Проект BG05M9ОP001-1.013-0001 Развитие на национална система за оценка на компетенциите "MyCompetence"

Проект BG05M9ОP001-1.013-0001 „Развитие на национална система за оценка на компетенциите – MyCompetence“

 

 

 

 

Министерство на труда и социалната политика е определено за конкретен бенефициент по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.013 „Развитие на националната система за оценка на компетенциите – My Competence“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 г. и изпълнява проект BG05M9OP001-1.013-0001 „Развитие на националната система за оценка на компетенциите – MyCompetence“.

 

Целта на проекта е подобряване на ефективността на националната политика и мерките в областта на пазара на труда за преодоляване на неравновесията между търсене и предлагане на работна сила по сектори и региони чрез осигуряване на актуални данни и анализи за потребностите от умения и компетентности на работната сила.

 

Проектът предвижда избор на нови пет икономически сектора към съществуващите 20, идентифициране на ключови длъжности в избраните сектори, разработване и тестване на секторни компетентностни модели за 20-те ключови длъжности в избраните пет сектора, разработване на е-обучения и др.

 

Проектът надгражда постигнатото по проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони” (ИСОК),  реализиран с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 

MyCompetence е информационна система в областта на човешките ресурси, която обработва данни и осигурява стандартизиран обмен на информация, предоставя инструменти и други специализирани услуги за оценка на компетенциите на работната сила в България. Системата се използва от предприятия (мениджъри, специалисти по управление на човешките ресурси, оценители), министерства, агенции и други институции и организации, имащи отношение към пазара на труда, образованието, продължаващото обучение, подбора на персонал, висши училища, професионални гимназии, центрове за професионално обучение, работници и служители, наети по трудово правоотношение в предприятията от икономическите сектори, за които има разработени секторни компетентностни модели, и др.

 

 

 

ОБЩА СТОЙНОСТ:   2 523 993.40лв., от които 2 145 394.39 лв. европейско финансиране и 378 599.01 лв. национално финансиране.

 

НАЧАЛО: 13.09.2016 г.

 

КРАЙ: 13.11.2019 г.

 

Бюлетин № 1/2016 г. по Проект BG05M9OP001-1.013-0001-С01 „Развитие на националната система за оценка на компетенциите – MyCompetence“

Бюлетин № 1/2017 г. по Проект BG05M9OP001-1.013-0001-С01 „Развитие на националната система за оценка на компетенциите – MyCompetence“

Бюлетин № 1/2018 г. по Проект BG05M9OP001-1.013-0001-С01 „Развитие на националната система за оценка на компетенциите – MyCompetence“

Бюлетин № 1/2019 г. по Проект BG05M9OP001-1.013-0001-С01 „Развитие на националната система за оценка на компетенциите – MyCompetence“

Бюлетин № 2/2019 г. по Проект BG05M9OP001-1.013-0001-С01 „Развитие на националната система за оценка на компетенциите – MyCompetence“