Регистър на подадените декларации по чл. 35, ал .1, т. 1, т. 2, т. 3 и т.4 от ЗПКОНПИ - 2020 г.

ИМЕ, ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ

 ДЕКЛАРАЦИЯ   ЧЛ. 35 АЛ.1 Т.1

 ДЕКЛАРАЦИЯ   ЧЛ. 35 АЛ.1 Т.3

 ДЕКЛАРАЦИЯ  ЧЛ.5 АЛ.1 Т.2 Част I

 ДЕКЛАРАЦИЯ  ЧЛ. 35 АЛ.1 Т.2 Част II

ДЕКЛАРАЦИЯ ЧЛ. 35 АЛ.1 Т.4

напуснал

съветник

 

 

 

ДК2-1/ 08.01.2020

 

напуснал

длъжностно лице по ЗЛД

 

 

ДК2-2/ 15.01.2020

 

 

Десислава Пламенова Маданска

старши експерт

ДК1-1/ 03.01.2020

 

да

ДК2-3/ 21.01.2020

 

напуснал

технически сътрудник към политическия кабинет на министъра

ДК1-2/ 03.01.2020

 

да

ДК2-4/ 27.01.2020

 

напуснал

съветник

ДК1-3/ 06.01.2020

 

да

ДК2-5/ 31.01.2020

 

напуснал

главен инспектор по чл.46 от ЗА

ДК1-4/ 23.01.2020

 

да

ДК2-6/ 05.02.2020

 

Ралица Стоянова Маринова

главен експерт

 

 

ДК2-7/ 06.02.2020

 

 

Лилия Стефанова Чолакова

държавен експерт

 

 

ДК2-8/ 06.02.2020

 

 

Зорница Станева Чеканова

началник на отдел

 

 

ДК2-9/ 06.02.2020

 

 

напуснал

главен инспектор по чл. 46 от ЗА

 

 

да

ДК2-10/ 10.02.2020

 

напуснал

старши сътрудник по УЕПП

ДК1-5/ 29.01.2020

 

да

ДК2-11/ 13.02.2020

 

Мирела Димитрова Хаджиева

старши сътрудник по УЕПП

ДК1-6/ 29.01.2020

 

да

ДК2-13/ 28.02.2020

 

Веселин Борисов Будинов

сътрудник по УЕПП

ДК1-7/ 03.02.2020

 

да

ДК2-14/ 02.03.2020

 

Милена Маринова Петрова

директор на дирекция

ДК1-8/ 12.02.2020

 

да

ДК2-16 04.03.2020

 

Владимира Стойкова Ал Хашим

старши експерт

 

 

ДК2-12/ 27.02.2020

 

 

Юлиана Кирилова Василева

главен юрисконсулт

 

 

ДК2-15/ 02.03.2020

 

 

напуснал

старши сътрудник по УЕПП

 

 

ДК2-17/ 05.03.2020

 

 

Желена Иванова Демирова

младши експерт

 

 

ДК2-18/ 09.03.2020

 

 

Вергиния  Георгиева Власакиева

главен експерт

 

 

ДК2-19/ 11.03.2020

 

 

Камелия Димитрова Калева

младши експерт

 

 

ДК2-20/ 23.03.2020

 

 

Eвгени Кирилов Гогушев

директор на дирекция

 

 

ДК2-21/ 30.03.2020

 

 

Александрина Владиславова Михайлова

младши експерт

 

 

ДК2-22/ 01.04.2020

 

 

Валя Лазарова Василева

старши експерт

 

 

ДК2-23/ 09.04.2020

 

 

Елена Стоилова Ласкова

старши експерт

 

 

ДК2-24/ 14.04.2020

 

 

Ирина Цекова Димитрова

главен експерт

 

 

ДК2-25/ 15.04.2020

 

 

Росица Василева Колева

главен експерт

 

 

ДК2-26/ 16.04.2020

 

 

Тони Георгиев Тонев

главен специалист

 

 

ДК2-27/ 16.04.2020

 

 

Адриана Валентинова Петрова

старши експерт

 

 

ДК2-28/ 16.04.2020

 

 

Мария Веселинова Петрова

старши експерт

 

 

ДК2-29/ 21.04.2020

 

 

Илия Боянов Гаралиев

старши експерт

 

 

ДК2-30/ 21.04.2020

 

 

Кирил Емилов Атанасов

старши експерт

 

 

ДК2-31/ 21.04.2020

 

 

Виргиния Иванова Цанова

главен експерт

 

 

ДК2-32/ 21.04.2020

 

 

Янислава Кирилова Кирилова

старши експерт

 

 

ДК2-33/ 21.04.2020

 

 

Наталия Димитрова Ефремова

заместник главен директор

 

 

ДК2-34/ 21.04.2020

 

ДК4-5/ 11.06.2020

Жана Ангелова Георгиева

старши експерт

 

 

ДК2-35/ 21.04.2020

 

 

Бистра Димитрова Иванова

финансов контрольор

 

 

ДК2-36/ 21.04.2020

 

 

Миглена Радославова Славова

старши сътрудник по УЕПП

 

 

ДК2-37/ 22.04.2020

 

 

Мая Стойнева Енева

държавен вътрешен одитор

 

 

ДК2-38/ 24.04.2020

 

 

напуснал

главен експерт

 

 

ДК2-39/ 24.04.2020

 

 

Лъчезар Михайлов Величков

 страши експерт

 

