Заетост

Министерството на труда и социалната политика провежда държавната политика в областта на пазара на труда, защитата на националния пазар на труда, обучението на работната сила и интеграцията на неравнопоставените групи на пазара на труда. Анализира информацията за пазара на труда и резултатите от активната политика на пазара на труда, организира проучването на потребностите на работодателите от работна сила с определена квалификация. Има водеща роля в разработването на нормативни актове в областта на пазара на труда, Стратегията по заетостта, Националната програма за реформи и Националните планове за действие по заетостта. Министерството на труда и социалната политика актуализира и поддържа Националната класификация на професиите и длъжностите.

 

В рамките на политиката по ЗАЕТОСТ се разработват програми и мерки за заетост и обучение на работната сила, методики за повишаване ефективността на обучението на възрастни и други инструменти на политиката. Извършва се координация и контрол на изпълнението на програмите, мерките и проектите в областта на пазара на труда,

 

Наблюдават се ефективността и ефикасността на активната политика на пазара на труда.