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 28.04.2023 г.

Срок за обсъждане: 29.05.2023 г.

 


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето

 

Доклад

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на дирекция "Модернизация на администрацията" в МС

 Анотация

Справка за отразяване на предложенията и становищата

Лице за контакт:

 

Йоанна Германова – държавен експерт в дирекция „Социално включване“

тел.: 02/ 8119 532

Ел. поща: Yoanna.Germanova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 24.04.2023 г.

Срок за обсъждане: 25.05.2023 г., включително.


Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Агенцията по заетостта

Проект на Устройствен правилник на Агенцията по заетостта

Проект на доклад

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ в МС

Анотация

Справка за отразяване на предложенията и становищата 

Лице за контакт:

Пламена Петрова - главен юрисконсулт в дирекция "Правно обслужване и обществени поръчки"

тел.: 02/8119 521

ел. поща: Plamena.Petrova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 30.03.2023 г.

Срок за обсъждане: 02.05.2023 г.

 


Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

Проект на доклад

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на администрацията на МС по оценката на въздействието

Справка за отразяване на предложенията и становищата

Лице за контакт:

Маргарита Маринова, държавен експерт в отдел "Равни възможности, антидискриминация и социални помощи", дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"

ел. адрес: Margarita.Marinova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 24.03.2023 г.

Срок за обсъждане: 24.04.2023 г.

 


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на труда и социалната политика

Проект на доклад

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ в МС

Анотация

Справка за отразяване на предложенията и становищата

Лице за контакт:

Пламена Петрова - главен юрисконсулт в дирекция "Правно обслужване и обществени поръчки"

тел.: 02/8119 521

ел. поща: Plamena.Petrova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 07.03.2023 г.

Срок за обсъждане: 06.04.2023 г.

 


Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение по Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021 - 2027 г. (ПРЧР), Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и Фонда за справедлив преход

Проект на доклад

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на дирекция "Модернизация на администрацията" на МС

Анотация

Справка за отразяване на предложенията и становищата от обществените консултации

Лице за контакт:

Наталия Илиева-Анастасова, заместник- главен директор на ГД ЕФМПП

Ел. поща: Natalia.Ilieva@mlsp.government.bg

Тел. 02/9329523

Дата на публикуване: 02.03.2023 г.

Срок за предложения и становища: до 16.03.2023 г.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

Проект на доклад

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на дирекция "Модернизация на администрацията" на МС

Анотация

Справка за отразяване на предложенията и становищата от обществените консултации

Лице за контакт:

Миляна Павлова, държавен експерт в отдел „Политики за социално включване, децата и семейството“, дирекция „Социално включване“

Ел. поща: Milyana.Pavlova@mlsp.government.bg

Тел. 02/8119 429

Дата на публикуване: 16.02.2023 г.

Срок за предложения и становища: до 20.03.2023 г.


Проект на Заповед за изменение на Националната програма за заетост на хората с увреждания по чл. 44, ал. 1 от Закона за хората с увреждания

Проект на Приложение 1 - Формуляр за кандидатстване за получаване на финансиране от средствата на Агенцията за хората с увреждания по чл. 44, ал. 1 от Закона за хората с увреждания

Проект на Приложение 2 - Бюджет на проектното предложение

Aнотация

Справка за отразяване на постъпилите предложения и становища

Лице за контакт:

Любомира Аршинкова, държавен експерт в отдел "Интеграция на хората с увреждания", дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"

ел. адрес: Lyubomira.Arshinkova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 15.02.2023 г.

Срок за обсъждане: 17.03.2023 г.


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2006 г. за условията и реда за финансиране на проекти и програми от фонд "Условия на труд" 

Мотиви

Анотация

Справка за отразяване на предложенията и становищата

Лице за контакт:

Николай Арнаудов, главен експерт в отдел „Трудово право и условия на труд“ в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“

тел.: 02 8119518

ел. поща: Nikolay.Arnaudov@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 09 февруари 2023 г.

Срок за обсъждане: 13 март 2023 г.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за командировките в страната

Доклад на министъра

ЧПОВ

Становище на МС по ЧПОВ

Анотация

Справка за отразяване на предложенията и становищата

Лице за контакт:

Ненко Салчев, началник отдел „Трудово право и условия на труд“ в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“

тел.: 02 8119445

ел. поща: Nenko.Salchev@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 30 януари 2023 г.

Срок за обсъждане: 1 март 2023 г.

 


Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта

Доклад на министъра

Мотиви

ЧПОВ

Становище на МС по ЧПОВ

Анотация

Справка за отразяване на предложенията и становищата

Лице за контакт:

Искрен Ангелов, директор на дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"

тел.: 02 8119 509

ел. поща: Iskren.Angelov@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 09.01.2023 г.

Срок за обсъждане: 08.02.2023 г.

 

Частична предварителна оценка на въздействието на Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне размер на минимална работна заплата за страната от 01.01.2023 г.

Анотация

Становище за одобрена частична предварителна оценка на въздействието на Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне размер на минимална работна заплата за страната от 01.01.2023 г.

Доклад

Проект на постановление на Министерски съвет на Република България за определяне размер на минимална работна заплата за страната от 01.01.2023 г.

Справка-таблица-обществено обсъждане-МРЗ-2023

 

 

Проект на Методика за оценка на потребностите от Високотехнологични помощни средства за хора с трайни увреждания по Проект "Предоставяне на помощни средства за лица с трайни увреждания" по Националния план за възстановяване и устойчивост

Мотиви

Анотация

Приложение №1 - Заявление и въпросник за самооценка

Приложение №2 - Карта за оценка

Приложение №3 - Помощни инструменти и въпроси за оценка

Приложение №4 - Експертна препоръка

Приложение №5 - Списък на Високотехнологични помощни средства

Справка за отразяване на предложенията и становищата

Лица за контакт:

Марин Байчев, началник на отдел „Интеграция на хората с увреждания“, дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“

ел. поща: Marin.Baychev@mlsp.government.bg;

Любомира Аршинкова, държавен експерт в отдел "Интеграция на хората с увреждания", дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"

ел. адрес: Lyubomira.Arshinkova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 07.11.2022 г.

Срок за обсъждане: 07.12.2022 г.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта

Доклад на министъра

ЧПОВ

Становище на МС по ЧПОВ

Анотация

Лице за контакт:

Искрен Ангелов, директор на дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"

тел.: 02 8119 509

ел. поща: Iskren.Angelov@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 28.10.2022 г.

Срок за обсъждане: 28.11.2022 г.

 


Проект на Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2023-2024 г.

Проект на Решение на МС

Анотация

Лице за контакт:

Ани Евгениева-Георгиева, държавен експерт в отдел "Равни възможности, анти-дискриминация и социални помощи" в дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"

тел.: 02 8119 418

ел. поща: Ani.Evgenieva@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 13.10.2022 г.

Срок за обсъждане: 14.11.2022 г.

 


 

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Устройствения правилник на Агенцията за качеството на социалните услуги

Проект на доклад

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

Анотация PMC_Promeni_PPZNZ+1

Справка за отразяване на предложенията и становищата

Лице за контакт:

Пламена Петрова - главен юрисконсулт в дирекция "Правно обслужване и обществени поръчки"

тел.: 02/8119 521

ел. поща: Plamena.Petrova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 07.10.2022 г.

Срок за обсъждане: 07.11.2022 г.

 


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО) и Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО)

Проект на доклад

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на дирекция "Модернизация на администрацията" на МС

Анотация

Спавка за отразени становища от обществени консултации

лице за контакт: Ненко Салчев
началник отдел „Трудово право и условия на труд“ в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“
тел.: 02/8119445
дата на публикуване: 26.08.2022 г.
срок за обсъждане: 09.09.2022 г.

 


Проект на Отчет за 2021 г. за изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.)

Резюме на проекта на Отчет за 2021 г. за изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.)

Справка за отразени становища от проведени обществени консултации

лице за контакт: Георги Бъркашки
главен експерт в дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“
тел.: 02/8119 439
ел. поща: georgi.barkashki@mlsp.government.bg
дата на публикуване: 25.08.2022 г.
срок за обсъждане: 26.09.2022 г.

 

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона на българския жестов език

Проект на Доклад

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на дирекция "Модернизация на администрацията" на МС

Анотация

Лице за контакт:

г-жа Любомира Аршинкова, държавен експерт в отдел „Интеграция на хората с увреждания“, дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“

ел. поща: Lyubomira.Arshinkova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 19.08.2022 г.

Срок за обсъждане: 19.09.2022 г.

Съобщение за непостъпили предложения и становища от обществените консултации по проект на закон за изменение и допълнение на закона за българския жестов език

 

 


Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца

Мотиви

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на дирекция "Модернизация на администрацията" на МС

Анотация

Спавка за отразени становища от обществени консултации

Лице за контакт:

Миляна Павлова, държавен експерт в отдел "Политики за социално включване, децата и семейството", дирекция "Социално включване"

Ел. поща: Milyana.Pavlova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 27.07.2022 г.

Срок за обсъждане: 26.08.2022 г., включително.


Проект на ПМС за определяне линията на бедност за страната за 2023 г.

Доклад на министър

Частична предварителна оценка на въздействие

Становище на Министерския съвет

Справка с отразени становища от обществени консултации

Лице за контакт:

Петър Начев - директор в дирекция "Жизнено равнище, демографска политика и социални инввестиции"

тел.: 02/8119 495

ел. поща: petar.nachev@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 08.07.2022 г.

Срок за обсъждане: 08.08.2022 г.

 

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната агенция за закрила на детето

Проект на доклад

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

Анотация

Справка за отразяване на предложенията и становищата

Лице за контакт:

Пламена Петрова - главен юрисконсулт в дирекция "Правно обслужване и обществени поръчки"

тел.: 02/8119 521

ел. поща: Plamena.Petrova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 24.06.2022 г.

Срок за обсъждане: 25.07.2022 г.


Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Проект на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Проект на доклад

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

Анотация

Справка за отразяване на предложенията и становищата

Лице за контакт:

Пламена Петрова - главен юрисконсулт в дирекция "Правно обслужване и обществени поръчки"

тел.: 02/8119 521

ел. поща: Plamena.Petrova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 23.06.2022 г.

Срок за обсъждане: 25.07.2022 г.


Проект на Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2021 г.

Проект на Решение на МС

Мотиви

Справка за отразяване на предложенията и становищата

Лице за контакт:

Ани Евгениева-Георгиева, държавен експрет в отдел "Равни възможности, анти-дискриминация и социални помощи" в дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"

тел.: 02 8119 418

ел. поща: Ani.Evgenieva@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 22.06.2022 г.

Срок за обсъждане: 22.07.2022 г.


 

Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на нов размер на социалната пенсия старост

Проект на доклад

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

Анотация

Справка за отразяване на предложенията и становищата

 

Лице за контакт:

Петя Малакова, началник на отдел „Обществено осигуряване“ в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“

тел.: 02 8119 435

ел. поща: petya.malakova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 06.06.2022 г.

Срок за обсъждане: 20.06.2022 г.


Проект на План за 2022 г. за изпълнение на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030г.)

Резюме

Справка от общ. обсъждане на Плана за 2022 г.

Лице за контакт: Георги Бъркашки
главен експерт в дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“
тел.: 02/8119 439
ел. поща: georgi.barkashki@mlsp.government.bg
дата на публикуване: 03.06.2022 г.
срок за обсъждане: 04.07.2022 г.
 
 

Проект на Наредба за отмяна на Наредба № РД-07-8 от 24.07.2019 г. за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания

Мотиви

Анотация

Лице за контакт:

- Маргарита Маринова, държавен експерт в отдел „Интеграция на хората с увреждания“, дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“, служебен телефон: 02/8119 441, ел. адрес: Margarita.Marinova@mlsp.government.bg

 

Дата на публикуване:19.05.2022 г.

Срок за обсъждане:20.06.2022 г.

Справка за непостъпили предложения и становища от обществените консултации по проект на Наредба за отмяна на Наредба № рд-07-8 от 24.07.2019 г.


 

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенция за хората с увреждания

Проект на доклад

Мотиви

Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“.

Частична предварителна оценка на въздействието

Анотация

Лице за контакт:

- Маргарита Маринова, държавен експерт в отдел „Интеграция на хората с увреждания“, дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“, служебен телефон: 02/8119 441, ел. адрес: Margarita.Marinova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване:19.05.2022 г.

Срок за обсъждане:20.06.2022 г.

 

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания.

Проект на доклад.

Частична предварителна оценка на въздействието на проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания

Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“.

Резюме

Лице за контакт:

- Маргарита Маринова, държавен експерт в отдел „Интеграция на хората с увреждания“, дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“, служебен телефон: 02/8119 441, ел. адрес: Margarita.Marinova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 19.05.2022 г.

Срок за обсъждане: 20.06.2022 г.

 

Проект на Национална програма по безопасност и здраве при работа 2022 – 2024 година

Проект на доклад

Анотация

Справка за отразяване на резултатите от обществените консултации

 

Лице за контакт:

Николай Арнаудов, главен експерт в отдел „Трудово право и условия на труд“, дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“, тел.: 02 8119518; ел. поща: Nikolay.Arnaudov@mlsp.government.bg.

Дата на публикуване: 12.05.2022 г.

Срок за обсъждане: 13.06.2022 г.

 


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

Проект на доклад

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

Анотация

Справка от постъпилите становища

 

Лице за контакт:

Петя Малакова, началник на отдел „Обществено осигуряване“ в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“

тел.: 02 8119 435

ел. поща: petya.malakova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 29.04.2022 г.

Срок за обсъждане: 30.05.2022 г.


Проект на Постановление за допълнение и изменение на Постановление №138 от 2014 г.

Доклад на министър

Частична оценка на въздействие

Становище на администрацията на МС

07 Справка-таблица общ.обсъждане - ПМС №138

Лице за контакт:

Георги Бъркашки - главен експерт в дирекция ЖРДПСИ

тел: 02/8119 439; e-mail: georgi.barkashki@mlsp.government.bg

дата на публикуване - 20.04.2022г.

