Средната работна заплата в България се е повишила до 2198 лв. през първото тримесечие на 2024 г.

mtsp-4

Средната работна заплата в България се е повишила с 16,8% на годишна база. През първото тримесечие размерът ѝ е достигнал 2198 лв.  Това показват данните на информационния бюлетин на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) в областта на доходите и жизненото равнище.

През периода януари – март 2024 г. в осем икономически дейности се отчитат средни заплати над средните за страната, а наетите в тях са около 34,2% от всички. Най-високо е средното възнаграждение в секторите „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“ – 5252 лв., „Финансови и застрахователни дейности“  - 3395 лв., „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 3035 лв., „Професионални дейности и научни изследвания“ - 3008 лв., „Добивна промишленост“ - 2679 лв., „Държавно управление“ - 2438 лв., „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - 2219 лв., „Образование“ - 2216 лв.

Според статистиката най-висока средна заплата се получава в София (столица) – 3037 лв., а най-ниска в област Благоевград – 1435 лв. Най-голям ръст на трудовите възнаграждения за първите три месеца на 2024 г. на годишна база се отчита в Добрич (23,6%), Видин и Хасково (21,9%). На другия полюс е област Стара Загора, където средната заплата се е увеличила с 11,8%.

През първото тримесечие на 2024 г. броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение се е увеличил с 32 200 спрямо четвърто тримесечие на 2023 г. и достигат 2,32 милиона души, показват още данните от информационния бюлетин на МТСП.

Пълният текст на бюлетина е публикуван на адрес: https://mlsp.government.bg/byuletin-na-mtsp .

 

важна информация