 

ДК2-40/ 27.04.2020

 

 

Антоанета Иванова Томова-Цонева

държавен експерт

 

 

ДК2-41/ 27.04.2020

 

 

напуснал

главен експерт

 

 

ДК2-42/ 27.04.2020

 

 

напуснал

главен експерт

 

 

ДК2-43/ 28.04.2020

 

 

напуснал

началник на отдел

 

 

ДК2-44/ 28.04.2020

 

 

Цветинка Иванова Цанова

младши експерт

 

 

ДК2-45/ 28.04.2020

 

 

Аглика Стойчева Липчева

директор

 

 

ДК2-46/ 28.04.2020

 

 

Златка Петкова Петкова

държавен вътрешен одитор

 

 

ДК2-47/ 28.04.2020

 

ДК4-1/ 28.04.2020

Светла Севдалинова Стойчева

старши експерт

 

 

ДК2-48/ 28.04.2020

 

 

Нели Илиева Веселинова

главен експерт

 

 

ДК2-49/ 28.04.2020

 

 

Ивайло Тодоров Димитров

главен експерт

 

 

ДК2-50/ 28.04.2020

 

 

Цонко Атанасов Кучев

главен вътрешен оодитор

 

 

ДК2-51/ 28.04.2020

 

 

Младен Николов Христов

старши експерт

 

 

ДК2-52/ 29.04.2020

 

 

Емилия Господинова Дескова

старши експерт

 

 

ДК2-53/ 29.04.2020

 

 

Теодора Емилова Тодорова

старши експерт

 

 

ДК2-54/ 29.04.2020

 

 

Диана Бойчева Вълчова

главен експерт

 

 

ДК2-55/ 29.04.2020

 

 

Магдалена Георгиева Тодорова-Димитрова

главен експерт

 

 

ДК2-56/ 29.04.2020

 

 

Георги Иванов Иванов

главен експерт

 

 

ДК2-57/ 29.04.2020

 

 

Ясен Емилов Димитров

старши експерт

 

 

ДК2-58/ 29.04.2020

 

 

Елена Стефанова Петрова

главен експерт

 

 

ДК2-59/ 29.04.2020

 

 

Анелия Николаева Ценова

старши експерт

 

 

ДК2-60/ 29.04.2020

 

 

Орлин Александров Кръстев

главен експерт

 

 

ДК2-61/ 29.04.2020

 

 

Людмила Момчилова Пътникова

главен експерт

 

 

ДК2-62/ 29.04.2020

 

 

Евелина Василева Пейчинова

главен експерт

 

 

ДК2-63/ 29.04.2020

 

 

Анета Атанасова Станулова

главен експерт

 

 

ДК2-64/ 29.04.2020

 

 

Мария Христова Донова

старши експерт

 

 

ДК2-65/ 30.04.2020

 

 

Диана Николаева Грозданчева

главен експерт

 

 

ДК2-66/ 30.04.2020

 

 

напуснал

 лавен експерт

 

 

ДК2-67/ 30.04.2020

 

 

Симона Валериева Методиева

старши експерт

 

 

ДК2-68/ 30.04.2020

 

 

Мила Георгиева Петрова-Серик

старши експерт

 

 

ДК2-69/ 30.04.2020

 

 

Боряна Георгиева Ферманджиева

главен експерт

 

 

ДК2-70/ 30.04.2020

 

 

Елка Иванова Миланова

началник на отдел

 

 

ДК2-71/ 30.04.2020

 

 

Александрия Йорданова Александрова

страши експерт

 

 

ДК2-72/ 30.04.2020

 

 

Таня Петкова Петрова

главен експерт

 

 

ДК2-73/ 30.04.2020

 

 

Даниела Харалампиева Гюрова-Ташева

главен експерт

 

 

ДК2-74/ 04.05.2020

 

 

Ирина Анатолиева Симеонска

държавен експерт

 

 

ДК2-75/ 04.05.2020

 

 

напуснал

главен експерт

 

 

ДК2-76/ 04.05.2020

 

 

Мирослава Мирчева Вълчева-Кондева

главен експерт

 

 

ДК2-77/ 04.05.2020

 

 

Ивета Петрова Михайлова-Джекова

главен експерт

 

 

ДК2-78/ 04.05.2020

 

 

Мария Николаева Железарова

началник на отдел

 

 

ДК2-79/ 04.05.2020

 

 

Георги Цветанов Янков

началник на отдел

 

 

ДК2-80/ 04.05.2020

 

 

напуснал

държавен експерт

 

 

ДК2-81/ 04.05.2020

 

 

Красена Димова Стоименова

главен експерт

 

 

ДК2-82/ 04.05.2020

 

 

Лилия Петрова Стоянович

главен директор

 

 

ДК2-83/ 05.05.2020

 

 

Виктория Якова Петрова

старши експерт

 

 

ДК2-84/ 05.05.2020

 

 

Гергана Асенова Казакова

държавен експерт

 

 

ДК2-85/ 05.05.2020

 

 

Светослава Петрова Илиева-Цибранска

главен експерт

 

 

ДК2-86/ 05.05.2020

 

 

Цветанка Живкова Карапетрова

главен експерт

 

 

ДК2-87/ 05.05.2020

 

 

Милена Сашева Терзиева

държавен вътрешен одитор

 

 

ДК2-88/ 05.05.2020

 

 