срок за обсъждане - 20.05.2022г., включително

 

Проект на Постановление за приемане на Наредба за качеството на социалните услуги

Проект на Наредба за качеството на социалните услуги

Приложения към Наредбата - стандарти

Проект на доклад

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на дирекция "Модернизация на администрацията" в МС

Анотация

Справка за отразяване на предложенията и становищата

 

Лице за контакт:

Йоанна Германова, държавен експерт в отдел "Програми за социално включване", дирекция "Социално включване"

тел.: 02/ 8119 532

ел. поща: Yoanna.Germanova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 08.04.2022 г.

Срок за обсъждане: 09.05.2022 г., включително.


Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда

Мотиви

Проект на доклад

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

Анотация

Справка за отразяване на предложенията и становищата

 

Лице за контакт:

Ненко Салчев, началник на отдел „Трудово право и условия на труд“, дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“

тел.: 02 8119 445

ел. поща: nenko.salchev@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 01.04.2022 г.

Срок за обсъждане: 03.05.2022 г.


Доклад

Проект на закон за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане

Оценка на въздействие

Становище на администрацията на МС

Мотиви

Лице за контакт: Ради Футеков, държавен експерт в отдел "Равни възможности, антидискриминация и социални помощи", дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“, тел.: 02/8119 418, ел. поща: Radi.Futekov@mlsp.government.bg  

Дата на публикуване: 22.03.2022 г.

Срок за обсъждане: 21.04.2022 г.

Справка за отразяване на постъпилите предложения и становища от обществените консултации по проект на Решение на Министерския Съвет за одобряване на Закон за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане

 

 

Проект на Постановление за определяне размера на минималната работна заплата за страната от 01.04.2022г.

Проект на доклад

Частична предварителна оценка на въздействие

Становище на администрацията на Министерския съвет

Справка за отразяване на предложенията и становищата

Анотация

Лице за контакт: Петър Начев, директор на дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“,

тел.: 02/8119 495, ел. поща: Petar.Nachev@mlsp.government.bg

дата на публикуване: 17.02.2022 г.

срок за обсъждане: 21.03.2022 г.

 

Проект на Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност.

Мотиви към проекта на Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност.

Лица за контакт:

- Маргарита Маринова, държавен експерт в отдел „Интеграция на хората с увреждания“, дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“, ел. адрес: Margarita.Marinova@mlsp.government.bg;

- Даниела Велянова, държавен експерт в отдел „Интеграция на хората с увреждания“, дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“, ел. адрес: Daniela.Velyanova@mlsp.government.bg.

Дата на публикуване:14.01.2022 г.

Срок за обсъждане:14.02.2022 г.

Справка за отразяване на постъпилите предложения и становища от обществените консултации по проекта на Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност

 

 

12.01.2022 LMПроект на Постановление на Министерския съвет за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост

Проект на доклад

Оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

Справка за отразяване на предложенията и становищата

Анотация

 

Лице за контакт:

Петя Малакова, началник на отдел „Обществено осигуряване“ в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“

тел.: 02 8119 435

ел. поща: Petya.Malakova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 16.11.2021 г.

Срок за обсъждане: 16.12.2021 г.


Проект на Наредба за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в черната и цветната металургия


Проект на Отчет за 2020 г. за изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.)

Лице за контакт:

Георги Бъркашки - главен експерт в Д ЖРДПСИ

тел. 02 8119 439

ел.поща: Georgi.Barkashki@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 04.11.2021 г.

Срок за обсъждане: 06.12.2021 г.


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място

Анотация

Справка за отразяване на предложенията и становищата

Лице за контакт:

Николай Арнаудов, главен експерт отдел „Трудово право и условия на труд“ в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“,

тел.: 02 8119518; ел. поща: Nikolay.Arnaudov@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 29.09.2021 г.

Срок за обсъждане: 29.10.2021 г.


 

Отчет за 2019-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора (2019-2030 г.)

Лице за контакт:

Георги Бъркашки - главен експерт в Д ЖРДПСИ

тел. 02 8119 439

ел.поща: Georgi.Barkashki@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 20.09.2021 г.

Срок за обсъждане: 19.10.2021 г.


Проект на Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в Република България за 2020 г.

Проект на Решение на МС за приемане

Анотация

Справка за отразяване на предложенията и становищата

Лице за контакт:

г-н Теодор Цанев - старши експерт в Д ПХУРВСП

тел. 02 8119 418

ел.поща Teodor.Tsanev@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 25.08.2021 г.

Срок за обсъждане: 24.09.2021 г.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване

Проект на доклад

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

Анотация

Справка за отразяване на становищата, постъпили в рамките на общественото обсъждане

Съобщение за непостъпили предложения и становищя от обществените консултации

 

Лице за контакт:

Красена Стоименова, главен експерт в отдел „Обществено осигуряване“, дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“,

тел.: 02/ 8119 503; ел. поща: krasena.stoimenova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 29.07.2021 г.

Срок за обсъждане: 30.08.2021 г.


Наредба за жестов език

Частична предварителна оценка на въздействието

Мотиви

Становище на Дирекция „Модернизация на администрацията" към Министерски Съвет

Анотация

Справка за отразяване на постъпилите предложения и становища от обществените консултации по проект на наредба за условията и реда за осигуряване на безвъзмездна преводаческа услуга на български жестов език.

Лице за контакт:

Даниела Велянова, държавен експерт в отдел „Интеграция на хората с увреждания“, дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“

ел. адрес: Daniela.Velyanova@mlsp.government.bg

тел. 02/8119 667

Дата на публикуване: 22.07.2021 г.

Срок за обсъждане: 23.08.2021 г.


 

Проект на Наредба за реда и условията за определяне на целевите групи и насочване на помощта по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г., съфинансирана от Европейски социален фонд плюс

Мотиви

Справка за отразяване на предложенията и становищата от обществената консултация

Лице за контакт:

Ради Футеков, държавен експерт в отдел "Равни възможности, антидискриминация и социални помощи", дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“

тел:02/8119 418, ел.поща: Radi.Futekov@mlsp.government.bg  

Дата на публикуване:22.07.2021 г.

Срок за обсъждане: 23.08.2021 г. 


 

Проект на План за действие за периода 2021-2022 г. за изпълнение на Националната стратегия за хората с увреждания 2021-2030

Анотация

Лице за контакт: Юлия Зафирова, главен експерт в отдел „Интеграция на хората с увреждания“, дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“, ел. адрес: Yulia.zafirova@mlsp.government.bg.

Дата на откриване:15.07.2021 г.

Дата на приключване:14.08.2021 г.

СПРАВКА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРОЕКТА НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПЕРИОДА 2021-2022 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ 2021-2030

 


 

Проект на ПМС за определяне размера на линията на бедност за страната за 2022 г.

Мотиви

Частична предварителна оценка на въздействие

Становище на администрацията на МС

Лице за контакт:

Петър Начев, директор дирекция "Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции"

тел.:02/8119 495, ел. поща: Petar.Nachev@mlsp.government.bg

Дата на публикуване:09.07.2021 г.

Срок на обсъждане: 09.08.2021 г.


 

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, приет с Постановление № 243 на Министерския съвет от 5.11.1998 г.

Мотиви

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на дирекция "Модернизация на администрацията", АМС

Справка за отразяване на постъпилите предложения и становища от обществената консултация

Лице за контакт:

Ирина Иванова, началник отдел "Равни възможности, антидискриминация и социални помощи"

тел:02/8119 418, ел.поща: Irina.Ivanova2@mlsp.government.bg  

Дата на публикуване:08.07.2021 г.

Срок за обсъждане: 22.07.2021 г. 


 

Проект на ПМС за изменение на Методиката за определяне на линията на бедност за страната

Проект на доклад

Оценка на въздействие

Становище на администрацията на МС

Справка за отразяване становищата постъпили в рамките на общественото обсъждане

Лице за контакт:

Петър Начев, директор дирекция "Жизнено равнище, демографско развитие и социални инвeстиции"

тел:02/8119 495, ел.поща: Petar.Nachev@mlsp.government.bg

Дата на публикуване:08.07.2021 г.

Срок за обсъждане:09.08.2021 г. 


 

Проект на Таблица за съответствие между Националната класификация на професиите и длъжностите и Европейската класификация на уменията, компетенциите, квалификациите и професиите

Анотация

Лице за контакт:

Ивайло Найденов, държавен експерт в отдел „Професионална квалификация“, дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“

тел.: 02 8119419; ел. поща: ivaylo.naydenov@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 05.07.2021 г.

Срок за обсъждане: 04.08.2021 г.


 

Проект на План за действие за периода 2021-2022 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030

Проект на доклад

Анотация

Справка за отразяване на становищата, постъпили в рамките на общественото обсъждане

 

Лице за контакт:

Ася Илиева, държавен експерт в отдел "Политики за социално включване, децата и семейството", дирекция "Социално включване"

тел.: 02/ 8119 454

ел. поща: Asya.Ilieva@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 18.06.2021 г.

Срок за обсъждане: 18.07.2021 г., включително.


 

Проект на Отчет на Плана за действие за периода 2019-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020

Проект на доклад

Анотация

Справка за отразяване на становищата, постъпили в рамките на общественото обсъждане

 

Лице за контакт:

Ася Илиева, държавен експерт в отдел "Политики за социално включване, децата и семейството", дирекция "Социално включване"

тел: 02/ 8119 454

ел. поща: Asya.Ilieva@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 18.06.2021 г.

Срок за обсъждане: 18.07.2021 г., включително.


 

Проект за изменение и допълнение на Методиката за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост

Мотиви към проекта за изменение и допълнение на Методиката за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НЕПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ ПО ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА МЕТОДИКА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА ЗАЩИТЕНА ЗАЕТОСТ

Лице за контакт:

Стефка Захариева, главен експерт в дирекция „Пълноправно включване на хората с увреждания“, Агенция за хората с увреждания,

тел.: 02/ 931 80 95, ел. поща: ahu@mlsp.government.bg.

Дата на откриване:15.06.2021 г.

Дата на приключване:15.07.2021 г.


 

Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост

Проект на доклад

Оценка на въздействие

Становище на Министерския съвет

Анотация

 

Лице за контакт:

Петя Малакова, началник на отдел „Обществено осигуряване“ в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“, тел.: 02 8119435; ел. поща: Petya.Malakova@mlsp.government.bg

Дата на откриване: 03.06.2021 г.

Дата на приключване: 17.06.2021 г.

 


Проект на Стратегия по заетостта на Република България за периода 2021 - 2030 година

Справка за отразяване на становищата, постъпили в рамките на общественото обсъждане

Лице за контакт: Елка Димитрова, директор на дирекция ППТТМ, ел. поща: Elka.Dimitrova@mlsp.government.bg

Дата на откриване: 01.06.2021 г.

Дата на приключване: 21.06.2021 г.


 

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

Проект на Доклад

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на администрацията на Министерския съвет

Лице за контакт:

Христо Симеонов, началник на отдел "Свободно движение на работници, миграция и интеграция" в дирекция ППТТМ, ел. поща: Hristo.Simeonov@mlsp.government.bg

Дата на откриване: 28.05.2021 г.

Дата на приключване: 11.06.2021 г.


 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-07-7 от 28.06.2019 г. за включване в механизма лична пом1. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-07-7 от 28.06.2019 г. за включване в механизма лична помощ, издадена от министъра на труда и социалната политика

 Мотиви към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-07-7 от 28.06.2019 г. за включване в механизма лична помощ, издадена от министъра на труда и социалната политика

Лица за контакт:

- Маргарита Маринова, държавен експерт в отдел „Интеграция на хората с увреждания“, дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“, ел. адрес: Margarita.Marinova@mlsp.government.bg;

- Даниела Велянова, държавен експерт в отдел „Интеграция на хората с увреждания“, дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“, ел. адрес: Daniela.Velyanova@mlsp.government.bg.

Дата на откриване:28.05.2021 г.

Дата на приключване:27.06.2021 г.

Справка за отразяване на становищата, получени след общественото обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-07-7 от 28.06.2019 г. за включване в механизма лична помощ, издадена от министъра на труда и социалната политика


 

Проект на Постановление за изменение на Методиката за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания

Проект на Доклад

Мотиви към проекта на Постановление за изменение на Методиката за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на администрацията на Министерски съвет

Лица за контакт:

- Марин Байчев, началник на отдел „Интеграция на хората с увреждания“, дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“, ел. адрес: Marin.Baychev@mlsp.government.bg;

- Любомира Аршинкова, държавен експерт в отдел „Интеграция на хората с увреждания“, дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“, ел. адрес: Lyubomira.Arshinkova@mlsp.government.bg.

Дата на откриване:28.05.2021 г.

Дата на приключване:26.06.2021 г.

Справка за отразяване на постъпилите предложения и становища от обществените консултации по проект на постановление на министерския съвет за изменение на методиката за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания


 

Проект на План за 2021 г. за изпълнението на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.)

Справка за отразяване на становищата, постъпили в рамките на общественото обсъждане

Лице за контакт:

Златина Найденова -  държавен експерт в дирекция "Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции"

тел.: 02/8119514, ел. поща Zlatina.Naydenova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 27.04.2021 г.

Срок на обсъждане: до 26.05.2021 г. включително


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти


Проект на Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2021-2022 г.

Проект на Решение на МС за приемане

Анотация

Справка за отразяване на становищата, постъпили в рамките на общественото обсъждане

Лице за контакт:

г-н Теодор Цанев - старши експерт в Д ПХУРВСП

тел. 02 8119 418

ел.поща Teodor.Tsanev@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 08.04.2021 г.

Срок на обсъждане: до 22.04.2021 г. включително


 

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

Проект на доклад

Предварителна частична оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

Анотация

Справка за отразяване на становищата, постъпили в рамките на общественото обсъждане

 

Лице за контакт:

Красена Стоименова – главен експерт в отдел „Обществено осигуряване“, дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“

тел.: 02/8119 503, ел. поща: Krasena.Stoimenova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 26.03.2021 г.

