Достъп до обществена информация

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Обществените отношения, свързани с правото на достъп до обществена информация, както и с повторното използване на информация от обществения сектор, се уреждат според Закона за достъп до обществена информация и Вътрешни правила за условията и реда предоставяне на достъп до обществена информация от МТСП.

Министерството на труда и социалната политика предоставя информация, гарантираща откритост, достоверност и пълнота, при еднакви условия за достъп, като защитава правото на информация и личната информация и като гарантира сигурността на обществото и държавата.

Запитванията по Закона за достъп до обществена информация се приемат от служител от дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси“ на деловодното гише/приемна на служебния вход на Министерството на труда и социалната политика на ул. „Триадица“ № 2.

* За писмени заявления се считат и заявленията, получени по електронен път на адреса на официалната електронна поща на министерството или чрез платформата за достъп до обществена информация.

* При желание да бъде направено устно запитване се съставя протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация.

ВАЖНО!

Банкова сметка на Министерството за услуги и по ЗДОИ:

BG75BNBG96613000134101  BIG код – BNBGBGSD, БНБ – ЦУ, София или

в касата – ул. "Триадица" № 2, етаж 2, ст. 22

* Информацията от обществения сектор се предоставя след заплащане на материалните разходи, съгласно Наредба № Н-1 от 7.03.2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация.

* Информацията се предоставя за повторно използване безплатно или след заплащане на такса, която не може да надхвърля материалните разходи по възпроизвеждането и предоставянето на информацията съгласно тарифа, приета от Министерския съвет.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

Протокол за приемане на устно заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

Форми и разходи за предоставяне на достъп до обществена информация

Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация/за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване

Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване

* * *

При Ваше желание - моля попълнете:

Анкетната карта за обратна връзка с гражданите във връзка с административното обслужване

                           или

Формата за похвала, сигнал, оплакване или предложение

* * *

Списък на категориите информация, класифицирани като служебна тайна

Списък на разсекретени документи

Информация, предоставена повече от три пъти по заявления за достъп

* * *

Годишен отчет за работата на Министерството на труда и социалната политика по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) за периода  01.01.2015 г. -31.12.2015 г.

Годишен отчет за работата на Министерството на труда и социалната политика по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) за периода  01.01.2016 г.-31.12.2016 г.

Годишен отчет за работата на Министерството на труда и социалната политика по Закона за достъп до обществена информация за периода 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г.

Годишен отчет за работата на Министерството на труда и социалната политика по Закона за достъп до обществена информация за периода 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.

Годишен отчет за работата на Министерството на труда и социалната политика по Закона за достъп до обществена информация за периода 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г.

Годишен отчет за работата на Министерството на труда и социалната политика по Закона за достъп до обществена информация за периода 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г.

Годишен отчет за работата на Министерството на труда и социалната политика по Закона за достъп до обществена информацция за периода 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г.

Годишен отчет за работата на Министерството на труда и социалната политика по Закона за достъп до обществена информацция за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г.

Годишен отчет за работата на Министерството на труда и социалната политика по Закона за достъп до обществена информацция за периода 01.01.2023 г. - 31.12.2023 г.

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в Интернет за сферата на дейност на Министерство на труда и социалната политика - Заповед № РД01-117/09.02.2017 год

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в Интернет за сферата на дейност на Министерство на труда и социалната политика - Заповед № РД01-207/13.03.2018 год

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Министерството на труда и социалната политика през 2019 г. – Заповед № РД01-122/14.02.2019 г.

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Министерството на труда и социалната политика през 2020 г. – Заповед № РД01-18/10.01.2020г.

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Mинистерството на труда и социалната политика през 2021г. - Заповед № РД-01-14/18.01.2021 г.

Списък на категориите информация, подлежащи на публикуване в интернет за сферата на дейност на Министерството на труда и социалната политика през 2022 г. - Заповед № РД-01-2/07.01.2022 г.

Списък на категориите информация подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Министерството на труда и социалната политика през 2023 г. - Заповед № РД-01-12/12.01.2023 г.

Списък на категориите информация подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Министерството на труда и социалната политика през 2024 г. - Заповед № РД-01-8/16.01.2024 г.