Иванка Ценкова Младенова

главен експерт

 

 

ДК2-89/ 05.05.2020

 

 

Елеонора Николова Алексиева

главен експерт

 

 

ДК2-90/ 05.05.2020

 

 

Раймонд Николов Сапарев

главен експерт

 

 

ДК2-91/ 05.05.2020

 

 

напуснал

главен експерт

 

 

ДК2-92/ 05.05.2020

 

 

Стоян Мирчев Гайдажиев

главен експерт

 

 

ДК2-93/ 05.05.2020

 

 

Красимира Иванова Миланчева

главен експерт

 

 

ДК2-94/ 05.05.2020

 

 

Петя Петрова Александрова

старши експерт

 

 

ДК2-95/ 05.05.2020

 

 

Александра Петрова Александрова

старши експерт

 

 

ДК2-96/ 05.05.2020

 

 

Наталия Иванова Иванова

началник на отдел

 

 

ДК2-97/ 05.05.2020

 

 

Борислава Тошкова Петрова

главен експерт

 

 

ДК2-98/ 05.05.2020

 

 

Пенка Славова Чакърова

старши експерт

 

 

ДК2-99/ 07.05.2020

 

 

Янка Георгиева Тренчева

главен експерт

 

 

ДК2-100/ 07.05.2020

 

 

Петър Костов Гъров

началник на отдел

 

 

ДК2-101/ 07.05.2020

 

 

Мария Кирчева Манолова

главен експерт

 

 

ДК2-102/ 07.05.2020

 

 

Антония Недялкова Делчева

старши експерт

 

 

ДК2-103/ 07.05.2020

 

 

Китка Георгиева Славкова-Цолова

юрисконсулт

 

 

ДК2-104/ 07.05.2020

 

 

Ваня Делчева Стомболова

старши експерт

 

 

ДК2-105/ 07.05.2020

 

 

напуснал

главен експерт

 

 

ДК2-106/ 07.05.2020

 

 

Илиян Огнянов Саралиев

началник на отдел

 

 

ДК2-107/ 07.05.2020

 

 

Станимира Петрова Парапунова

директор

 

 

ДК2-108/ 07.05.2020

 

 

Анна Николова Матеева 

заместник главен директор

 

 

ДК2-109/ 08.05.2020

 

 

Евелина Веселинова Христова

старши експерт

 

 

ДК2-110/ 08.05.2020

 

 

Цветан Милков Иванов

главен експерт

 

 

ДК2-111/ 08.05.2020

 

 

Ралица Стефанова Станева-Костова

старши експерт

 

 

ДК2-112/ 08.05.2020

 

 

Полина Петева Стойчева-Пиперова

главен експерт

 

 

ДК2-113/ 08.05.2020

 

 

Людмил Димитров Димитров

държавен експерт

 

 

ДК2-114/ 08.05.2020

 

 

Миляна Кръстева Павлова

държавен експерт

 

 

ДК2-115/ 08.05.2020

 

 

Ивелина Стайкова Шопска

старши юрисконсулт

 

 

ДК2-116/ 11.05.2020

 

 

Ивияна Начева Рачева

държавен експерт

 

 

ДК2-117/ 11.05.2020

 

 

Валерия Илиева Асенова

държавен експерт

 

 

ДК2-118/ 11.05.2020

 

 

Емилия Славейкова Стойкова

главен експерт

 

 

ДК2-119/ 11.05.2020

 

 

Даниела Любомирова Кичева-Соколова

държавен експерт

 

 

ДК2-120/ 11.05.2020

 

 

Валерия Валери Панайотова

главен експерт

 

 

ДК2-121/ 11.05.2020

 

 

Младенка Иванова Христова

главен експерт

 

 

ДК2-122/ 11.05.2020

 

 

Живка Петрова Минчева

държавен експерт

 

 

ДК2-123/ 11.05.2020

 

 

Гергана Зефирова Върбанова-Енчева

началник на отдел

 

 

ДК2-124/ 11.05.2020

 

 

Иван Тодоров Димитров

държавен експерт

 

 

ДК2-125/ 11.05.2020

 

 

Даниел Христов Динев

държавен експерт

 

 

ДК2-126/ 11.05.2020

 

 

Хубавинка Александрова Василева

старши юрисконсулт

 

 

ДК2-127/ 11.05.2020

 

 

Диана Илиянова Димитрова

главен юрисконсулт

 

 

ДК2-128/ 11.05.2020

 

 

Снежана Александрова Ангелова

главен експерт

 

 

ДК2-129/ 11.05.2020

 

 

Мирослава Руменова Стоицева

старши експерт

 

 

ДК2-130/ 11.05.2020

 

 

Александрина Александрова Борисова

старши експерт

 

 

ДК2-131/ 11.05.2020

 

 

напуснал

държавен експерт

 

 

ДК2-132/ 12.05.2020

 

 

Пламена Геогиева Петрова

старши юрисконсулт

 

 

ДК2-133/ 12.05.2020

 

 

Милена Петрова Митева

началник на отдел

 

 

ДК2-134/ 12.05.2020

 

 

Десислава Славчева Борисова

началник на отдел

 

 

ДК2-135/ 12.05.2020

 

 

Георги Иванов Илиев

началник на отдел

 

 

ДК2-136/ 12.05.2020

 

 

Лилия Миланова Тодорова

главен експерт

 

 

ДК2-137/ 12.05.2020

 

 