Срок за обсъждане: 26.04.2021 г.


 

План за 2021-2022 г. за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019-2030 г.)

Лице за контакт:

Златина Найденова - държавен експерт в дирекция "Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции"

тел.:02/8119 514, ел. поща: Zlatina.Naydenova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване:16.03.2021 г.

Срок за обсъждане: 15.04.2021 г. включително


 

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Проект на доклад

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на администрацията на Министерския съвет

Анотация

Справка за отразяване на постъпилите предложения и становища от обществените консултации

Лице за контакт:

Пламена Петрова - главен юрисконсулт в дирекция "Правно обслужване и обществени поръчки"

тел.: 02/8119521, ел. поща: Plamena.Petrova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 10.03.2021 г.

Срок за обсъждане: 09.04.2021 г. включително


 

Проект на Доклад

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания

Мотиви към проекта на постановление за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за хората с увреждания

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на администрацията на Министерски съвет

Анотация

Лица за контакт:

- Марин Байчев, началник на отдел „Интеграция на хората с увреждания“, дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“, ел. адрес: Marin.Baychev@mlsp.government.bg;

- Любомира Аршинкова, държавен експерт в отдел „Интеграция на хората с увреждания“, дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“, ел. адрес: Lyubomira.Arshinkova@mlsp.government.bg.

Дата на откриване:26.02.2021 г.

Дата на приключване:28.03.2021 г.

С п р а в к а за отразяване на бележките, предложенията и констатациите, получени при общественото обсъждане на проект на постановление на министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на закона за хората с увреждания.


 

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

Проект на доклад

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

Анотация

Справка за отразяване на становищата, получени в рамките на общественото обсъждане

 

Лице за контакт:

Миляна Павлова, държавен експерт в дирекция „Социално включване“

Ел. поща: Milyana.Pavlova@mlsp.government.bg

Тел. 0879 554 360

Дата на публикуване: 26.01.2021 г.

Срок за предложения и становища: до 26.02.2021 г. включително.


 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД 07-8 от 13 юли 2015 г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда пред инспекцията по труда

Мотиви

Анотация

Справка за отразяване на становищата, получени в рамките на общественото обсъждане

 

Лице за контакт:

Ненко Салчев, държавен експерт отдел „Трудово право и условия на труд“ в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“,

тел.: 02 8119445; ел. поща: Nenko.Salchev@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 20.01.2021 г.

Срок за обсъждане: 20.02.2021 г.


 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда

Мотиви

Анотация

Справка за отразяване на становищата, получени в рамките на общественото обсъждане

 

Лице за контакт:

Ненко Салчев, държавен експерт отдел „Трудово право и условия на труд“ в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“, тел.: 02 8119445; ел. поща: Nenko.Salchev@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 19.01.2021 г.

Срок за обсъждане: 19.02.2021 г.


 

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

Проект на доклад

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

Анотация

 

Лице за контакт:

Петя Малакова – началник на отдел „Обществено осигуряване“, дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“

тел.: 02 8119 435

Ел. поща: petya.malakova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 08.01.2021 г.

Срок за обсъждане: 08.02.2021 г.


 

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за планирането на социалните услуги

Проект на Наредба за планирането на социалните услуги

Проект на доклад

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на администрацията на Министерския съвет

Анотация

Справка за становищата, получени в рамките на общественото обсъждане

 

Лице за контакт:

Ивайла Христоскова – държавен експерт в дирекция "Социално включване"

тел.: 0877 963 639

Ел. поща: Ivayla.Hristoskova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 14.12.2020 г.

Срок за обсъждане: 13.01.2021 г., включително.

 


 

Проект на План за действие за изпълнение на заключителните препоръки към Република България, отправени от Комитета на ООН за правата на хората с увреждания (2021-2026)

Анотация

Лице за контакт:

Юлия Зафирова, главен експерт в отдел „Интеграция на хората с увреждания“, дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“, ел. адрес: Yulia.zafirova@mlsp.government.bg

Дата на обсъждане: 10.12.2020 г.

Срок за обсъждане: до 08.01.2021 г.включително.

Справка за отразените бележки, предложения и констатации, получени при общественото обсъждане по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове на проект на План за действие за изпълнение на заключителните препоръки към Република България, отправени от Комитета на ООН за правата на хората с увреждания (2021-2026)


 

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето

Проект на доклад

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на администрацията на Министерския съвет

Анотация

Справка за отразяване на становищата, получени в рамките на общественото обсъждане

 

Лице за контакт:

Ангел Вълков - главен експерт в отдел "Програми за социално включване", дирекция "Социално включване"

Ел. поща: Angel.Valkov@mlsp.government.bg

Тел.: 0888 165 456

Дата на публикуване: 13.11.2020 г.

Срок за обсъждане: 13.12.2020 г.

 


 

Проект на Стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030 г.

Анотация

 

Лице за контакт: Елка Гергинова, гл. експерт в отдел СОП, дирекция СПИТАО, тел. 0877532514, ел. поща: elka.gerginova@mlsp.government.bg.

Срок за обсъждане от 09.11.2020 г. до 09.12.2020 г.


 

Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

Мотиви

Частична оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

Анотация

Справка за отразяване на становищата, получени след обществено обсъждане

 

Лице за контакт:

Петя Малакова  – началник на отдел „Обществено осигуряване“, дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“

тел.: 02/8119 435

Ел. поща: p.malakova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 09.11.2020 г.

Срок за обсъждане: 09.12.2020 г.


 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа

Мотиви 

 

Лице за контакт:

инж. Анна Масларска – държавен експерт в дирекция "Здравен контрол", Министерство на здравеопазването

тел.: 02/ 9301 214

Ел. поща: amaslarska@mh.government.bg

Дата на публикуване: 30.10.2020 г.

Срок за обсъждане: 13.11.2020 г.


 

Проект на Отчет за 2019 г. за изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.)

Становище от общ. обсъждане

Лица за контакт:

Георги Бъркашки - главен експерт в дирекция "Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции", ел. адрес: georgi.barkashki@mlsp.government.bg

Златина Найденова - държавен експерт в дирекция "Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции", ел. адрес:Zlatina.Naydenova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 30.10.2020 г.

Срок на обсъждане: 29.11.2020 г.


 

Проект на доклад

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за личната помощ

Становище на администрацията на МС

Частична предварителна оценка на въздействието

Анотация

Лица за контакт:

- Марин Байчев, началник на отдел „Интеграция на хората с увреждания“, дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“, ел. адрес: Marin.Baychev@mlsp.government.bg;

- Любомира Аршинкова, държавен експерт в отдел „Интеграция на хората с увреждания“, дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“, ел. адрес: Lyubomira.Arshinkova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване:23.10.2020 г.

Срок за обсъждане:06.11.2020 г. включително

С П Р А В К А За отразяване на бележките, предложенията и констатациите, получени при общественото обсъждане относно проект на решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за личната помощ.

С П Р А В К А За отразяване на бележките, предложенията и констатациите, получени при общественото обсъждане по реда на чл. 26, ал. 3 от закона за нормативните актове на документи относно проект на решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за личната помощ.


 

Проект на Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2021-2030 г.

Проект на Решение на МС за приемане

Анотация

Справка за отразяване на становищата, получени след общественото обсъждане на Проект на Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2021-2030 г.

Лице за контакт:

г-н Теодор Цанев - старши експерт в Д ПХУРВСП

тел. 02 8119 418

ел.поща Teodor.Tsanev@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 16.10.2020 г.

Срок на обсъждане: до 16.11.2020 г.


 

Проект на Национална стратегия за хората с увреждания 2021-2030 г.

Анотация

Лица за контакт:

- Марин Байчев, началник на отдел „Интеграция на хората с увреждания“, дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“, ел. адрес: Marin.Baychev@mlsp.government.bg;

- Любомира Аршинкова, държавен експерт в отдел „Интеграция на хората с увреждания“, дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“, ел. адрес: Lyubomira.Arshinkova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване:12.10.2020 г.

Срок за обсъждане:11.11.2020 г. включително

С П Р А В К А За отразяване на бележките, предложенията и констатациите, получени при общественото обсъждане относно проект на Национална стратегия за хората с увреждания 2021-2030 г.


 

Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на минималната работна заплата за страната

Проект на доклад

Частична предварителна оценка на въздействие

Становище на администрацията на Министерски съвет

Анотация

Справка за отразяване становища получени след обществено обсъждане

Лице за контакт:

Петър Начев - директор дирекция "Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции"

тел.:02/8119 495, ел. поща: Petar.Nachev@mlsp.government.bg

Дата на публикуване:07.10.2020 г.

Срок за обсъждане:07.11.2020 г.


 

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане

Проект на доклад

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на администрацията на Министерския съвет

Анотация

Справка за отразяване на становищата, получени след общественото обсъждане

Лице за контакт:

Пламена Петрова - главен юрисконсулт в дирекция "Правно обслужване и обществени поръчки"

тел.: 02/8119 521, ел. поща: Plamena.Petrova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 02.10.2020 г.

Срок за обсъждане: 02.11.2020 г.


 

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет

Проект на Наредба за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет

Проект на доклад

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на администрацията на Министерски съвет

Анотация

Справка за отразяване на становищата, получени след общественото обсъждане

 

Лице за контакт:

Ивайла Христоскова – главен експерт в дирекция "Социално включване"

тел.: 02/ 8119 532

Ел. поща: Ivayla.Hristoskova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 01.10.2020 г.

Срок за обсъждане: 31.10.2020 г., включително.


 

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания

Проект на доклад

Мотиви

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на администрацията на МС

Анотация

 

Лица за контакт:

Марин Байчев, началник на отдел „Интеграция на хората с увреждания“, дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“, ел. адрес: Marin.Baychev@mlsp.government.bg;

Любомира Аршинкова, държавен експерт в отдел „Интеграция на хората с увреждания“, дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“, ел. адрес: Lyubomira.Arshinkova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване:28.09.2020 г.

Срок за обсъждане:28.10.2020 г. включително

С П Р А В К А За отразяване на бележките, предложенията и констатациите, получени при общественото обсъждане по реда на чл. 26, ал. 3 от закона за нормативните актове на документи относно проект на решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания.

 


 

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги

Проект на доклад

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на администрацията на МС

Анотация

Справка за отразяване на становищата, получени след общественото обсъждане

 

Лице за контакт:

Ненко Салчев, държавен експерт отдел „Трудово право и условия на труд“ в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“, тел.: 02 8119445; ел. поща: Nenko.Salchev@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 16.09.2020 г.

Срок за обсъждане: 16.10.2020 г.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната агенция за закрила на детето

Проект на доклад

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на Модернизация на администрацията

Анотация

Справка за отразяване на становищата, получени след общественото обсъждане

Лице за контакт:

Ивелина Шопска – старши юрисконсулт в отдел „Правно обслужване“, дирекция „Правно обслужване и обществени поръчки“

Тел.: 02/ 8119 451

Ел. поща: Ivelina.Shopska@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 04.09.2020 г.

Срок за обсъждане: 05.10.2020 г., включително.


Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги

Проект на Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги

Проект на доклад

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

Анотация

Справка за отразяване на становищата, получени след общественото обсъждане

 

Лице за контакт:

Йоанна Германова – държавен експерт в дирекция "Социално включване"

тел.: 02/ 8119 532

Ел. поща: Yoanna.Germanova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 25.08.2020 г.

Срок за обсъждане: 24.09.2020 г., включително.

 


Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Тарифа за таксите за издаване и подновяване на лиценз за предоставяне на социални услуги

Проект на доклад

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

Анотация

 

Лице за контакт:

Илиян Саралиев началник на отдел "Програми за социално включване", дирекция "Социално включване"

тел.: 02/ 8119 440

Ел. поща: Iliyan.Saraliev@mlsp.governmemt.bg

Дата на публикуване: 14.08.2020 г.

Срок за обсъждане: 13.09.2020 г., включително.


Проект на ПМС за определяне размера на линията на бедност за 2021 г.

Частична предварителна оценка на въздействие

Становище на администрацията на МС

Мотиви

Лице за контакт:

Петър Начев, директор на дирекция "Жизнено равнище, демографско развитие и социални инвестиции"

тел.: 02/8119 459, ел. поща: Petar.Nachev@mlsp.government.bg

Дата на публикуване:13.08.2020 г.

Срок на обсъждане до:12.09.2020 г.


 

Проект на Наредба за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при леене на метали и метални сплави

 


Проект на Постановление за допълнение на Методика за определяне на линията на бедност за страната, приета с Постановление №241 на Министерския съвет от 24.09.2019 г.

Проект на доклад

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на администрацията на Министерски съвет по ЧОВ

Мотиви

 

Лице за контакт:

Петър Начев, директор на дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“,

тел.: 02/8119 495, ел. поща: Petar.Nachev@mlsp.government.bg.

Дата на публикуване: 07.08.2020 г.

Срок на обсъждане: до 06.09.2020 г.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата пенсиите и осигурителния стаж

Проект на доклад

Частична оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

Анотация

 

Лице за контакт:

Красена Стоименова – главен експерт, отдел „Обществено осигуряване“, Д ТПООУТ

тел .: 02/8119 503

ел. поща: kstoimenova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 10.07.2020 г.

Срок на обсъждане: до 09.08.2020 г.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица

Проект на доклад

Частична оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

Анотация

 

Лице за контакт:

Миглена Христова – старши експерт, отдел „Обществено осигуряване“, Д ТПООУТ

тел .: 02/8119 503

ел. поща: m.hristova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 10.07.2020 г.

Срок на обсъждане: до 09.08.2020 г.


Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Агенцията за качеството на социалните услуги

Проект на доклад

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на Министерски съвет

Анотация

Справка за отразяване на становищата, получени след общественото обсъждане

 

Лице за контакт:

Илиян Саралиев – началник на отдел "Програми за социално включване", дирекция "Социално включване"

тел.: 02 8119 440

ел. поща: Iliyan.Saraliev@mlsp.government.bg

 

Дата на публикуване: 10.07.2020 г.

