Класификации

През м. декември 2007 г. бе одобрен нов, актуализиран вариант на Международната стандартна класификация на професиите (International Standard Classification of Occupations, 2008 (ISCO-08). В Препоръка на Комисията от 29.10.2009 г. и Регламент (ЕО) № 1022/2009 (ОВ, L 283 от 30 октомври 2009 г.) относно използването на ISCO-08 се определя необходимостта държавите-членки да разработват, изготвят и разпространяват статистически данни, групирани по професии, като използват ISCO-08, или национална класификация, производна от ISCO-08. През 2010 г. държавите-членки следваше да използват ISCO-08 при осъществяването на изследването на структурата на доходите, а от 2011 г. - във всички статистически области, които представят статистически данни с групировки по професии.

На основание чл. 14, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Национална класификация на професиите и длъжностите, 2005 г. (НКПД-2005) и предвид изискванията за внедряване на ISCO-08 на европейско равнище, Министерство на труда и социалната политика съвместно с Националния статистически институт създадоха организация за разработването на Национална класификация на професиите и длъжностите, 2011 г. (НКПД-2011) като актуализация на НКПД-2005. Действаща понастоящем е НКПД-2011.

 

НАЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ (НКПД-2011) - действаща

НАЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ - отменена

НАЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ (НКП-1996) - отменена

КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ НАИМЕНОВАНИЯ (КДН-1991) - отменена

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА ЗАЕТ В НАРОДНОТО СТОПАНСТВО (КПЗНС-1986) - отменена

ЕДИННА ЩАТНА ТАБЛИЦА (ЕЩТ-1977) - отменена

                   - Щатен указател за прилагане на Единната щатна таблица

                   - Общи и допълнителни разпоредби

 

 

ЕВРОПЕЙСКА КЛАСИФИКАЦИЯ НА УМЕНИЯТА/ КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ, КВАЛИФИКАЦИИТЕ И ПРОФЕСИИТЕ (European Classification of Skills, Competences, Qualifications and Occupations - ESCO)

Идеята за ESCO възниква в рамките на инициативата „Нови умения за нови работни места“ от 2009 г., когато група  независими експерти препоръчват да се разработи „общ език между образование/ обучение и пазар на труда“. Тази препоръка е включена в Европейската стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж - Европа 2020 и в заключенията, приети от Съвета по образование на 13 май 2010 г., които призоват за общ език и разработване на оперативен инструмент. Разработването на ESCO е проект, който е координиран съвместно от Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ и Генерална дирекция „Образование и култура” на Европейската комисия с подкрепата на Европейския център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) и в тясно сътрудничество със всички заинтересовани страни.

Тази класификация идентифицира и категоризира умения/ компетентности, квалификации и професии, свързани с европейския пазар на труда, образование и обучение, в т.ч. и на български език. Като многоезичен цифров инструмент, ESCO свързва хората с работни места, като подкрепя както работодателите, които искат да намерят подходящите хора за свободните си позиции, така и търсещите работа, които търсят подходящите работни места за своите умения. От една страна, това помага на доставчиците на образование и обучение да разбират по-добре потребностите на пазара на труда и съответно да адаптират учебните програми. От друга страна, тя помага на работодателите да имат по-добро разбиране за резултатите от обучението, придобити от търсещите работа. Не на последно място, ESCO свързва пазарите на труда от различни държави-членки, като позволява на търсещите работа и на работодателите да комуникират по-ефективно относно уменията, обучението и работните места на всеки избран европейски език.

ESCO е организирана в три взаимосвързани стълба:

  • стълб на професиите;
  • стълб на уменията/ компетентностите;
  • стълб на квалификациите.

 

ESCO е достъпна на интернет адрес: https://ec.europa.eu/esco/portal и е на разположение безплатно за всички нейни ползватели.

 

Таблица за съответствие между Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД-2011) и Европейската класификация на уменията, компетентностите, квалификациите и професиите (ESCO)

Заповед РД-01-208 от 05.08.2021 г.

Заповед РД-01-220 от 27.08.2021 г.

Заповед РД-01-291 от 25.10.2021 г.