Емилия Русева Чилингирова

старши експерт

 

 

ДК2-138/ 12.05.2020

 

 

Гергана Менкова Малинова

старши експерт

 

 

ДК2-139/ 12.05.2020

 

 

Антония Иванова Атанасова

старши експерт

 

 

ДК2-140/ 12.05.2020

 

 

Зоя Воиславова Асенова

главен експерт

 

 

ДК2-141/ 12.05.2020

 

 

напуснал

старши експерт

 

 

ДК2-142/ 12.05.2020

 

 

Филка Николова Младжова

старши експерт

 

 

ДК2-143/ 12.05.2020

 

 

Росица Георгиева Стоичкова

главен експерт

 

 

ДК2-144/ 12.05.2020

 

 

Димитрина Петрова Иванова

главен експерт

 

 

ДК2-145/ 12.05.2020

 

 

Елена Димитрова Стаматова-Захова

главен експерт

 

 

ДК2-146/ 12.05.2020

 

 

Ива Атанасова Янева

старши експерт

 

 

ДК2-147/ 12.05.2020

 

 

Десислава Иванова Георгиева-Ушколова

началник на отдел

 

 

ДК2-148/ 12.05.2020

 

 

Диляна Иванова Карастоянова-Стоичкова

държавен експерт

 

 

ДК2-149/ 12.05.2020

 

ДК4-2/ 12.05.2020

Стоилка Бориславова Панева

главен експерт

 

 

ДК2-150/ 12.05.2020

 

 

Елица Сергеева Спасова

главен експерт

 

 

ДК2-151/ 12.05.2020

 

 

Снежана Димова Чакърова

старши експерт

 

 

ДК2-152/ 12.05.2020

 

 

Севдалина Велчева Стоянова

старши експерт

 

 

ДК2-153/ 13.05.2020

 

 

Свилен Николаев Стойков

старши експерт

 

 

ДК2-154/ 13.05.2020

 

 

Мариета Димитрова Малчева-Ковачева

главен експерт

 

 

ДК2-155/ 13.05.2020

 

 

Ангел Стефанов Вълков

главен експерт

 

 

ДК2-156/ 13.05.2020

 

 

Томислава Валентинова Евстатиева

старши експерт

 

 

ДК2-157/ 13.05.2020

 

 

Светлана Велкова Минева

главен експерт

 

 

ДК2-158/ 13.05.2020

 

 

Мария Стойкова Савова

главен експерт

 

 

ДК2-159/ 13.05.2020

 

 

Живка Грудева Жекова

главен експерт

 

 

ДК2-160/ 13.05.2020

 

 

Десислава Георгиева Георгиева

старши експерт

 

 

ДК2-161/ 13.05.2020

 

 

Елена Любчова Динева-Каменова

главен експерт

 

 

ДК2-162/ 13.05.2020

 

 

Манол Димов Манолов

старши експерт

 

 

ДК2-163/ 13.05.2020

 

 

Екатерина Асенова Папучиева

главен експер

 

 

ДК2-164/ 13.05.2020

 

 

Момчил Христов Масларов

директор

 

 

ДК2-165/ 13.05.2020

 

 

Гергана Боянова Тодорова

началник на отдел

 

 

ДК2-166/ 13.05.2020

 

 

Даниела Атанасова Христова

старши експерт

 

 

ДК2-167/ 13.05.2020

 

 

Тонислава Ангелова Сотирова

началник на отдел

 

 

ДК2-168/ 14.05.2020

 

ДК4-8/ 02.10.2020

Венета Николова Рачева-Йорданова

старши експерт

 

 

ДК2-169/ 14.05.2020

 

 

Тоника Колева Дечева

старши експерт

 

 

ДК2-170/ 14.05.2020

 

 

Лъчезар Иванов Манов

главен експерт

 

 

ДК2-171/ 14.05.2020

 

ДК4-4/ 28.05.2020

Анелия Иванова Йорданова

главен експерт

 

 

ДК2-172/ 14.05.2020

 

 

Магдалена Крумова Крумова

главен експерт

 

 

ДК2-173/ 14.05.2020

 

 

Владимир Александров Олшевски

главен експерт

 

 

ДК2-174/ 14.05.2020

 

 

Диана Стойкова Димова

главен експерт

 

 

ДК2-175/ 14.05.2020

 

 

Сашка Асенова Захариева

главен експерт

 

 

ДК2-176/ 14.05.2020

 

 

Антоанета Иванова Орешкова-Тодорова

държавен експерт

 

 

ДК2-177/ 14.05.2020

 

 

Янислава Кирилова Кирилова -  промяна

старши експерт

 

 

ДК2-178/ 14.05.2020

 

 

Петя Асенова Ангелова

старши експерт

 

 

ДК2-179/ 14.05.2020

 

 

Васка Костадинова Семерджиева-Даракчиева

държавен експерт

 

 

ДК2-180/ 14.05.2020

 

 

Николай Иванов Арнаудов

главен експерт

 

 

ДК2-181/ 14.05.2020

 

 

напуснал

главен експерт

 

 

ДК2-182/ 14.05.2020

 

 

Малин Митков Субев 

главен вътрешен одитор

 

 

ДК2-183/ 14.05.2020

 

 

напускнал

главен експерт

 

 

ДК2-184/ 14.05.2020

 

 

Мария Димитрова Енева

държавен експерт

 

 

ДК2-185/ 14.05.2020

 