Срок за обсъждане: 09.08.2020 г. включително.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

Проект на доклад

Частична оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

Анотация

Справка за отразяване на становищата, получени след общественото обсъждане

 

Лица за контакт:

Гергана Янкова – старши експерт, отдел „Обществено осигуряване“, Д ТПООУТ

Николай Алексиев – старши експерт, отдел „Обществено осигуряване“, Д ТПООУТ

тел .: 02/8119 528

ел.поща: gergana.yankova@mlsp.government.bg

nikolay.aleksiev@mlsp.government.bg

 

Дата на публикуване: 03.07.2020 г.

Срок на обсъждане: до 02.08.2020 г.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

Проект на доклад

Частична оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

Анотация

 

Лице за контакт:

Красена Стоименова – главен експерт, отдел „Обществено осигуряване“, Д ТПООУТ

тел .: 02/8119 503

ел.поща: kstoimenova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 30.06.2020 г.

Срок на обсъждане: до 30.07.2020 г.


Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на размера и реда за отпускането и изплащането на еднократната помощ за ученици, записани в осми клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2020 – 2021 г.

Проект на доклад

Оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет
 

Лице за контакт:

Миляна Павлова, държавен експерт в отдел „Политики за социално включване, децата и семейството“, дирекция „Социално включване“

Ел. поща: Milyana.Pavlova@mlsp.government.bg

Тел. 02/8119 660

Дата на публикуване: 24.06.2020 г.

Срок за предложения и становища: до 08.07.2020 г. включително.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по заетостта

Проект на доклад

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на администрацията на Министерския съвет

Анотация

Справка за отразяване на предложенията, получени след общественото обсъждане

Лице за контакт:

Пламена Петрова - старши юрисконсулт в дирекция "Правно обслужване и обществени поръчки"

тел.: 02/8119521

ел. поща: Plamena.Petrova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 23.06.2020 г.

Срок на обсъждане: до 23.07.2020 г.


Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда

Мотиви

Оценка на въздействие

Становище на Министерски съвет

Анотация

Справка за отразяване на становищата, получени след общественото обсъждане

 

Лице за контакт:

Ненко Салчев - държавен експерт, отдел "Трудово право и условия на труд", Д ТПООУТ

тел .: 02/8119 445

ел.поща: Nenko.Salchev@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 19.06.2020 г.

Срок на обсъждане: до 19.07.2020 г.

 

 


Проект на Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете за 2019 г.

Проект на Решение на МС за приемане

Анотация

Справка за отразяване на предложенията и становищата

Лице за контакт:

г-н Теодор Цанев - старши експрет в Д ПХУРВСП

тел. 02 8119 418

ел.поща Teodor.Tsanev@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 12.06.2020 г.

Срок на обсъждане: до 12.07.2020 г. включително

 

Проект на План за 2020 г. за изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.)

Резюме

Лице за контакт:

Георги Бъркашки - главен експерт в Д ЖРДПСИ

тел .: 02/8119 439

ел.поща: georgi.barkashki@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 27.05.2020 г.

Срок на обсъждане: до 26.06.2020 г. включително

 

Проект на ПМС за изменение на Наредбата за структура и организация на работната заплата

Проект на доклад

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на Министерски съвет

Анотация

 

 

Лице за контакт:

Теменужка Златанова - началник на отдел ЖРДП, ЖРДПСИ

тел .: 02/8119 513

ел.поща: temenujka.zlatanova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 11.05.2020 г.

Срок на обсъждане: до 11.06.2020 г.

 


 

Проект на Постановление на Министерски съвет за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост

Проект на доклад

Частична препоръчителна оценка за въздействието

Становище на Министерски съвет

Анотация

 

Лице за контакт:

Петя Малакова - началник на отдел "Обществено осигуряване", Д ТПООУТ

тел .: 02/8119 435

ел.поща: petya.malakova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 08.05.2020 г.

Срок на обсъждане: до 22.05.2020 г.

 


 

Проект на Постановление на Министерски съвет за допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските

Проект на доклад

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на Министерски съвет

Анотация

Справка от общественото обсъждане

 

Лице за контакт:

Ненко Салчев - държавен експерт, отдел "Трудово право и условия за труд", Д ТПООУТ

тел .: 02/8119 445

ел.поща: Nenko.Salchev@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 14.04.2020 г.

Срок на обсъждане: до 14.05.2020 г.

 


 

Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на размера на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2020/2021 г.

Проект на доклад

 Оценка на въздействието

 Становище на Министерски съвет

 Анотация

Справка за становищата, постъпили в рамките на общественото обсъждане

 

Лице за контакт:

Миляна Павлова, държавен експерт в отдел „Политики за социално включване, децата и семейството“, дирекция „Социално включване“

 Ел. поща: Milyana.Pavlova@mlsp.government.bg

 Тел. 0879554360

 Дата на публикуване: 27.03.2020 г.

 Срок на валидност на предложенията: до 26.04.2020 г. включително.

 


 

Проект за заповед за изменение на методика за разпределение на средствата по Фонд „Социална закрила“

Кратка информация

 

 

Лице за контакт: Станимир Димитров - юрисконсулт на Фонд „Социална закрила“

тел. 02/8119 673

електронна поща: Stanimir.Dimitrov@mlsp.government.bg

Срок на обсъждане: от 11.02.2020 г. до 12.03.2020 г.


Проект за национална програма за зачитане на желанието с участието, с участието на членове. 44, ал. 1 от Закона за хората със сигурностждания

Проект за Методика за финансиране на проектни предложения за работодатели / органи по определение

Формуляр за кандидатстване (Приложение № 1)

Бюджет на проектно предложение (Приложение № 2)

Таблица за оценка на административно съответствие (Приложение № 3)

Декларация (Приложение № 4)

Изисквания при попълване на бюджета

Анотация

 

Лица за контакт:

Любомира Аршинкова, държавен експерт в дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“, тел. за контакти: 02/8119 659 ел. адрес: Lyubomira.Arshinkova@mlsp.government.bg

Кремена Скечелиева, държавен експерт в дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“, тел. за контакти: 02/8119 441 ел. адрес: Kremena.Skechelieva@mlsp.government.bg.

Дата на публикуване: 29.01.2020 г.

Срок на обсъждане: от 29.01.2020 г. до 28.02.2020 г. включително.

 


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане

Проект на доклад от министъра на труда и социалната политика

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на администрацията на Министерския съвет

Справка за отразяване на предложенията, получени след общественото обсъждане

 

Лице за контакт: Пламена Петрова - старши юрисконсулт в дирекция "Правно обслужване и обществени поръчки"

тел.: 02/8119 521

ел. поща: Plamena.Petrova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 13.01.2020 г.

Срок на обсъждане: от 13.01.2020 г. до 12.02.2020 г.

 


 

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск

Проект на доклад на министъра на труда и социалната политика

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на администрацията на Министерски съвет

 

Лице за контакт: Николай Арнаудов - главен експерт, отдел "Трудово право и условия на труд", ДТПООУТ

тел.:02/8119 518

ел.поща: Nikolay.Arnaudov@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 20.12.2019 г.

Срок на обсъждане:от 20.12.2019 г. до 19.01.2020 г.

 


Доклад за отразяване на Националната концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора в България (2012 – 2030 г.) в секторните политики за периода 2017 – 2018 г.

Период на обществената консултация: 13.12.2019 г. до 12.01.2020 г. включително.

Адрес за изпращане на становища и предложения: georgi.barkashki@mlsp.government.bg

Лице за контакт: Георги Бъркашки - главен експерт

тел:02/8119 439


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа

Период на обществената консултация: 14.12.2019 г. до 12.01.2020 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: amaslarska@mh.government.bg


Проект на Методика за разпределение на средствата по Фонд „Социална закрила“

Кратка информация

Лице за контакт: Станимир Димитров – юрисконсулт на Фонд „Социална закрила“

тел. 02/8119 673

електронна поща: Stanimir.Dimitrov@mlsp.government.bg

срок за обсъждане – от 04.11.2019 г. до 05.12.2019 г. включително


Проект на Отчет за 2018 г. за изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.)

лице за контакт: Мария Иванова - старши експерт в дирекция "ЖРДПСИ"

тел: 02/8119 439

електронна поща: Maria.Ivanova@mlsp.government.bg

срок за обсъждане - от 02.11.2019 г. до 01.12.2019 г. включително


Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне размер на минималната работна заплата

Проект на доклад на министъра на труда и социалната политика

Частична предварителна оценка на въздействие

Становище на администрацията на Министерски съвет

Справка за становищата получени след обществено обсъждане

лице за контакт г-жа Теменужка Златанова, н-к отдел ЖРДП, дирекция ЖРДПСИ

тел.:02/8119 513

ел.поща: Temenujka.Zlatanova@mlsp.government.bg

Срок на обсъждане:от 31.10.2019 г. до 30.11.2019 г.


Проект на ПЛАН за 2019-2020г. за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 - 2030 г.)

лице за контакт г-жа Златина Найденова, държавен експерт в дирекция ЖРДПСИ

тел.:02/8119 514

ел.поща:Zlatina.Naydenova@mlsp.government.bg.

Срок на обсъждане:от 29.10.2019 г. до 29.11.2019 г.


Проект на Наредба за изменениe и допълнение на Наредба № РД-07-7 от 28.06.2019 г. за включване в механизма лична помощ

Мотиви

Справка за отразяване на становищата, получени след общественото обсъждане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №РД-07-7 от 28.06.2019г. за включване в механизма лична помощ

Лица за контакт:

- Любомира Аршинкова, държавен експерт в отдел „Интеграция на хората с увреждания“, дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“, тел.: 02/8119 659, ел. адрес: Lyubomira.Arshinkova@mlsp.government.bg;

- Кремена Скечелиева, главен експерт в отдел „Интеграция на хората с увреждания“, дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“, тел.: 02/8119 441, ел. адрес: Kremena.Skechelieva@mlsp.government.bg.

Дата на публикуване: 25.10.2019 г.

Срок на обсъждане:от 26.10.2019 г. до 24.11.2019 г. включително.

 


Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на линията на бедност за страната за 2020 г.

Проект на доклад на министъра на труда и социалната политика

Частична предварителна оценка на въздействие

Становище на администрацията на Министерски съвет

лице за контакт г-жа Теменужка Златанова, н-к отдел ЖРДП, дирекция ЖРДПСИ

тел.:02/8119 513

ел.поща: Temenujka.Zlatanova@mlsp.government.bg

Срок на обсъждане:от 27.09.2019 г. до 27.10.2019 г.


Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж

Проект на Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж

Проект на доклад на министъра на труда и социалната политика

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на администрацията на Министерски съвет

Анотация

Лице за контакт: Ненко Салчев - държавен експерт, отдел "Трудово право и условия на труд", ДТПООУТ

тел.:02/8119 445

ел.поща: Nenko.Salchev@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 24.09.2019 г.

Срок на обсъждане:от 24.09.2019 г. до 24.10.2019 г.

 


Проект на ПМС за приемане на Методика за определяне на линията на бедност за страната

Проект на Методика за определяне на линията на бедност за страната

Проект на доклад на министъра и труда и социалната политика

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на администрацията на Министерски съвет

Справка за становищата получени след общественото обсъждане

лице за контакт г-жа Теменужка Златанова, н-к отдел ЖРДП, дирекция ЖРДПСИ

тел.:02/8119 513

ел.поща: Temenujka.Zlatanova@mlsp.government.bg

Срок на обсъждане:от 09.08.2019 г. до 09.09.2019 г.


Методика за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост

Формуляр за кандидатстване за отпускане на средства за финансиране на проекти за създаване на Центрове за защитена заетост, Приложение 1

Бюджет на конкурсното предложение, Приложение 2

Таблица за оценка на административното съответстви, Приложение 3

Декларация, Приложение 4

Анотация

 

Лице за контакт:

г-жа Стефка Захариева, главен експерт, Дирекция „ПВХУ“

ел. поща: ahu@mlsp.government.bg

Срок на обсъждане: от 08 юли 2019 г. до 07 август 2019г.


Проект на Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност

Мотиви

Справка за постъпили предложения, получени след общественото обсъждане на проект на Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност

Лице за контакт:

Кремена Скечелиева, държавен експерт в отдел „Интеграция на хората с увреждания“, дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“

тел.: 02/8119 441;

ел. поща: Kremena.Skechelieva@mlsp.government.bg

 

Любомира Аршинкова, държавен експерт в отдел „Интеграция на хората с увреждания“, дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“

тел.: 02/8119 659;

ел. поща: Lyubomira.Arshinkova@mlsp.government.bg

 

Дата на публикуване: 28 юни 2019 г.

Срок на обсъждане: от 28 юни 2019 г. до 28 юли 2019г.


Проект на Стратегия за корпоративна социална отговорност 2019-2023 г.

Проект на План за изпълнение на Стратегията за Корпоративна социална отговорност за периода 2019 г.

Проект на План за изпълнение на Стратегията за Корпоративна социална отговорност за периода 2020- 2021 г.

Резюме

Сравка за отразяване на становищата, получени след общественото обсъждане

Лице за контакт:

Румен Донев, държавен експерт в отдел „Социална икономика и социална отговорност“ в дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“,

тел.: 02 811 9507;

ел. поща: rdonev@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 26 юни 2019 г.

Срок на обсъждане: от 26 юни 2019 г. до 25 юли 2019г.

 


Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

Анотация

Проект на доклад на министъра на труда и социалната политика

Становище на администрацията на Министерския съвет

Частична предварителна оценка на въздействието

 

Лице за контакт:

Петя Малакова, началник на отдел „Обществено осигуряване“ в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“,

тел.: 02 811 94 35;

ел. поща: Petya.Malakova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 21 юни 2019 г.

