Национален съвет за насърчаване на заетостта

В изпълнение на чл. 8, ал. 1 от Закона за насърчаване на заетостта е създаден Национален съвет за насърчаване на заетостта (НСНЗ) към министъра на труда и социалната политика, като постояннодействащ орган за сътрудничество и консултации при разработване на политиката по заетостта.

НСНЗ функционира с равен брой представители на държавата, на национално представителните организации на работодателите и на национално представителните организации на работниците и служителите.

Председател на НСНЗ е министърът на труда и социалната политика или упълномощено от него длъжностно лице.

Заместник-председатели на НСНЗ са по един от представителите на национално представителните организации на работодателите и национално представителните организации на работниците и служителите, избрани от Съвета с обикновено мнозинство, на ротационен принцип, с мандат една година.

НСНЗ е приел Правилник за устройството и дейността си на основание чл. 8, ал. 5 от Закона за насърчаване на заетостта.

Националният съвет за насърчаване на заетостта:

- обсъжда и дава становища по разработването и провеждането на политиката по заетостта, обучението за придобиване на професионална квалификация на възрастни и по Националния план за действие по заетостта;

- периодично се информира за данните за състоянието на пазара на труда и за ефективността от прилаганите мерки и програми за насърчаване на заетостта;

- предлага на Министерството на труда и социалната политика разработването на проекти на нормативни актове, мерки и програми за насърчаване на заетостта

- обсъжда списък на професиите, по които се провежда професионално обучение на безработни лица без осигурено работно място;

- обсъжда проекти и дава становища по споразумения на Министерството на труда и социалната политика с други министерства, държавни институции и неправителствени организации за общи действия по въпросите на заетостта.

 

Правилник за устройството и дейността на НСНЗ

Председател и заместник-председатели на НСНЗ

Членове на Съвета

Заседания на НСНЗ през 2024 г.

Заседания на НСНЗ през 2023 г.

Заседания на НСНЗ през 2022 г.

Заседания на НСНЗ през 2021 г.

Заседания на НСНЗ през 2020 г.

Заседания на НСНЗ през 2019 г.

Заседания на НСНЗ през 2018 г.

Заседания на НСНЗ през 2017 г.

Заседания на НСНЗ през 2016 г.

Заседания на НСНЗ през 2015 г.

Заседания на НСНЗ през 2014 г.

Заседания на НСНЗ през 2013 г.

Заседания на НСНЗ през 2012 г.

Заседания на НСНЗ през 2011 г.

Заседания на НСНЗ през 2010 г.

Заседания на НСНЗ през 2009 г.

 

За връзка със секретариата на НСНЗ:

тел.: 02/8119 419

факс: 02/988 4720

e-mail: ivaylo.naydenov@mlsp.government.bg

важна информация