 

Снежана Цецова Александрова

държавен експерт

 

 

ДК2-186/ 14.05.2020

 

 

Силвия Николова Николова

главен експерт

 

 

ДК2-187/ 14.05.2020

 

 

Георги Димчев Великов

главен експерт

 

 

ДК2-188/ 14.05.2020

 

 

Дарина Петкова Конова

държавен експерт

 

 

ДК2-189/ 14.05.2020

 

 

Ваня Йорданова Янкулова

главен експерт

 

 

ДК2-190/ 14.05.2020

 

 

напуснал

държавен експерт

 

 

ДК2-191/ 14.05.2020

 

 

Ивелина Стайкова Шопска -  промяна

страши юрисконсулт

 

 

ДК2-192/ 14.05.2020

 

 

Борислава Тошкова Петрова -  промяна

главен експерт

 

 

ДК2-193/ 14.05.2020

 

 

Недялка Стайкова Драгоева

директор

 

 

ДК2-194/ 14.05.2020

 

 

Зоя Иванова Каукова-Иванова

държавен експерт

 

 

ДК2-195/ 14.05.2020

 

 

напуснал

главен експерт

 

 

ДК2-196/ 14.05.2020

 

 

Ненко Петков Салчев

държавен експерт

 

 

ДК2-197/ 14.05.2020

 

 

Марина Петрова Петкова

старши експерт

 

 

ДК2-198/ 14.05.2020

 

 

Лъчезар Михайлов Величков -  промяна

страши експерт

 

 

ДК2-199/ 14.05.2020

 

 

Цветелина Горанова Островска

главен експерт

 

 

ДК2-200/ 15.05.2020

 

 

напуснал

държавен експерт

 

 

ДК2-201/ 15.05.2020

 

 

Венцислав Спасов Пачев

старши експерт

 

 

ДК2-202/ 15.05.2020

 

 

Мария Христова Тютюнджиева

старши експерт

 

 

ДК2-203/ 15.05.2020

 

ДК4-6/ 03.07.2020

Симеон Ленинов Струкански

главен вътрешен оодитор

 

 

ДК2-204/ 15.05.2020

 

 

Яна Йорданова Якова

главен вътрешен одитор

 

 

ДК2-205/ 15.05.2020

 

 

Гергана Ангелова Тончева

старши експерт

 

 

ДК2-206/ 15.05.2020

 

 

Албена Кирилова Станкова

старши вътрешен одитор

 

 

ДК2-207/ 15.05.2020

 

 

Ралица Миленова Манолова-Мирчева

главен експерт

 

 

ДК2-208/ 15.05.2020

 

 

Анна Савова Савова

главен експерт

 

 

ДК2-209/ 15.05.2020

 

 

Теодора Качова Любенова

държавен експерт

 

 

ДК2-210/ 15.05.2020

 

 

Николай Бойков Алексиев

старши експерт

 

 

ДК2-211/ 15.05.2020

 

 

Иванка Милушева Игнатова

държавен експерт

 

 

ДК2-212/ 15.05.2020

 

ДК4-9/ 08.10.2020

Румяна Илиева Михайлова

старши експерт

 

 

ДК2-213/ 18.05.2020

 

 

Зорница Цветанова Андровска

старши експерт

 

 

ДК2-214/ 18.05.2020

 

ДК4-3/ 18.05.2020

Олга Тенчева Тенева

старши експерт

 

 

ДК2-215/ 18.05.2020

 

 

Светослава Атанасова Божилова

старши експерт

 

 

ДК2-216/ 18.05.2020

 

 

Георги Георгиев Грудев

старши експерт

 

 

ДК2-217/ 18.05.2020

 

 

Даниела Христова Попова

старши експерт

 

 

ДК2-218/ 18.05.2020

 

 

Мила Либкнехт Мицова

старши експерт

 

 

ДК2-219/ 18.05.2020

 

 

напуснал

главен експерт

 

 

ДК2-220/ 18.05.2020

 

 

Станислав Иванов Янакиев

главен експерт

 

 

ДК2-221/ 18.05.2020

 

 

Гергана Валериева Тончева

старши експерт

 

 

ДК2-222/ 19.05.2020

 

 

Теодор Тодоров Цанев

главен експерт

 

 

ДК2-223/ 19.05.2020

 

 

Александър Александров Евтимов

държавен експерт

 

 

ДК2-224/ 19.05.2020

 

 

Ефросина Стефанова Тикварска-Николова

държавен експерт

 

 

ДК2-225/ 19.05.2020

 

 

Ани Димитрова Евгениева - Георгиева

държавен експерт

 

 

ДК2-226/ 19.05.2020

 

 

Стефанка Иванова Орозова

главен експерт

 

 

ДК2-227/ 19.05.2020

 

 

Елена Валентинова Велкова

началник на отдел

 

 

ДК2-228/ 19.05.2020

 

 

Нина Стефанова Мининска

главен експерт

 

 

ДК2-229/ 20.05.2020

 

 

Венета Петрова Тешовска

главен експерт

 

 

ДК2-230/ 20.05.2020

 

ДК4-10/ 18.12.2020

Красимира Иванова Иванова

главен експерт

 

 

ДК2-231/ 20.05.2020

 

 

Петър Светлозаров Карагинев

главен експерт

 

 

ДК2-232/ 20.05.2020

 

 

Десислава Юлианова Митова

старши експерт

 