Срок на обсъждане: от 21 юни 2019 г. до 21 юли 2019г

 


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

Проект на доклад

Оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

Справка за отразяване на становищата, получени след общественото обсъждане

Справка за становищата, получени в рамките на съгласувателната процедура по чл. 32 от УПМСНА

 

Лице за контакт:

Миляна Павлова, държавен експерт в отдел „Политики за социално включване, децата и семейството“, дирекция „Социално включване“

Ел. поща: Milyana.Pavlova@mlsp.government.bg

Тел. 02/8119 532

 

Дата на публикуване: 21.06.2019 г.

Срок за предложения и становища: до 21.07.2019 г. включително.


Проект на Наредба за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания

Мотиви

Справка за отразяване на становищата, получени след общественото обсъждане на проект на НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания

Лице за контакт:

Кремена Скечелиева- държавен експерт дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“

телефон: 02/8119 441

ел. адрес: Kremena.Skechelieva@mlsp.government.bg

Любомира Аршинкова- главен експерт дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“

телефон: 02/8119 659

ел. адрес: Lyubomira.Arshinkova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 19.06.2019 г.

За предложения и становища до 19.07.2019 г., включително.


Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на размера на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2019/2020 г.

Проект на доклад

Оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

 

Лице за контакт:

Миляна Павлова, държавен експерт в отдел „Политики за социално включване, децата и семейството“, дирекция „Социално включване“

Ел. поща: Milyana.Pavlova@mlsp.government.bg

Тел. 02/8119 532

 

Дата на публикуване: 10.06.2019 г.

Срок за предложения и становища: до 10.07.2019 г. включително.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия

Доклад на министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалната политика

Частична оценка на въздействието

Становище на дирекция „Модернизация на администрацията

Адрес за изпращане на становища и предложения:

vvasiyanova@mh.government.bg

дата на публикуване: 07.06.2019 г.

За предложения и становища: до 20.06.2019 г. включително


Проект на План за 2019 г. за изпълнение на Акуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението (2012-2030 г.)

 

лице за кантакт:

Георги Бъркашки - главен експерт в дирекция "Жизнено равнище, деморгафска политика и социална икономика"

тел: 02/8119 439

e-mail: georgi.barkashki@mlsp.government.bg

дата на публикуване: 06.06.2019 г.

За предложения и становища: до 07.07.2019 г. включително


Проект на Доклад за Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

Оценка на въздействието

Проект на Постановление

Становище на дирекция " Модернизация на администрацията"

Анотация

Справка за предложенията, становищата и възраженията, получени след обществено обсъждане на проект на Постановление на Министерския съветза изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

 

Лице за контакт:

Людмил Димитров - държавен експерт в дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"

e-mail: ldimitrov@mlsp.government.bg

тел. за контакти: +359 2 8119 659

Дата на публикуване: 28.05.2019 г.

За предложения и становища до 27.06.2019 г., включително.


Проект на Наредба за включване в механизма лична помощ

Анотация

Мотиви

Заявление-декларация за включване в механизма лична помощ по реда на Закона за личната помощ Приложение 1

Заявление - декларация за кандидатстване за асистент по реда на Закона за личната помощ Приложение 2

Отчет по чл. 27, ал. 2 от Закона за личната помощ Приложение 3

Справка за отразяване на становищата, получени след общественото обсъждане на проект на Наредба за включване в механизма лична помощ

Лице за контакт:

Любомира Аршинкова - главен експерт в дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"

e-mail: Lyubomira.Arshinkova@mlsp.government.bg

тел. за контакти: +359 2 8119 659

Дата на публикуване: 27.05.2019 г.

За предложения и становища до 26.06.2019 г., включително.


Проект на доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в българия за 2018г.

Анотация

Справка за отразяване на становищата, получени след общественото обсъждане на проект на Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2018 г.

 

Лице за контакт:

Елена Гюрова - държавен експерт в отдел РВАСП, дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"

e-mail: Elena.Gyurova@mlsp.government.bg

тел. за контакти: +359 2 8119 418

Дата на публикуване: 16.05.2019 г.

За предложения и становища до 14.06.2019 г., включително.


Проект на Методика за оценка на проекти на програми по чл. 31, ал.1 от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ)

Анотация

Лице за контакт:

Искрен Ангелов - началник на отдел "Активна политика на пазара на труда"

тел.: 02/8119 428

ел. поща: iskren.angelov@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 17.05.2019 г.

Срок за обществено обсъждане: от 20.05.2019 г. до 18.06.2019 г.

 

 

Проект на Наредба за изменениe и допълнение на Наредба № РД-07-5 от 16.05.2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, издадена от министъра на труда и социалната политика

Мотиви

Анотация

Справка за отразяване на становища, получени след общественото обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №РД-07-5 от 16.05.2018 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление

Лице за контакт:

Людмил Димитров - държавен експерт в дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"

e-mail: ldimitrov@mlsp.government.bg

тел. за контакти: +359 2 8119 659

Дата на публикуване: 10.05.2019 г.

За предложения и становища до 10.06.2019 г., включително.


Проект на Наредба за реда за осъществяване на контрол върху изразходването на средствата от възстановени осигурителни вноски на работодатели, съответно органи по назначаване, специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания и трудово-лечебни бази

Анотация

Мотиви

Лице за контакт:

Марин Байчев - държавен експерт в дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"

e-mail: Marin.Baychev@mlsp.government.bg

тел. за контакти: +359 2 8119 656

Дата на публикуване: 25.04.2019 г.

За предложения и становища до 24.05.2019 г., включително.


Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост

Проект на доклад

Анотация

Частична оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

 

Лице за контакт:

Петя Малакова, началник на отдел "Обществено осигуряване", дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"

тел.: 02/8119 435

ел. поща: p.malakova@mlsp.government.bg

 

Дата на публикуване: 24.04.2019 г.

Срок за обсъждане: от 24.04.2019 г. до 24.05.2019 г.


Анотация

Частична предварителна оценка на въздействието

Доклад

Правилник за дейността и организацията на работа на Националния съвет за хората с увреждания,редa за признаване на национална представителност на организациите на и за хората с увреждания и контрола за спазването на критериите за национална представителност

Проект на ПМС

Становище на дирекция "Модернизация на администрацията"

Справка за отразяване на становищата, получени след общественото обсъждане на Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на проект на Правилник за дейността и организацията на работа на Националния съвет за хората с увреждания, реда за признаване на национална представителност на организациите на и за хората с увреждания и контрола за спазването на критериите за национална представителност

Лице за контакт:

Любомира Аршинкова - главен експерт в дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"

e-mail: Lyubomira.Arshinkova@mlsp.government.bg

тел. за контакти: +359 2 8119 659

Ирена Цветкова- главен експерт в дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"

e-mail: Irena.Tsvetkova@mlsp.government.bg

ел. за контакти: +359 2 8119 634

Дата на публикуване: 23.04.2019 г.

За предложения и становища до 23.05.2019 г., включително.

 


Анотация

Доклад

Методика

Национална програма за заетоста на хората с увреждания, съгласно чл.44, ал.1 от Закона за хората с увреждания

Формуляр за кандидатстване за получаване на финансиране от средствата на Агенцията за хората с увреждания по чл. 44, ал.1 от Закона за хората с увреждания

Бюджет на проектното предложение Приложение 2

Таблица за оценкана административното съответствие Приложение 3

Декларация Приложение 4

Изисквания при попълване на бюджета

Лице за контакт:

Марин Байчев - държавен експерт в дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"

e-mail: Marin.Baychev@mlsp.government.bg

тел. за контакти: +359 2 8119 656

Дата на публикуване: 22.04.2019 г.

За предложения и становища до 22.05.2019 г., включително.


Методика за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания

Мотиви

Анотация

Изисквания за попълване на бюджета - приложение 2 на дейностите от първа група

Изисквания за попълване на формуляр

Формуляр за кандидатстване Приложение 1

Проектен бюджет Приложение 2

Проект на бюджет Приложение 3

Таблица за оценкана административното съответствие Приложение 4

Декларация Приложение 5

Европейски формат на автобиография Приложение 6

Декларация Приложение 7

Лице за контакт:

Теодора Спасова - ст. експерт в Дирекция "ИХУ", Агенция за хората с увреждания

e-mail: ahu@mlsp.government.bg

тел. за контакти: +359 2 9318095

+ 359 2 8329073

Дата на публикуване: 18.04.2019 г.

За предложения и становища до 17.05.2019 г., включително.


Методика за финансиране на целеви проектина специализирани предприятия и кооперации на хората с уврежданияпочл.49 от закона за хората с увреждания

Мотиви

Анотация

Формуляр Приложение 1

Бжджет на проектно приложение Приложение 2

Таблица за оценкана административното съответствие Приложение 3

Структура и съдържание на инвестиционния бизнес проектпо глава трета Приложение 4

Формуляр Приложение 5

Бюджет на проектното предложение по глава трета от методиката Приложение 6

Таблица за оценкана административното съответствие Приложение 7

Декларация Приложение 8

Лице за контакт:

Жасмина Петкова - гл. експерт в Дирекция "ИХУ", Агенция за хората с увреждания

e-mail: ahu@mlsp.government.bg

тел. за контакти: +359 2 9318095

+ 359 2 8329073

Дата на публикуване: 18.04.2019 г.

За предложения и становища до 17.05.2019 г., включително.


Методика за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания

Мотиви

Анотация

Изисквания при попълване на бюджета

Формуляр Приложение 1

Бюджет на конкурсното предложение Приложение 2-3

Таблица за оценкана административното съответствие Приложение 4

Декларация Приложение 5А

Декларация Приложение 5Б

Декларация Приложение 6

Европейски формат на автобиография Приложение 7

Лице за контакт:

Ива Ангелова - ст. експерт в Дирекция "ИХУ", Агенция за хората с увреждания

e-mail: ahu@mlsp.government.bg

тел. за контакти: +359 2 9318095

+ 359 2 8329073

Дата на публикуване: 18.04.2019 г.

За предложения и становища до 17.05.2019 г., включително.


Методика за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания на културни, исторически, спортни обекти.

Мотиви

Анотация

Изисквания при попълване на бюджета

Формуляр приложение 1

Бюджет на проектно предложение приложение 2

Таблица за оценка на административното съответствие Приложение 3

Декларация Приложение 4

Европейски формат на автобиография Приложение 5

Лице за контакт:

Тони Николова - гл. експерт в Дирекция "ИХУ", Агенция за хората с увреждания

e-mail: ahu@mlsp.government.bg

тел. за контакти: +359 2 9318095

+ 359 2 8329073

Дата на публикуване: 18.04.2019 г.

За предложения и становища до 17.05.2019 г., включително.

 

 


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите за социалните услуги, финансирани от държавния бюджет

Проект на доклад

Оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

Справка с отразени становища след обществено обсъждане

 

Лице за контакт:

Йоанна Германова – държавен експерт в дирекция „Социално включване“

Ел. поща: yoanna.germanova@mlsp.government.bg

Тел.: 02/8119 532

Дата на публикуване: 15.04.2019 г.

За предложения и становища до 28.04.2019 г., включително.


Проект на методика за оценка на социалната добавена стойност

Цялостна предварителна оценка на въздействие

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействие

Становище на Министерски съвет

Анотация

Лице за контакт:Теодора Тодорова, тел.:02/8119 547, eл.поща:teodora.demireva@mlsp.government.bg

Дата на публикуване:02.04.2019 г.

Срок за предложение и становища до 01.05.2019 г.

 


Проект на Постановление за приемане на Правилник за прилагане на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика

Проект на Правилник за прилагане на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономикаи приложения към правилника

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Цялостна предварителна оценка на въздействието на Проект на правилник за прилагане на Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика

Резюме

Становище

Проект на доклад на Министъра на труда и социалната политика

Анотация

Лице за контакт: Илия Гаралиев, старши експерт дирекция ЖРДПСИ

ел. поща: Iliya.Garaliev@mlsp.government.bg, тел.:02/8119-547

дата на публикуване:22.03.2019 г.

За предложения и становища до 20.04.2019 г.

 

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

Проект на доклад

Оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

Справка с отразени становища след обществено обсъждане

 

Лице за контакт:

Йоанна Германова – държавен експерт в дирекция „Социално включване“

Ел. поща: jpetrova@mlsp.government.bg

Тел.: 02/8119 532

Дата на публикуване: 20.03.2019 г.

За предложения и становища до 18.04.2019 г., включително.


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-07-7 от 05.10.2010 г. за условията и реда за водене и съхраняване на регистрите за пълно осиновяване

Анотация

 

Лице за контакт:

Йоанна Германова – държавен експерт в дирекция „Социално включване“

Ел. поща: jpetrova@mlsp.government.bg

Тел.: 02/8119 532

Дата на публикуване: 20.03.2019 г.

За предложения и становища до 18.04.2019 г., включително.

 


Проект на План за действие за периода 2019-2020 г. за изпълнение на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017-2020 г.)

Проект на Доклад за изпълнението на Плана за действие 2017-2018 г. към Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017-2020 г.) за 2018 г.

Анотация

 

Лице за контакт:

Камелия Николова, Главен директор на Главна дирекция „Контрол по правата на детето“, Държавна агенция за закрила на детето

Ел. поща: Kamelia.Nikolova@sacp.government.bg

Тел. 02/933 90 34

Дата на публикуване: 20.03.2019 г.

За предложения и становища до 22.04.2019 г., включително.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

Проект на доклад

Анотация

Частична оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

Справка за отразяване на становищата, получени след общественото обсъждане

 

Лице за контакт:

Красена Стоименова, главен експерт в отдел "Обществено осигуряване", дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"

тел.: 02/8119 501

ел. поща: kstoimenova@mlsp.government.bg

 

Дата на публикуване: 12.03.2019 г.

Срок за обсъждане: от 12.03.2019 г. до 11.04.2019 г.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

Проект на доклад

Анотация

Частична оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

Справка за отразяване на становищата, получени след общественото обсъждане

 

Лице за контакт:

Красена Стоименова, главен експерт в отдел "Обществено осигуряване", дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"

тел.: 02/8119 501

ел. поща: kstoimenova@mlsp.government.bg

 

Дата на публикуване: 12.03.2019 г.

