Труд

Стратегическа цел на политиката в областта на трудовите отношения:

Повишаването на качеството и сигурността на труда чрез защитата на трудовите, осигурителните и социалните права на работниците и служителите и подобряването на условията на труд в предприятията.

 

Акценти на политиката:

Усъвършенстването на трудовото законодателство и на законодателството в областта на здравословните и безопасните условия на труд, както и подобряването на условията на труд на работните места ще отговори на предизвикателствата, пред които страната ни е изправена: новите тенденции в заетостта, включително надомна работа, работа от разстояние и работа чрез предприятия, които осигуряват временна заетост; повишаващата се заетост в микро-, малките и средни предприятия (МСП); промените на работното място и възникването на нови професионални рискове; тенденцията към увеличаване на работното време и интензивността на труда; проблемите, свързани с опазване на здравето на работното място и др.

Друг основен акцент в областта на трудовите отношения е единното прилагане на нормативните актове. Цялостният контрол по спазване на трудовото законодателство се осъществява от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”. Целта на прилаганите мерки за контрол и превенция е не само защитата на правата на работниците и служителите, но и осигуряване на свободна и лоялна конкуренция между работодателите.

Познаването и правилното прилагане  на трудовото законодателство и на законодателството в областта на здравословните и безопасните условия на труд в голяма степен допринася за защитата на правата на работещите и подобряването на условията на труд в предприятията.

Информацията, която е достъпна чрез тази рубрика, има за цел да подпомогне работниците и служителите и работодателите да прилагат правилно разпоредбите на трудовото законодателство и нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд. В тази връзка е важно работещите и работодателите да са информирани за своите права, задължения и отговорности. Информацията е разпределена в подрубрики: законодателство (нормативни актове), трудово правоотношение (възникване, изменение и прекратяване), работно време, отпуски, обезщетения, специална закрила и условия на труд, като по достъпен начин са представени най-съществените моменти на съответната тематика.