 

ДК2-233/ 20.05.2020

 

 

Евгения Василева Станкева

държавен експерт

 

 

ДК2-234/ 20.05.2020

 

 

Мила Богданова Николова

младши експерт

 

 

ДК2-235/ 21.05.2020

 

 

Ася Нинова Илиева

главен експерт

 

 

ДК2-236/ 21.05.2020

 

 

Елеонора Николова Пачеджиева

директор

 

 

ДК2-237/ 22.05.2020

 

 

Цветомир Лъчезаров Симеонов

старши експерт

 

 

ДК2-238/ 22.05.2020

 

 

Боян Валентинов Петров

старши експерт

 

 

ДК2-239/ 22.05.2020

 

 

Галя Генова Синабова

старши експерт

 

 

ДК2-240/ 22.05.2020

 

 

Красимира Йорданова Колева

старши експерт

 

 

ДК2-241/ 22.05.2020

 

 

Андрей Иванов Обретенов

старши експерт

 

 

ДК2-242/ 22.05.2020

 

 

напуснал

началник на отдел

 

 

ДК2-243/ 22.05.2020

 

 

Нина Огнянова Нунева

старши експерт

 

 

ДК2-244/ 26.05.2020

 

 

Васил Асенов Асенов

главен експерт

 

 

ДК2-245/ 27.05.2020

 

 

Анжела Руменова Манолова

старши експерт

 

 

ДК2-246/ 27.05.2020

 

 

напуснал

началник на отдел

ДК1-9/ 27.05.2020

 

да

ДК2-362/08.07.2020

 

Десислава Боянова Кожухарова

старши експерт

 

 

ДК2-247/ 28.05.2020

 

 

Илиана Руменова Ковачева

главен експерт

 

 

ДК2-248/ 28.05.2020

 

 

Елена Любомирова Кременлиева

директор

 

 

ДК2-249/ 28.05.2020

 

 

напуснал

главен експерт

 

 

ДК2-250/ 28.05.2020

 

 

Магдалена Георгиева Георгиева

старши експерт

 

 

ДК2-251/ 28.05.2020

 

 

Иван Иванов Младенов

главен експерт

 

 

ДК2-252/ 28.05.2020

 

 

Десислава Иванова Димитрова

 главен експерт

 

 

ДК2-253/ 28.05.2020

 

 

Надя Валентинова Борисова

старши експерт

 

 

ДК2-254/ 29.05.2020

 

 

напуснал

старши експерт

 

 

ДК2-255/ 29.05.2020

 

 

Людмила Йорданова Каменова

старши експерт

 

 

ДК2-256/ 29.05.2020

 

 

Мина Григорова Минчева

старши експерт

 

 

ДК2-257/ 29.05.2020

 

 

Елица Валентинова Славчева - Борисова

държавен експерт

 

 

ДК2-258/ 29.05.2020

 

 

Михаил Илиев Илиев

главен експерт

 

 

ДК2-259/ 29.05.2020

 

ДК4-7/ 19.08.2020

Тодор Борисов Кръстев

главен експерт

 

 

ДК2-260/ 29.05.2020

 

 

Цветелина Красимирова Христова

главен експерт

 

 

ДК2-261/ 01.06.2020

 

 

напуснал

държавен експерт

 

 

ДК2-262/ 01.06.2020

 

 

Раймонд Николов Сапарев- промяна

главен експерт

 

 

ДК2-263/ 01.06.2020

 

 

Тодор Димов Цацов

старши експерт

 

 

ДК2-264/ 01.06.2020

 

 

Невена Костадинова Миленчева -  Бабева

главен експерт

 

 

ДК2-265/ 01.06.2020

 

 

Бойка Йорданова Цолова-Върбанова

държавен експерт

 

 

ДК2-266/ 01.06.2020

 

 

напуснал

старши експерт

 

 

ДК2-267/ 02.06.2020

 

 

Елеонора Стойкова Бранкова

инспектор

 

 

ДК2-268/ 02.06.2020

 

 

Наталия Илиева Анастасова

заместник главен директор

 

 

ДК2-269/ 02.06.2020

 

 

Божидара Георгиева Станкова-Бочева

главен експерт

 

 

ДК2-270/ 02.06.2020

 

 

Гергана Стилиянова Янкова

старши експерт

 

 

ДК2-271/ 03.06.2020

 

 

Румен Петров Донев

държавен експерт

 

 

ДК2-272/ 03.06.2020

 

 

Наталия Георгиева Гьорева

старши експерт

 

 

ДК2-273/ 03.06.2020

 

 

Искра Милкова Петрова

главен експерт

 

 

ДК2-274/ 03.06.2020

 

 

Весела Бойкова Аверьянова

главен експерт

 

 

ДК2-275/ 03.06.2020

 

 

Илиян Огнянов Саралиев -  промяна

началник на отдел

 

 

ДК2-276/ 03.06.2020

 

 

Ивелина Василева Върбанова

главен експерт

 

 

ДК2-277/ 03.06.2020

 

 

Ирина Цекова Иванова

началник на отдел

 

 

ДК2-278/ 03.06.2020

 

 

Ивайло Рангелов Найденова

държавен експерт

 

 

ДК2-279/ 03.06.2020

 

 

Любомир Ангелов Крумов

държавен инспектор

 

 

ДК2-280/ 03.06.2020

 

 

напуснал

директор

 

 