Срок за обсъждане: от 12.03.2019 г. до 11.04.2019 г.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

Проект на доклад

Анотация

Частична оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

Справка за отразяване на становищата, получени след общественото обсъждане

 

Лица за контакт:

Гергана Янкова, младши експерт в отдел "Обществено осигуряване", дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"

Николай Алексиев, старши експерт в отдел "Обществено осигуряване", дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"

тел.: 02/8119 528

ел. поща: gergana.yankova@mlsp.government.bg

nikolay.aleksiev@mlso.government.bg

 

Дата на публикуване: 12.03.2019 г.

Срок за обсъждане: от 12.03.2019 г. до 11.04.2019 г.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за осигурителните каси

Проект на доклад

Анотация

Частична оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

 

Лице за контакт:

Марио Костов, младши експерт в отдел "Обществено осигуряване", дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"

тел.: 02/8119 503

ел. поща: mario.kostov@mlsp.government.bg

 

Дата на публикуване: 12.03.2019 г.

Срок за обсъждане: от 12.03.2019 г. до 11.04.2019 г.


Проект на Национална програма за закрила на детето за 2019 г.

Проект на Доклад по изпълнението на Националната програма за закрила на детето за 2018 г.

Анотация

 

Лице за контакт:

Милена Дянкова, началник на отдел „Международна закрила, сътрудничество и координация“, дирекция „Политики, програми за детето, стратегическо развитие и координация“, Държавна агенция за закрила на детето

Ел. поща: Milena.Dyankova@sacp.government.bg

Тел. 02/933 90 42

 

Дата на публикуване: 12.03.2019 г.

Срок за обсъждане: от 12.03.2019 г. до 11.04.2019 г. включително.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица

Проект на доклад

Анотация

Частична оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

 

Лице за контакт:

Миглена Христова, старши експерт в отдел "Обществено осигуряване", дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"

тел.: 02/8119 503

ел. поща: m.hristova@mlsp.government.bg

 

Дата на публикуване: 12.03.2019 г.

Срок за обсъждане: от 12.03.2019 г. до 11.04.2019 г.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

Проект на доклад

Анотация

Частична оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

 

Лице за контакт:

Бояна Янева, държавен експерт в отдел "Обществено осигуряване", дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"

тел.: 02/8119 503

ел. поща: boyana.yaneva@mlsp.government.bg

 

Дата на публикуване: 12.03.2019 г.

Срок за обсъждане: от 12.03.2019 г. до 11.04.2019 г.


Проект на Методика за подбор и оценка на работодатели, подали заявки за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ)

Анотация

Лице за контакт:

Искрен Ангелов - началник на отдел "Активна политика на пазара на труда"

тел.: 02/8119 428

ел. поща: iskren.angelov@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 12.03.2019 г.

Срок за обществено обсъждане: от 12.03.2019 г. до 11.04.2019 г.

 

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за хората с увреждания

Проект на Доклад

Анотация

Частична оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

Справка за отразяване на предложенията след общественото обсъждане

Лице за контакт:

Пламена Петрова - старши юрисконсулт в дирекция "Правно обслужване и обществени поръчки"

тел.: 02/8119 521

ел. поща: plamenapetrova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 22.02.2019 г.

Срок за обществено обсъждане: от 22.02.2019 г. до 23.03.2019 г.

 

 

Проект на Доклад

Проект на Постановление за приемане на Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания

Проект на Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания

Приложение №1

Приложение №2

Цялостна предварителна оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

Лицa за контакт:

Любомира Аршинкова - отдел ИХУ, дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"

тел.: 02/8119 659

ел. поща: consultdokument@mlsp.government.bg

Ирена Цветкова - отдел ИХУ, дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"

тел.: 02/8119 634

ел. поща: consultdokument@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 22.02.2019 г.

Срок за обществено обсъждане: от 22.02.2019 г. до 23.03.2019 г.

 

 

Проект на Доклад

Проект Постановление за приемане на Правилник за прилагане на закона на хората с увреждания

Правилник за прилагане на закона на хората с увреждания

Цялостна предварителна оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

Лицa за контакт:

Любомира Аршинкова - отдел ИХУ, дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"

тел.: 02/8119 659

ел. поща: consultdokument@mlsp.government.bg

Ирена Цветкова - отдел ИХУ, дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"

тел.: 02/8119 634

ел. поща: consultdokument@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 22.02.2019 г.

Срок за обществено обсъждане: от 22.02.2019 г. до 23.03.2019 г.

 

 

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане

Проект на Доклад

Анотация

Частична оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

Справка за отразяване на предложенията след общественото обсъждане

Лице за контакт:

Пламена Петрова - старши юрисконсулт в дирекция "Правно обслужване и обществени поръчки"

тел.: 02/8119 521

ел. поща: plamenapetrova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 19.02.2019 г.

Срок за обществено обсъждане: от 19.02.2019 г. до 20.03.2019 г.

 

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и за тяхната реинтеграция

Проект на доклад

Оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

Справка с отразени становища след обществено обсъждане

 

Лице за контакт:

Йоанна Германова – държавен експерт в дирекция „Социално включване“

Ел. поща: jpetrova@mlsp.government.bg

Тел.: 02/8119 532

Дата на публикуване: 14.02.2019 г.

За предложения и становища: до 15.03.2019 г. включително


Проект на Наредба за изменениe и допълнение на НАРЕДБА № РД-07-1 от 4.04.2016 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица(издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 29 от 12.04.2016 г., в сила от 12.04.2016 г., изм. и доп., бр. 100 от 15.12.2017 г., в сила от 15.12.2017 г.)

Мотиви

Резюме

Лице за контакт:

Анна Ангелова, началник отдел „Програмиране и подбор на операции“,

Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“, Агенция за социално подпомагане,

телефон. 02/8119 694,

ел. адрес: a.angelova@asp.government.bg

дата на публикуване: 06.02.2019 г.

За предложения и становища до 07.03.2019 г.

 


Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление №138 от 04.06.2014 г. (обн. ДВ, бр. 48 от 2014 г., доп. бр. 55 от 2017 г.) за създаване на Национален съвет по демографска политика към Министерския съвет

Анотация

Частична оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

Лице за контакт:

Георги Бъркашки, главен експерт в дирекция "Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции"

ел.поща: gbarkashki@mlsp.government.bg

тел:02/8119 439

дата на публикуване: 25.01.2019 г.

За предложения и становища: до 24.02.2019 г.


Проект на Национална стратегия за активен живот на възрастни хора 2019-2030 г.

Анотация

 

Лице за контакт:

Златина Найденова, държавен експерт в дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“

ел. поща: znaydenova@mlsp.government.bg

тел: 02/8119 514

Дата на публикуване: 18.01.2019 г.

За предложения и становища: до 17.02.2019 г.


Проект на Национална стратегия за детето 2019-2030 г.

Анотация

 

Лице за контакт:

Радиона Никова, директор на дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо планиране и координация“, Държавна агенция за закрила на детето

ел. поща: Radiona.Nikova@sacp.government.bg

тел: 02/9339043

Дата на публикуване: 10.01.2019 г.

За предложения и становища: до 08.02.2019 г.


Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Проект на Доклад

Анотация

Частична оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

Справка за отразяване на предложенията след общественото обсъждане

 

Лице за контакт:

Пламена Петрова - старши експерт в дирекция "Правно обслужване и обществени поръчки"

тел: 02/8119 521

ел. поща: plamenapetrova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 21.12.2018 г.

Срок за обществено обсъждане: от 21.12.2018 г. до 21.01.2019 г.


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда

Мотиви

 

Лице за контакт:

Лариса Тодорова, началник отдел „Трудово право и условия на труд“, дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“,

тел.: 02 8119540;

ел. поща: ltodorova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 21.12.2018 г.

Срок за обществено обсъждане: от 21.12.2018 г. до 21.01.2019 г.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 37 на Министерския съвет от 2015 г. за определяне на реда и условията за изпълнение на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи се лица в България за периода 2014-2020 г.

Проект на Доклад

Анотация

Частична оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

Справка за отразяване на становищата, получени след общественото обсъждане

 

 

Лице за контакт:

Анна Ангелова - началник на отдел "Програмиране и подбор на операции", дирекция "Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция", Агенция за социално подпомагане

тел: 02/8119 694

ел. поща: a.angelova@asp.government.bg

Дата на публикуване: 17.12.2018 г.

Срок за обществено обсъждане: от 17.12.2018 г. до 17.01.2019 г.


Проект на План за действие за периода 2019-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020

Проект на Отчет за изпълнението на Плана за действие за периода 2017-2018 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020

Анотация

Справка с отразени становища след обществено обсъждане

 

Лице за контакт:

Агнес Николова – главен експерт в дирекция „Социално включване“

тел. 02/8119 532

e-mail: agnikolova@mlsp.government.bg

 

Дата на публикуване: 12.12.2018 г.

За предложения и становища до 11.01.2019 г. включително.


Проект на Методика за разпределение на средствата по фонд „Социална закрила“

Заповед

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Лице за контакт:

Станимир Димитров - юрисконсулт на фонд "Социална закрила"

Тел.: 02/8119 673

Ел. поща: Stanimir.Dimitrov@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 04.12.2018 г.

Срок за обществено обсъждане: от 04.12.2018 г. до 03.01.2018 г. включително


Проект на национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода2019- 2020г.

Анотация на проект на национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода2019- 2020г.

Лице за контакт:

Eлена Гюрова, държавен експерт в отдел РВАСП,

дирекция ПХУРВСП, служебен телефон: 02/8119 418,

ел. адрес: Elena.Gyurova@mlsp.government.bg

срок: 23.11.2018г. до 23.12.2018г.


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-19 от 2.12.2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст от винетни такси при ползване на републиканските пътища

Мотиви към проект на Наредба за изменение на Наредба № Н-19 от .2008 г.за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст от винетни такси при ползване на републиканските пътища

Частична оценка на въздействието

Становище на дирекция МА в МС

Лице за контакт:

Марин Байчев, държавен експерт в отдел „Интеграция на хората с увреждания“, дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“,

служебен телефон: 02/8119 656,

ел. адрес: Marin.Baychev@mlsp.government.bg

срок: 20.11.2018г. до 20.12.2018г.


Проект на Правилника за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта

Проект на доклад

Частична оценка на въздействието

Становище на дирекция МА в МС

Лице за контакт:

Елка Милева, държавен експерт в отдел „Свободно движение на работници, миграция и интеграция“, дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“

ел. поща: emileva@mlsp.government.bg

тел: 02/8119 533

Дата на публикуване: 16.11.2018 г.

За предложения и становища: до 16.12.2018 г.

 

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение н Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

Доклад

Оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

 

Лице за контакт:

Красена Стоименова, главен експерт в отдел "Обществено осигуряване", дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"

тел.: 02/8119 501

ел. поща: kstoimenova@mlsp.government.bg

 

Дата на публикуване: 14.11.2018 г.

Срок за обсъждане: от 14.11.2018 г. до 14.12.2018 г.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

Проект на доклад

Оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

 

Лице за контакт:

Миляна Павлова, държавен експерт в отдел „Политики за социално включване, децата и семейството“, дирекция „Социално включване“

Ел. поща: mpavlova@mlsp.government.bg,

Тел. 02/8119 532

 

Дата на публикуване: 13.11.2018 г.

За предложения и становища до 12.12.2018 г. включително.


Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат

Проект на доклад

Оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

Лице за контакт:

Юлия Величкова

ел. поща: yvelichkova@mh.government.bg

Дата на публикуване: 10.11.2018 г.

За предложения и становища до 23.11.2018 г. включително

 

 


Проект на постановление за определяне на нов размер на минималната работна заплата

Проект на доклад

Оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

Справка с отразени становища,получени след обществено обсъждане

Лице за контакт:

Теменужка Златанова, началник на отдел "Жизнено равнище и демографска политика“, дирекция "Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции"

ел. поща: tzlatanova@mlsp.government.bg

тел.:02/8119 513

Дата на публикуване: 31.10.2018 г.

За предложения и становища до 30.11.2018 г. включително


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

Анотация

Лице за контакт:

Николай Арнаудов, главен експерт в отдел "Трудово право и условия на труд", дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"

Тел.: 02/8119 518

Ел. поща: Nikolay.Arnaudov@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 24.10.2018 г.

Срок за обществено обсъждане: от 24.10.2018 г. до 23.11.2018 г.

 

 


Проект на Закон за социалните услуги

Мотиви

Доклад за цялостна предварителна оценка на въздействието

Резюме на цялостна предварителна оценка

Становище на Министерския съвет

Справка за отразяване на постъпилите предложения

Лице за контакт:

Йоанна Германова – държавен експерт в дирекция „Социално включване“

тел. 02/8119 532

e-mail: jpetrova@mlsp.government.bg

 

Дата на публикуване: 16.10.2018 г.

За предложения и становища до 15.11.2018 г. включително.


Проект на Отчет за 2017 г. за изпълнение на актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.)

Лице за контакт: Георги Бъркашки - старши експерт в дирекция "ЖРДПСИ"

тел: 02 8119 439

ел.адрес: gbarkashki@mlsp.government.bg

дата на публикуване:25.09.2018 г.

Срок за обществено обсъждане: от 25.09.2018 г. до 24.10.2018 г. включително


Проект на Закон за хората с увреждания

Мотиви

Доклад

Цялостна оценка на въздействието

Становище на МС

Справка за отразяване на постъпилите предложения

Лица за контакт:

Кремена Скечелиева, главен експерт в отдел РВАСП, дирекция ПХУРВСП

тел. 02/8119 441

ел. поща: consultdokument@mlsp.government.bg

Любомира Аршинкова, главен експерт в отдел ИХУ, дирекция ПХУРВСП,

тел.: 02/8119659

ел. адрес: consultdokument@mlsp.government.bg

Марин Байчев, държавен експерт в отдел ИХУ, дирекция ПХУРВСП

тел.: 02/81194656

ел. адрес: consultdokument@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 27.08.2018 г.

