Accessibility policy

Политика за достъпност

ПОЛИТИКА ЗА ДОСТЪПНОСТ

НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

 

Декларация за достъпност

Министерство на труда и социалната политика се ангажира да осигури достъпност на своята интернет страница за максимално широка група потребители независимо от използваните технологии и умения. Ние активно работим за подобряване на достъпността и използваемостта на интернет страницата си и в тази си дейност се придържаме към наличните стандарти и добри практики.

За да отговорим на поставените изисквания и критерии за ниво на достъпност, поставени от Европейската комисия (ЕК) относно интернет страниците на публичната администрация, и същевременно да посрещнем изискванията на текущите интернет технологии, ще се придържаме към стандартите на WCAG 2.0.

Инициатива за уеб достъпност (Web Accessibility Initiative)

Интернет страницата на Министерство на труда и социалната политика ще се опитва да покрие ниво на достъпност според последните стандарти на World Wide Web Consortium - Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0), като използва най-добрите практики и техники.

WCAG 2.0 обяснява как съдържанието в интернет страниците да бъде направено по-достъпно за хора с увреждания. Изпълнението на насоките ще помогне на повече хора да се чувстват удобно и да се възползват от предимствата на интернет.

W3C Стандарти

Интернет страницата на Министерство на труда и социалната политика е изградена с код, съвместим с W3C стандартите за HTML и CSS. Тя се възпроизвежда коректно в наличните към момента интернет браузъри и използването й гарантира съвместимост и с бъдещите нови или подобрени браузъри.

Изключения

Макар да се стремим да осигурим съвместимост с наличните стандарти за достъпност, това не винаги е възможно във всеки един аспект. Браузърите и техниките за разработка и достъп до интернет се развиват много бързо и понякога някои от стандартните изисквания за достъпност стават излишни. В тази светлина ние непрекъснато развиваме технологично страницата на Министерство на труда и социалната политика с оглед постигането на високи стандарти на достъпност и използваемост на съдържанието в нея.

Във връзка с предстояща промяна в нормативната уредба, свързана с транспониране на Директива (ЕС) 2016/2102 относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор, предстои промяна в страницата на Министерство на труда и социалната политика с цел адаптирането й за работа и от хора с увреждания.