ДК2-281/ 04.06.2020

 

 

напуснал

старши експерт

 

 

ДК2-282/ 04.06.2020

 

 

Надежда Цветанова Делева

главен специалист

 

 

ДК2-283/ 04.06.2020

 

 

Албена Младенова Славчова

главен експрет

 

 

ДК2-284/ 04.06.2020

 

 

Вилислава Красимирова Станчева- Иванова

старши експерт

 

 

ДК2-285/ 05.06.2020

 

 

Цветан Петков Балевски

главен експерт

 

 

ДК2-286/ 05.06.2020

 

 

Антон Георгиев Тонев

главен експерт

 

 

ДК2-287/ 05.06.2020

 

 

Бояна Стефанова Янева

главен експерт

 

 

ДК2-288/ 05.06.2020

 

 

Людмила Николова Екова

главен експерт

 

 

ДК2-289/ 05.06.2020

 

 

Татяна Младенова Георгиева

главен експерт

 

 

ДК2-290/ 05.06.2020

 

 

напуснал

главен експерт

 

 

ДК2-291/ 05.06.2020

 

 

Атанас Георгиев Колчаков

държавен експерт

 

 

ДК2-292/ 08.06.2020

 

 

Петя Ангелова Малакова

началник на отдел

 

 

ДК2-293/ 08.06.2020

 

 

Ана Александрова Маринова

старши експерт

 

 

ДК2-294/ 08.06.2020

 

 

Радка Генова Георгиева-Асенова

старши експерт

 

 

ДК2-295/ 08.06.2020

 

 

Албена Валентинова Габрова

старши експерт

 

 

ДК2-296/ 08.06.2020

 

 

Христо Георгиев Христов

старши експерт

 

 

ДК2-297/ 08.06.2020

 

 

Лилия Емилова Кирилова

старши експерт

 

 

ДК2-298/ 08.06.2020

 

 

Цветослава Иванова Кръстева-Пинелова

старши експерт

 

 

ДК2-299/ 09.06.2020

 

 

Йоанна Петрова Германова

държавен експерт

 

 

ДК2-300/ 09.06.2020

 

 

напуснал

старши експерт

 

 

ДК2-301/ 09.06.2020

 

 

Цветлин Кънчев Киров

старши експерт

 

 

ДК2-302/ 09.06.2020

 

 

Венцислава Бобчева Тодорова

старши експерт

 

 

ДК2-303/ 09.06.2020

 

 

Йорданка Славянова Славова

главен експерт

 

 

ДК2-304/ 09.06.2020

 

 

Мария Тодорова Василева

старши експерт

 

 

ДК2-305/ 09.06.2020

 

 

Георги Андреев Бъркашки

главен експерт

 

 

ДК2-306/ 09.06.2020

 

 

Мария Тодорова Иванова

страши експерт

 

 

ДК2-307/ 09.06.2020

 

 

Любомира Николаева Аршинкова

държавен експерт

 

 

ДК2-308/ 09.06.2020

 

 

Боряна Паунова Стайкова 

държавен инспектор

 

 

ДК2-309/ 09.06.2020

 

 

напуснал

директор

 

 

ДК2-310/ 09.06.2020

 

 

Ваня Николова Петкова

началник на отдел

ДК1-10/ 10.06.2020

 

да

ДК2-363/13.07.2020

 

Стефан Данаилов Данаилов

главен експерт

 

 

ДК2-311/ 10.06.2020

 

 

Нина Добрева Спирдонова

главен експерт

 

 

ДК2-312/ 10.06.2020

 

 

Меглена Стефанова Константинова

старши експерт

 

 

ДК2-313/ 10.06.2020

 

 

Мариела Петрова Георгиева

старши експерт

 

 

ДК2-314/ 10.06.2020

 

 

Венета Георгиева Велкова

държавен инспектор

 

 

ДК2-315/ 10.06.2020

 

 

Златина Иванова Найденова

държавен експерт

 

 

ДК2-316/ 10.06.2020

 

 

напуснал

служител по СИ

 

 

ДК2-317/ 10.06.2020

 

 

напуснал

държавен експерт

 

 

ДК2-318/ 10.06.2020

 

 

Теодора Ангелова Тодорова

началник на отдел

 

 

ДК2-319/ 10.06.2020

 

 

Роберто Данчев Маринов

старши експерт

 

 

ДК2-320/ 10.06.2020

 

 

Димитър Стоянов Божилов

главен експерт

 

 

ДК2-321/ 10.06.2020

 

 

Теодора Славчова Тодорова

главен експерт

 

 

ДК2-322/ 10.06.2020

 

 

напуснал

старши експерт

 

 

ДК2-323/ 10.06.2020

 

 

Данаил Недков Русев

старши експерт

 

 

ДК2-324/ 10.06.2020

 

 

Искрен Иванов Ангелов

началник на отдел

 

 

ДК2-325/ 10.06.2020

 

 

Ташка Неделчева Габровска

държавен експерт

 

 

ДК2-326/ 10.06.2020

 

 

Деница Васкова Тенчева-Фока

старши експерт

 

 

ДК2-327/ 11.06.2020

 

 

напуснал

началник на отдел

 

 

ДК2-328/ 11.06.2020

 

 

Марин Валентинов Байчев

началник на отдел

 

 

ДК2-329/ 11.06.2020

 

 

Надежда Йорданова Харизанова

държавен експерт

 

 