Срок за обществено обсъждане: от 28.08.2018 г. до 26.09.2018 г. включително.


Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

Доклад

Анотация

Частична оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

 

Лице за контакт:

Красена Стоименова, главен експерт в отдел "Обществено осигуряване", дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"

тел.: 02/8119 501

ел. поща: kstoimenova@mlsp.government.bg

 

Дата на публикуване: 03.08.2018 г.

Срок за обсъждане: от 03.08.2018 г. до 03.09.2018 г.


Проект на Доклад по изпълнението на Националната програма за закрила на детето за 2017 г.

Доклад

Анотация

 

Лице за контакт:

Милена Дянкова, началник на отдел „Международна закрила, сътрудничество и координация“, дирекция „Политики, програми за детето, стратегическо развитие и координация“, Държавна агенция за закрила на детето

Ел. поща: Milena.Dyankova@sacp.government.bg

Тел. 02/933 90 42

 

Дата на публикуване: 05.07.2018 г.

За предложения и становища до 03.08.2018 г. включително.


Проект на Постановление за определяне размера на линията на бедност за страната за 2019 г.

Проект на Доклад

Частична оценка на въздействие

Становище на Министерския съвет

Лице за контакт: Теменужка Златанова, началник отдел ЖСДТСИ, дирекция СПДП

тел.:02/81 19 513

ел. поща tzlatanova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване:04.07.2018 г.

Срок за обсъждане: от 04.07.2018 г. до 02.08.2018 г.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане

Проект на Доклад

Анотация

Частична оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

Справка за отразяване на становищата след общественото обсъждане

 

Лице за контакт:

Пламена Петрова - старши юрисконсулт в отдел "Правно обслужване и обществени поръчки", дирекция "Правно и административно обслужване и човешки ресурси"

ел. поща: plamenapetrova@mlsp.government.bg

тел. 02/8119521

Дата на публикуване: 22.06.2018 г.

Срок за обществено обсъждане: от 22.06.2018 г. до 22.07.2018 г.

 

Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД 07-8 от 13 юли 2015 г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда пред инспекцията по труда

Анотация

 

Лице за контакт:

Ненко Салчев, главен експерт в отдел "Трудово право и условия на труд", дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"

тел.: 02/8119 528

ел. поща: nenko.salchev@mlsp.government.bg

 

Дата на публикуване: 22.06.2018 г.

Срок за обсъждане: от 22.06.2018 г. до 22.07.2018 г.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Проект на Доклад

Анотация

Частична оценка на въздействието

Становище на Министерски съвет

Справка за отразяване на становищата след общественото обсъждане

 

Лице за контакт:

Пламена Петрова - старши юрисконсулт в отдел "Правно обслужване и обществени поръчки", дирекция "Правно и административно обслужване и човешки ресурси"

ел. поща: plamenapetrova@mlsp.government.bg

тел. 02/8119521

Дата на публикуване: 19.06.2018 г.

Срок за обществено обсъждане: от 19.06.2018 г. до 19.07.2018 г.


Проект на Концепция на Закона за социалните услуги

Справка относно предложения и коментари по проекта на Концепцията на Закона за социалните услуги

Анотация

 

Лице за контакт:

Светла Стоянова - държавен експерт в дирекция "Социално включване"

ел. поща: Svetla.Stoyanova@mlsp.government.bg

тел. 02/8119454

Дата на публикуване: 08.06.2018 г.

Срок за обществено обсъждане: от 08.06.2018 г. до 07.07.2018 г.


Проект на Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2017 г.

Анотация

 

Лице за контакт:

Ани Евгениева-Георгиева, главен експерт в отдел „Равни възможности, антидискриминация и социални помощи“ в дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“

ел. поща: aevgenieva@mlsp.government.bg

тел. 02/8119 418

Дата на публикуване: 08.06.2018 г.

Срок за обществено обсъждане: от 08.06.2018 г. до 07.07.2018 г.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

Доклад

Анотация

Частична оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

Справка за отразяване на становищата, получени след общественото обсъждане

 

Лице за контакт:

Петя Малакова, началник на отдел "Обществено осигуряване", дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"

Тел.: 02/8119 435

Ел. поща: p.malakova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 23.05.2018 г.

Срок за обществено обсъждане: от 23.05.2018 г. до 24.06.2018 г.


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление

Мотиви

Справка за отразяване на предложенията и становищата

 

Лице за контакт:

Кремена Огнянова, главен експерт в отдел „Равни възможности, антидискриминация и социални помощи“ в дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“

ел. поща: Kremena.Ognyanova@mlsp.government.bg

тел. 02/8119 441

Дата на публикуване: 23.05.2018 г.

Срок за обществено обсъждане: от 23.05.2018 г. до 22.06.2018 г.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските

Доклад

Анотация

Частична оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

 

Лице за контакт:

Славка Радева, главен експерт в отдел "Трудово право и условия на труд", дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"

Тел.: 02/8119 540

Ел. поща: slavka.radeva@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 22.05.2018 г.

Срок за обществено обсъждане: от 22.05.2018 г. до 21.06.2018 г.


Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост

Доклад

Анотация

Частична оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

 

Лице за контакт:

Петя Малакова, началник на отдел "Обществено осигуряване", дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"

Тел.: 02/8119 435

Ел. поща: p.malakova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 22.05.2018 г.

Срок за обществено обсъждане: от 22.05.2018 г. до 07.06.2018 г.


Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца

Мотиви

Оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

Справка за отразяване на становищата, получени след общественото обсъждане

Справка за становищата, получени в рамките на съгласувателната процедура по чл. 32 от УПМСНА

Лице за контакт:

Миляна Павлова – държавен експерт в отдел „Политики за социално включване, децата и семейството“, дирекция „Социално включване“

Ел. поща: mpavlova@mlsp.government.bg

Тел. 02/8119 532

 

Дата на публикуване: 22.05.2018 г.

За предложения и становища до 20.06.2018 г. включително.


Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на размера на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2018/2019 г.

Проект на доклад

Оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

Справка за отразяване на становищата, получени след общественото обсъждане

 

Лице за контакт:

Миляна Павлова, държавен експерт в отдел „Политики за социално включване, децата и семейството“, дирекция „Социално включване“

Ел. поща: mpavlova@mlsp.government.bg

Тел. 02/8119 532

 

Дата на публикуване: 18.05.2018 г.

За предложения и становища до 16.06.2018 г. включително.


Обявление за откриване на производство по издаване на заповед за разпространение на Браншов колективен трудов договор за работещите в пивоварния бранш

Браншов колективен трудов договор за работещите в пивоварния бранш

 

Лице за контакт: Красимира Айнаджиева

електронна поща: Krasimira.Aynadzhieva@mlsp.government.bg

телефон: 02/8119540

Дата на публикуване: 16.05.2018

Срок за предложения и възражения: 17.05.2018 до 17.06.2018


План за 2018 г. за изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.)

Лице за контакт:

Георги Бъркашки - главен експерт в отдел ДПП, дирекция СПДП

тел: 02 8119 439

ел.поща: gbarkashki@mlsp.government.bg

дата на публикуване: 15.05.2018 г.

Срок за обществено обсъждане от 15.05.2018 г. до 14.06.2018 г.


Проект на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика

Доклад

Мотиви

Становище на МС

Окончателно становище на МС

Цялостна оценка на въздействие

Лице за контакт:

Теодора Демирева, държавен експерт отдел ЖСДТСИ, дирекция СПДП

тел: 02/8119-547, ел. поща:tdemireva@mlsp.government.bg

Дата на публикуване:11.05.2018 г.

Срок за обществено: от 11.05.2018 г. до 11.06.2018 г.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Проект на Методика за разпределение на средствата по фонд „Социална закрила”

Приложение 1

Приложение 1а

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

 

Лице за контакт:

Марина Сарадинова, изпълнителен директор на фонд "Социална закрила"

Тел.: 02/8119 401

Ел. поща: saf@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 09.05.2018 г.

Срок за обществено обсъждане: от 09.05.2018 г. до 09.06.2018 г. включително


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

Доклад

Частична оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

 

Лице за контакт:

Петя Малакова, началник на отдел "Обществено осигуряване", дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"

Тел.: 02/8119 435

Ел. поща: p.malakova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 26.04.2018 г.

Срок за обществено обсъждане: от 26.04.2018 г. до 26.05.2018 г. включително


Концепция за регламентиране на фазата на изплащане от допълнителното задължително пенсионно осигуряване

Лице за контакт:

Петя Малакова, началник на отдел "Обществено осигуряване"

Тел.: 02/8119 435

Ел. поща: p.malakova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 10.04.2018 г.

Срок за обществено обсъждане: 24.04.2018 г.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

Приложение № 5

Приложение № 6

Приложение № 7

Доклад

Частична оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет - 1

Становище на Министерския съвет - 2

Лице за контакт:

Христо Симеонов, началник на отдел "Свободно движение на работници, миграция и интеграция", дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“

тел.: 02/8119 546

ел. поща: hr_simeonov@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 30.03.2018 г.

Срок за обсъждане: от 30.03.2018 г. до 29.04.2018 г.

  

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя, приета с Постановление № 362 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 3 от 2005 г., изм. бр. 1 от 2006 г., изм. и доп., бр. 20 от 2014 г., изм., бр. 29 от 2017 г.)

Доклад

Частична оценка на въздействието

Становище на министерския съвет

Анотация

 

Лице за контакт:

Ненко Салчев, главен експерт в отдел "Трудово право и условия на труд", дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“

тел.: 02/8119 528

ел. поща: nenko.salchev@mlsp.government.bg

 

Дата на публикуване: 27.03.2018 г.

Срок за обсъждане: от 27.03.2018 г. до 10.04.2018 г.


Доклад

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

Анотация

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“

Справка за отразяване на становищата, получени след обществено обсъждане

Лице за контакт:

Марин Байчев, държавен експерт в отдел „Интеграция на хората с увреждания“, дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“,

служебен телефон: 02/8119 656,

ел. адрес: Marin.Baychev@mlsp.government.bg

срок: 07.03.2018г. до 06.04.2018г.

 

 


Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

Анотация

Доклад

Мотиви

Частична оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

 

Лице за контакт:

Красена Стоименова, главен експерт в отдел "Обществено осигуряване", дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“

тел.: 02/8119 501

ел. поща: kstoimenova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 2.03.2018 г.

Срок за обсъждане: от 2.03.2018 г. до 2.04.2018 г.


Проект на Националната програма за закрила на детето за 2018 г.

Анотация

 

Лице за контакт:

Антоанета Недкова, младши експерт в отдел „Политики за социално включване, децата и семейството“, дирекция „Социално включване“

Ел. поща: antoaneta.nedkova@misp.government.bg

Тел. 02/8119 660

 

Дата на публикуване: 02.03.2018 г.

За предложения и становища до 01.04.2018 г., включително.


Проект на Наредба за за изменение и допълнение на Наредба № Н-19 от 2.12.2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст от винетни такси при ползване на републиканските пътища

Мотиви към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-19 от 2.12.2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст от винетни такси при ползване на републиканските пътища

Справка за отразяване на становищата, получени след обществено обсъждане

Лице за контакт:

Марин Байчев, държавен експерт в отдел „Интеграция на хората с увреждания“, дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“,

служебен телефон: 02/8119 656,

ел. адрес: Marin.Baychev@mlsp.government.bg

срок: 26.02.2018г. до 27.03.2018г.

 


Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя

Проект на Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя

Доклад

Анотация

Оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

Справка за отразяване на становищата, получени след общественото обсъждане

 

Лице за контакт:

Ненко Салчев, главен експерт отдел „Трудово право и условия на труд“ в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“

Ел. поща: nenko.salchev@mlsp.government.bg

Тел. 02/8119 528

 

Дата на публикуване: 23.02.2018 г.

Срок за обсъждане: от 23.02.2018 г. до 23.03.2018 г.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Правилника за устройството и дейността на Националния съвет по въпросите на социалното включване

Проект на доклад

Оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

 

Лице за контакт:

Йоанна Германова, началник на отдел „Политики за социално включване, децата и семейството“, дирекция „Социално включване“

Ел. поща: jpetrova@mlsp.government.bg

Тел. 02/8119 532

 

Дата на публикуване: 16.02.2018 г.

За предложения и становища до 18.03.2018 г. включително.


Проект на Методика за подбор и оценка на работодатели за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта

Анотация

Лице за контакт:

Искрен Ангелов, началник на отдел „Активна политика на пазара на труда“, дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“

eл. поща: iangelov@mlsp.government.bg

Тел: 02/8119 428

Дата на публикуване: 13.02.2018 г.

За предложения и становища: до 27.02.2018 г.


Доклад

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и критериите за представителност на организациите наи захора с увреждания

Анотация

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на Дирекция "Модернизация на администрацията "

Лице за контакт:

Гинка Машова, държавен експерт в отдел ИХУ, дирекция ПХУРВСП,

служебен телефон: 02/8119 667

ел. адрес: g.mashova@mlsp.government.bg;

Дата на публикуване: 09.02.2018 г.

За предложения и становища в срок до 11.03.2018 г.

 


Проект на Методика за отпускане на средства за финансиране на проекти по чл.25, ал.1 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

Анотация

Приложения

Прилажение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Лице за контакт:

Марин Байчев, държавен експерт в отдел „Интеграция на хората с увреждания“, дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“,

служебен телефон: 02/8119 656,

ел. адрес: Marin.Baychev@mlsp.government.bg

срок: 06.02.2018г. до 08.03.2018г.

