Стратегии

Стратегия за Корпоративна социална отговорност 2019 - 2023 г.

Протоколно решение №36 от заседание на МС от 28 август 2019 г.

План за изпълнение на Стратегията за Корпоративна социална отговорност 2019 г.

План за изпълнение на Стратегията за Корпоративна социална отговорност за периода 2020 - 2021 г.

Актуализирана стратегия по заетостта на Република България 2013 - 2020 година

Национална стратегия за детето 2008 – 2018 г.

Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020

Национална стратегия за дългосрочна грижа

Национална стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България”

План за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България”

Национална програма за безопасност и здраве при работа 2018-2020

Отчет за изпълнение на Националната програма за безопасност и здраве при работа 2018-2020 г. към 31.12.2018 г.

Междинен отчет за изпълнение на Националната програма за безопасност и здраве при работа 2018-2020 г. към 31.12.2019 г.