ДК2-330/ 11.06.2020

 

 

напуснал

старши експерт

 

 

ДК2-331/ 11.06.2020

 

 

Миглена Иванова Христова

старши експерт

 

 

ДК2-332/ 11.06.2020

 

 

напуснал

парламентарен секретар

 

 

ДК2-333/ 11.06.2020

 

 

напуснал

съветник към ПК на министъра

 

 

ДК2-334/ 11.06.2020

 

 

напуснал

изпълнителен директор ДП БГЦПО

 

 

ДК2-335/ 12.06.2020

 

 

Стефка Василева Лиманска

началник на отдел

 

 

ДК2-336/ 12.06.2020

 

 

Нина Племенова Рачинска

директор

 

 

ДК2-337/ 12.06.2020

 

 

Веселин Спасов Спасов

главен експерт

 

 

ДК2-338/ 12.06.2020

 

 

Райна Тодорова Шопова

главен експерт

 

 

ДК2-339/ 12.06.2020

 

 

Златина Димитрова Карликова

главен инспектор

 

 

ДК2-340/ 12.06.2020

 

 

Силвана Маринчева Маринчева

главен експерт

 

 

ДК2-341/ 12.06.2020

 

 

Мариела Иванова Йорданова

старши експерт

 

 

ДК2-342/ 12.06.2020

 

 

Марина Кирилова Янева

старши експерт

 

 

ДК2-343/ 15.06.2020

 

 

Лариса Петрова Тодорова

началник на отдел

 

 

ДК2-344/ 15.06.2020

 

 

Мария Божидарова Вангелова

старши експерт

 

 

ДК2-345/ 15.06.2020

 

 

Галин Стоянов Градев

старши експерт

 

 

ДК2-346/ 15.06.2020

 

 

Надежда Руменова Огнянова

главен експерт

 

 

ДК2-347/ 15.06.2020

 

 

Ради Стефанов Футеков

държавен експерт

 

 

ДК2-348/ 15.06.2020

 

 

Мишел Варужан Гутсузян

директор

 

 

ДК2-349/ 15.06.2020

 

 

Галя Георгиева Савова

главен експерт

 

 

ДК2-350/ 15.06.2020

 

 

Славка Георгиева Радева

главен експерт

 

 

ДК2-351/ 15.06.2020

 

 

Валентина Николова Динева

държавен експерт

 

 

ДК2-352/ 15.06.2020

 

 

напуснал

младши експерт

 

 

ДК2-353/ 15.06.2020

 

 

Красимира Жекова Айнаджиева

старши експерт

 

 

ДК2-354/ 15.06.2020

 

 

Момчил Христов Масларов - промяна

директор

 

 

ДК2-355/ 24.06.2020

 

 

напуснал

главен експерт

 

 

ДК2-356/ 25.06.2020

 

 

Росица Василева Колева  - промяна

държавен експерт

 

 

ДК2-357/ 25.06.2020

 

 

Димитрина Петрова Иванова - промяна

главен експерт

 

 

ДК2-358/ 25.06.2020

 

 

Филка Николова Младжова старши експерт     ДК2-359/ 26.06.2020    
Виктория Якова Петрова старши експерт     ДК2-360/ 26.06.2020    
напуснал старши експерт     ДК2-361/ 01.07.2020    

 

Юлия Йорданова Зафирова
главен експерт
ДК1-11/ 17.07.2020 
  да ДК2-366/ 26.08.2020  
Борис Димитров Терзиев
старши юрисконсулт ДК1-12/ 20.07.2020   да ДК2-368/02.09.2020
Светослав Борисов Илонов
старши експерт ДК1-13/ 27.07.2020   да ДК2-364/ 11.08.2020
Десислава Пламенова Маданска
главен експерт ДК1-14/ 27.07.2020   да ДК2-365/ 25.08.2020  
Нелислава Георгиева Стоянова
младши експерт

ДК1-15/ 04.08.2020

  да ДК2-367/ 01.09.2020   
напуснал
старши експерт
ДК1-16/ 13.08.2020
  да ДК2-369/02.09.2020  
Капка Николаева Паланова
старши експерт
ДК1-17/ 20.08.2020
  да ДК2-372/23.09.2020  
Александър Димитров Радонов младши експерт ДК1-18/ 02.09.2020   да ДК2-370/08.09.2020  
напуснал младши експерт ДК1-19/ 02.09.2020   да ДК2-371/17.09.2020  
Виктория Николова Тахова изпълнителен директор на АКСУ ДК1-20/ 14.09.2020        
Цветан Иванов Спасов заместник главен директор ДК1-21/ 18.09.2020   да ДК2-373/12.10.2020  
Маргарита Йорданова Маринова държавен експерт ДК1-22/ 01.10.2020   да

ДК2-375/03.11.2020

ДК2-376/ 24.11.2020

 
Виктория Николова Тахова изпълнителен директор на АКСУ ДК1-23/13.10.2020        
напуснал главен експерт ДК1-24/19.10.2020   да ДК2-374/29.10.2020  
Даниела Михаилова Стракова старши експерт ДК1-25/ 11.11.2020   да ДК2-377/ 24.11.2020  
напуснал инспектор в инспекторат по чл.46 от ЗА ДК1-26/ 24.11.2020    да ДК2-378/ 15.12.2020  
Емануела Емануилова Боева младши експерт ДК1-27/ 07.12.2020        

 

важна информация