 

 


Проект на Постановление на Министерския съвет заизменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”

Доклад

Оценка на въздействието

Становище на Министерски съвет

Справка за отразяване на становищата, получени след общественото обсъждане

Лице за контакт:

Ивелина Шопска, юрисконсулт в отдел „Правно обслужване и обществени поръчки“ в дирекция „Правно и административно обслужване и човешки ресурси“,

тел: 02 8119 451

ел. адрес: ivelina.shopska@mlsp.government.bg

Срок за обсъждане от 02.02.2018 г. до 06.03.2018 г.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

Доклад

Оценка на въздействието

Становище на Министерски съвет

Лице за контакт:

Христо Симеонов, началник на отдел „Свободно движение на работници, миграция и интеграция“ в дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“, тел.: 02 8119 546; ел. поща: hr_simeonov@mlsp.government.bg.

Срок за обсъждане от 30.01.2018 г. до 12.02.2018г.


ПРОЕКТ НА МЕТОДИКА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ЦЕЛЕВИ ПРОЕКТИ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И КООПЕРАЦИИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, на основание чл. 20, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания ивъв връзка с чл. 28, ал.2 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

Анотация

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8

Приложение 9

Приложение 10

Приложение 11

Лице за контакт:

Гинка Машова, държавен експерт в отдел ИХУ, дирекция ПХУРВСП,

служебен телефон: 02/8119 667

ел. адрес: g.mashova@mlsp.government.bg;

Дата на публикуване: 26.01.2018 г.

За предложения и становища в срок до 27.02.2018 г.

 


Проект на Методика за финансиране на проекти по програмите, стимулиращи трудовата заетост и самостоятелната стопанска дейност на хората с увреждания

Анотация

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8

Приложение 9

Лице за контакт:

Гинка Машова, държавен експерт в отдел ИХУ, дирекция ПХУРВСП,

служебен телефон: 02/8119 667

ел. адрес: g.mashova@mlsp.government.bg;

Дата на публикуване: 17.01.2018 г.

За предложения и становища в срок до 17.02.2018 г.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

Становище на Министерски съвет

Доклад

Оценка на въздействието

Лице за контакт:

Петя Малакова, началник на отдел „Обществено осигуряване“ в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“, тел.:02 8119435; ел. поща: P.Malakova@mlsp.government.bg.

Срок за обсъждане от 16 януари 2018 г. до 17 февруари 2018г.


Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда

Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда

Оценка на въздействието

Становище на Министерски съвет

Справка за отразяване на становища

Лица за контакт:

Лариса Тодорова, началник на отдел „Трудово право и условия на труд“ в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“, тел.:02 8119540; ел. поща: ltodorova@mlsp.government.bg

Петя Малакова, началник на отдел „Обществено осигуряване“ в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“, тел.:02 8119435; ел. поща: p.malakova@mlsp.government.bg

Срок на публикуване: 12.12.2017г.

Срок за обсъждане: от 12.12.2017 г. до 11.01.2018 г.


Проект на Наредба за изменение на Наредбата за реда за възстановяване на внесени осигурителни вноски от работодатели и специализираните предприятия, трудово-лечебни бази и кооперациите на хората с увреждания, членуващи в национално представителните организации на и за хората с увреждания

Анотация

Лице за контакт:

Гинка Машова, държавен експерт в отдел ИХУ, дирекция ПХУРВСП,

служебен телефон: 02/8119 667

ел. адрес: g.mashova@mlsp.government.bg;

Дата на публикуване: 04.12.2017 г.

За предложения и становища в срок до 04.01.2018 г.


Наредбаза изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2007 г. за условията и реда за финансиране на диагностиката на професионалните болести от фонд „Условия на труд“

Анотация

Лице за контакт:

Калина Петкова, директор на дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“

тел.: 02 9870544; 02 8119539

ел. поща: petkova@mlsp.government.bg

Срок на публикуване: 27.11.2017г.

Срок за обсъждане от 27.11.2017 г. до 28.12.2017 г.


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2006 г. за условията и реда за финансиране на проекти и програми от фонд "Условия на труд"

Анотация

Лице за контакт:

Калина Петкова, директор дирекция ТПООУТ

тел. 02/ 8119 539

ел. поща: petkova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 27.11.2017 г.

Срок за обсъждане от 27.11.2017 г. до 28.12.2017 г.


 

Проект на План за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа

Доклад

Справка за постъпилите предложения и становища

 

Лице за контакт:

Светла Стоянова – държавен експерт в отдел „Политики за социално включване, децата и семейството“, дирекция „Социално включване“

тел. 02/8119 454

e-mail: Svetla.Stoyanova@mlsp.government.bg

 

Дата на публикуване: 22.11.2017 г.

За предложения и становища до 22.12.2017 г., включително.


Проект на Закон за изменение на Закона за социално подпомагане

Мотиви

Оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

Справка за отразяване на становищата, получени след общественото обсъждане

 

Лице за контакт:

Антоанета Недкова – младши експерт в отдел „Политики за социално включване, децата и семейството“, дирекция „Социално включване“

тел. 02/8119 660

e-mail: antoaneta.nedkova@mlsp.government.bg

 

Дата на публикуване: 21.11.2017 г.

За предложения и становища до 05.12.2017 г. включително.


Проект на Закон за ратифициране на Конвенция № 131 на Международната организация на труда относно определяне на минималната работна заплата

Проект на РМС

Проект на доклад

Мотиви

Конвенция 131 на МОТ относно определяне на минималната работна заплата

Лице за контакт:

Теменужка Златанова, началник на отдел ЖСДТСИ, дирекция СПДП

тел. 02/ 8119 513

ел. поща: tzlatanova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 16.11.2017 г.

Срок за обсъждане от 16.11.2017 г. до 16.12.2017 г.


Проект на Постановление на Министерския Съвет за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната

Проект на доклад

Частична оценка на въздействието

Становище на дирекция "Модернизация на администрацията" на МС

Справка за отразяване на становищата, получени след общественото обсъждане

Лице за контакт:

Теменужка Златанова, началник на отдел ЖСДТСИ, дирекция СПДП

тел. 02/ 8119 513

ел. поща: tzlatanova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 15.11.2017 г.

Срок за обсъждане от 15.11.2017 г. до 15.12.2017 г.


Проект на Постановление за изменение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица

Доклад

Частична оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

 

Лице за контакт:

Петя Малакова, началник на отдел "Обществено осигуряване", дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“

тел. 02/8119 435

e-mail: p.malakova@mlsp.government.bg

 

Дата на публикуване: 13.11.2017 г.

Срок за обсъждане от 13.11.2017 г. до 13.12.2017 г.


Проект на Правилник за изменение на Правилник по безопасността на труда при взривните работи

Анотация

Лице за контакт:

Калина Петкова, директор на дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“

тел.: 02 9870544; 02 8119539

ел. поща: petkova@mlsp.government.bg

Срок за обсъждане от 10.11.2017 г. до 10.12.2017 г.


Доклад за отразяване на Националната концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора в България (2012 – 2030 г.) в секторните политики за периода 2015– 2016г.

Лице за контакт:

Златина Найденова, държавен експерт в отдел ДПП, дирекция СПДП,

служебен телефон: 02/8119 514,

ел. адрес: znaydenova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 06.11.2017 г.

За предложения и становища срок до 06.12.2017 г.

Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на нов месечен размер на Гарантирания минимален доход

Проект на Доклад

Оценка на въздействието

Становище на оценка на въздействието

Лице за контакт:

Гинка Машова, държавен експерт в отдел ИХУ, дирекция ПХУРВСП,

служебен телефон: 02/8119 667,

ел. адрес: g.mashova@mlsp.government.bg;

Дата на публикуване: 03.11.2017 г.

За предложения и становища срок до 03.12.2017 г.


Проект на ПМС за определяне размера на линията на бедност за станата за 2018 г.

Проект на доклад

Частична оценка на въздействието

Становище на дирекция "Модернизация на администрацията" на МС

Лице за контакт:

Теменужка Златанова, началник на отдел ЖСДТСИ, дирекция СПДП

тел. 02/ 8119 513

ел. поща: tzlatanova@mlsp.government.bg

За предложения и становища в срок до 26.11.2017 г.


Проект на Наредба за изменение на Наредба № 8121з-1100 от 2015 г. за изискванията към квалификацията на персонала на търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност

Анотация

 

Лице за контакт:

Лариса Тодорова, началник на отдел "Трудово право и условия на труд", дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"

тел. 02/ 8119 540

ел. поща: ltodorova@mlsp.government.bg

 

Дата на публикуване: 27.10.2017 г.

За предложения и становища в срок до 26.11.2017 г.


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-07-1 от 04.04.2016 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица

Мотиви

Лице за контакт:

Кремена Огнянова, главен експерт в отдел "Равни възможности, антидискриминация и социални помощи“, дирекция„Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи “

Ел. поща: Кremena.Ognyanova@mlsp.government.bg

Тел. 02/8119 441

Дата на публикуване: 20.10.2017 г.

За предложения и становища до 20.11.2017 г. вкл.


Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

Проект на РМС

Мотиви

Частична оценка на въздействието

Становище на дирекция "Модернизация на администрацията" на МС

Лице за контакт:

Христо Симеонов, началник на отдел СДРМИ, дирекция ППТТМ

тел. 02/ 8119 546

ел. поща: hr_simeonov@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 12.10.2017 г.

За предложения и становища в срок до 11.11.2017 г.


Отчет за 2016 г. за изпълнение на актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.)

Лице за контакт:

Георги Бъркашки - главен експерт в отдел ДПП в дирекция СПДП

тел:02 8119 439

e-mail: gbarkashki@mlsp.government.bg

дата на публикуване: 03.10.2017 г.

За предложения и становища до 04.11.2017 г.

Методика за извършване на социална оценка при определяне на индивидуалните потребности на хората с увреждания, съгласно чл.12, ал.1 от Закона за интеграция на хората с увреждания

Анотация

Лице за контакт:

Гинка Машова, държавен експерт в отдел ИХУ, дирекция ПХУРВСП,

служебен телефон: 02/8119 667,

ел. адрес: g.mashova@mlsp.government.bg;

Дата на публикуване: 29.09.2017 г.

За предложения и становища срок до 28.10.2017 г.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

Проект на доклад

Оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

Справка за отразяване на становищата, получени след общественото обсъждане

Справка за становищата, получени в рамките на съгласувателната процедура по чл. 32 от УПМСНА

 

Лице за контакт:

Йоанна Германова, началник на отдел „Политики за социално включване, децата и семейството“, дирекция „Социално включване“

Ел. поща: jpetrova@mlsp.government.bg

Тел. 02/8119 660

 

Дата на публикуване: 13.09.2017 г.

За предложения и становища до 13.10.2017 г. включително.


Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта

Проект на доклад

Частична оценка на въздействието

Становище на дирекция МА в МС

 

Лице за контакт:

Елка Милева, държавен експерт в отдел „Свободно движение на работници, миграция и интеграция“, дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“

ел. поща: emileva@mlsp.government.bg

тел: 02/8119 533

Дата на публикуване: 1.09.2017 г.

За предложения и становища: до 30.09.2017 г.

 


Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2016г.

Анотация

 

Лице за контакт:

Ани Евгениева, главен експерт в отдел " Равни възможности, антидискриминация и социални помощи “, дирекция „ Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи “

Ел. поща: aevgenieva@mlsp.government.bg

 

Тел. 02/ 8119 418

Дата на публикуване: 01.09.2017 г.

За предложения и становища до 01.10.2017 г. включително.


Доклад за предприетите мерки по прилагането на Плана за действие за изпълнение на заключителните препоръки на Комитета за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на женитe

Анотация

Лице за контакт:

Гинка Машова, държавен експерт в отдел ИХУ, дирекция ПХУРВСП, служебен телефон: 02/8119 667, ел. адрес: g.mashova@mlsp.government.bg;

Дата на публикуване: 30.08.2017 г.

За предложения и становища срок до 30.09.2017 г.

 

 


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35г, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

Мотиви

Становище

 

 

Лице за контакт:

Севдалина Гебова, младши експерт в отдел "Интеграция на хора с увреждания“, дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“

Ел. поща: Sevdalina.Gebova@mlsp.government.bg

 

Тел. 02/8119 441

Дата на публикуване: 25.08.2017 г.

За предложения и становища до 25.09.2017 г. включително.

 


Проект на Доклад по изпълнението на Националната програма за закрила на детето за 2016 г.

Доклад

Анотация

 

Лице за контакт:

Милена Дянкова, началник на отдел „Международна закрила, сътрудничество и координация“, дирекция „Политики и програми, стратегическо планиране и координация“, Държавна агенция за закрила на детето

Ел. поща: Milena.Dyankova@sacp.government.bg

Тел. 02/933 90 42

 

Дата на публикуване: 25.08.2017 г.

За предложения и становища до 24.09.2017 г. включително.


Проект на Постановление за изменение на Постановление №17 на Министерския съвет от 31.01.2007 г. за определяне на условията и реда за разходване на целевите средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес

Проект на доклад

Частична оценка на въздействието

Становище на дирекция МА в МС

 

Лице за контакт:

Кремена Огнянова, главен експерт в отдел "Равни възможности, антидискриминация и социални помощи“, дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“

Ел. поща: Kremena.Ognyanova@mlsp.government.bg

 

Тел. 02/8119 441

Дата на публикуване: 15.08.2017 г.

За предложения и становища до 15.09.2017 г. включително.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

Проект на доклад

Частична оценка на въздействието

Становище на дирекция МА в МС

 

Лице за контакт:

Гинка Машова, държавен експерт в отдел „Интеграция на хора с увреждания“, дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“

Ел. поща: gmashova@mlsp.government.bg

Тел. 02/8119 667

 

Дата на публикуване: 15.08.2017 г.

За предложения и становища до 15.09.2017 г. включително.

 


Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания

Проект на РМС

Проект на доклад

Мотиви

Частична оценка на въздействието

Становище на дирекция МА в МС

 

Лице за контакт:

Гинка Машова, държавен експерт в отдел „Интеграция на хора с увреждания“, дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“

Ел. поща: gmashova@mlsp.government.bg

Тел. 02/8119 667

 

Дата на публикуване: 15.08.2017 г.

За предложения и становища до 15.09.2017 г. включително.

 


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето

Проект на доклад

Оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет